Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
AIDS is a disease that causes great pain to its sufferers and has no cure. People with AIDS must live much of the rest of their lives in agony because...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Economical Effects of El Nino El Nino is a warm coastal current that flows south along the coasts of Ecuador and Peru (Wyrtki). El Nino is a Spanish t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Willy’s sense of pride is a very big issue in his life; he doesn’t like people to give him handouts, although he may need them. But the feeling of fai...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When the end of the hall grew near they both spotted an open room with a light on in it and both of the beds with all of the blankets all folded up ni...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економічний розвиток. Типи та моделі економічного розвитку

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Характеристика типів і моделей економічного розвитку вимагає, насампе­ред, визначитися із розумінням сутності та змісту понять “ тип ”, “ модель ”, оскільки поза цим неможливо сформулювати ті ключові ознаки, за якими лише й можна розрізняти якісні відмінності та переваги того чи іншого типу економічного розвитку, тієї чи іншої концептуальної моделі розвитку, яка може забезпечити такі переваги.
 2. Фінансування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Бабушкінського району)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Ключовими моментами забезпечення соціальної спрямованості бюджетної політики є комплексна реформа соціальної сфери, що передбачає, по-перше, взаємопов’язані зміни управління соціально-культурними галузями з істотним збільшенням обсягів фінансування, які мають бути синхронними в методологічному і в хронологічному аспектах; і, по-друге, перенесення акцентів політики доходів із соціального захист непрацездатних верств суспільства на працююче населення
 3. Місцеві бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток адміністративного району

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. З набуттям Україною суверенітету розгорнувся процес реформування фінансової системи. Важливим складником цього процесу стало реформування місцевих бюджетів, адже вони займають одне з центральних місць в фінансовій системі нашої держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів.
 4. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджетний механізм та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності держа
 5. Загальні закономірності світового економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв'язками та розгалуженнями На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на цілісну, глобальну, інтегровану господарську систему Функціональними елементами цієї метасистеми є науково-технічна сфера, виробничо-інвестиційна діяльність, сфера міжнародного обігу (світова торгівля), валютно-фінансові й кредитні міжнародні відносини
 6. Аналіз соціально-економічного розвитку міста Рівне

  Курсовая работа >> Экономика
  Аналіз соціально – економічного розвитку міста відіграє важливе значення, оскільки за допомогою аналізу виявляють тенденції розвитку виробничої, соціальної сфер та диспропорції у фінансуванні галузей народного господарства Здійснення аналізу дозволяє виявити причини невиконання поставлених завдань та сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень по усуненню негативних тенденцій та розробки заходів для покращення соціально – економічного стану міста
 7. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

  Курсовая работа >> Экономика
  Набуття Україною незалежності i вiдповiдно – започаткування процесу створення самодостатнього господарства та розвиток демократизації створили потенційно позитивні передумови для демократичного розвитку суспільства, гуманного ставлення до людей, покращення умов їх трудової дiяльностi
 8. Україна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. ХХ ст.

  Лекция >> История
  Мета заняття: Ознайомитись з планами гітлерівців щодо України, основними подіями та перебігом військових дій на території України. Розкрити суть фашистського окупаційного режиму, Визначати й характеризувати основні течії руху Опору Знати й аналізувати втрати України в роки війни.
 9. Особливості екологічного, соціального і економічного розвитку території (на прикладі Південного регіону України)

  Реферат >> Экология
  В Україні історично склалися сприятливі фізико-географічні, гідрологічні, структурно-геологічні умови, які призвели до утворення багатьох видів природних ресурсів Територія України знаходиться у кількох географо-кліматичних зонах Таке унікальне розташування країни зумовило формування багатьох якісних та кількісних показників природно-ресурсного потенціалу
 10. Міжнародні інвестиції інгредієнт економічного розвитку

  Реферат >> Астрономия
  Темою даної курсової роботи є міжнародні інвестиції як інгредієнт економічного розвитку тієї чи іншої країни. Інвестиції вважаються другим компонентом чистих видатків. Вони охоплюють видатки на будівництво нових заводів, фабрик, на станки та обладнання з тривалим терміном служби і т.
 11. Циклічність економічного розвитку

  Учебное пособие >> Экономика
  В попередніх темах розглядались проблеми макроекономічної рівноваги залежно від дії різних факторів; без втручання держави і за державного регулювання, в межах одного і в межах кількох взаємозв’язаних ринків, в умовах закритої і в умовах відкритої економіки
 12. економічний сталий розвиток

  Реферат >> Исторические личности
  У звязку з цим стала зрозумілою необхідність розробки нової політики та стратегії, яка б дозволила вирішити ці глобальні проблеми сучасності, запобігти погіршенню якості навколишнього середовища, забезпечити не тільки теперішнє, але
 13. Економічне зростання. Транспортні послуги

  Контрольная работа >> Экономика
  Економічне зростання може вимірюватися як у фізичному виразі (фізичне зростання), так і у вартості (вартісне зростання) Перший спосіб більш надійний (тому що дає можливість виключити вплив інфляції), але не він не універсальний (при розрахунку темпів економічного зростання важко вивести загальний показник для виготовлення різних виробів) Другий спосіб вживається частіше, але на завжди можливо запобігти впливові інфляції Щоправда, у статистиці ряду країн вимірюють макроекономічне зростання на базі зростання виробництва найбільш важливих для економіки товарів, використовуючи при цьому їх долю у
 14. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 15. Циклічні коливання економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Циклічні коливання в економіці були відомі давно, але до початку XIX ст вони мали здебільшого сезонний характер, що було зумовлено переважанням сільського господарства і особливостями сільськогосподарського виробництва, відсутністю сформованого суспільного характеру виробництва у кожній окремій навіть розвинутій країні та іншими факторами А починаючи з 1825 p , циклічні коливання в економіці стали відбуватися постійно, через певний інтервал Лише в XX ст у розвинутих країнах заходу мали місце 12 циклічних криз
 16. "Нова економіка" як інноваційно-інформаційна модель економічного зростання

  Контрольная работа >> Экономика
  Новий уряд України активізує зусилля із формування соціальної ринкової економіки та пошук нової моделі економічного розвитку Лише на цій основі можливе успішне вирішення нагромаджених соціально-економічних проблем Необхідно не лише оновити та модернізувати вкрай застарілий парк технічного обладнання традиційних галузей, а й розбудувати сучасну структуру економіки, відповідний господарський механізм, подолати відставання від високо розвинутих країн Тільки таким чином будуть створені передумови для входження України на паритетних засадах до європейського та світового співтовариства При цьому не
 17. Економічна Структура світу

  Реферат >> Астрономия
  ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА СВІТУЕкономічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв'язками та розгалуженнями. На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на цілісну, глобальну, інтегровану господарську систему.
 18. Виробництво і проблема економічного вибору

  Курсовая работа >> Экономика
  У наш час тема виробництво є дуже актуальною, адже життя країни і людства в цілому неможливе без виробництва, усі матеріальні блага, людина повинна виробляти сама Україна з її величезним потенціалом, освіченим населенням, багатою природою, а також вдалим географічним положенням, відноситься до країн з міжнародною, виробничо-торгівельною структурою При цьому країна володіє банком унікальних технологій і наукових розробок, реалізація яких відкриває нові можливості, як для вітчизняного, так і для світового прогресу Як приклад можна привести: запуск супутника Землі – “Січ”, що відкрив Україні шля
 19. Економічна діяльність. Сутність та види економічної діяльності

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Однією з головних відмінностей людини від тварин є його відносини з природою: якщо тварина є елементом живої природи, який пристосовується до умов навколишнього середовища, то людина не просто пристосовується, вона прагне підкорити її через свою діяльність.
 20. Економічні потреби та інтереси

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Центральною ланкою, головним суб’єктом економічних відносин суспільства є людина з її потребами та інтересами. Без людини немає економіки, так само як і життя сучасної людини неможливо уявити поза економічними інтересами, відносинами та взаємозв’язками.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.12141108512878