Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Людський потенціал У Херсонській області поступово зменшується кількість постійного населення Це пояснюється зменшенням кількості народжених: у 1990 р...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В изучении освоения капитальных вложений, в планировании и статистике применяют ряд показателей, отображающих экономические особенности и результат эт...полностью>>
Экономика->Реферат
Данная статья Н М Кузнецовой, а именно, «Стратегическая политика развития малого бизнеса в системе производственного предпринимательства в Российской ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции Развитие рыно...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  Стратегія та цілі підприємства, заплановані на конкретний період, є основою розроблення стратегічного плану, в якому визначається стратегічне становище підприємства на основі аналізу конкурентного зовнішнього середовища та внутрішніх особливостей підприємства
 2. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства
 3. Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"

  Отчет по практике >> Экономика
  Слід підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка) На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства
 4. Економічний аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

  Курсовая работа >> Экономика
  Сьогоднішній світ – світ динаміки і швидкості Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу Продукція або послуга, вироблена товариством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди Тому головна задача підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості Щоб цього досягти необхідно завжди проводити економічний аналіз основних показників підприємства
 5. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України
 6. Економічний аналіз (4)

  Контрольная работа >> Экономика
  Економічний аналіз - це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання
 7. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  Предприятие _____________________________ по ЕГРПОУ __________ Территория _______________________________________ по СПАТО ___________ Форма собственности _______________________________ по ОКФВ ___________ Орган государственного управления ___________________ по СПОДУ _________ Отрасль (вид деятельности) __________________________ по ОКГНГ __________ Количество предприятий ____________________________ ___________
 8. Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства

  Курсовая работа >> Финансы
  Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямків розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності.
 9. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху В основі прогресу лежить підвищення ефективності виробництва Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено
 10. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 11. Стратегія розвитку підприємства КП Будинкоуправління

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми зумовлена тим, що подальший розвиток національної економіки потребує нових підходів в управлінні підприємствами Значна роль при цьому належить стратегічному аспекту управління підприємством, а саме: формуванню і реалізації стратегії на підприємстві як інструменту забезпечення ефективної діяльності не тільки на поточний момент, але і на довгострокову перспективу
 12. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета роботи – оволодіння методикою проведення фінансово-економічного аналізу для виявлення основних резервів поліпшення його фінансово-господарського стану, підвищення ефективності використання його засобів і зниження ризику його банкрутства
 13. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних з управлінням беруть фінансові менеджери.
 14. Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

  Магистерская работа >> Финансы
  У широкому розумінні поняття “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .
 15. Фінансова стійкість підприємства особливості методики її оцінки

  Реферат >> Астрономия
  Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює для підприємств зовсім нові умови, принципово інші зовнішнє середодовище. До цих умов, які постійно змінюються, треба пристосовуватися, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у незалежний економічний суб”єкт господарювання, який ефективно функціонує і розвивається в умовах ринку.
 16. Характеристика та аналіз господарської діяльності підприємства ДП АТ Київхліб Булочно-кон

  Реферат >> Менеджмент
  30 квітня 1930 року було введене в експлуатацію Київський хлібозавод № 3 за спеціальною постановою Ради праці та оборони. Завод знаходився під вищою відомчою структурою - трестом «Головхліб» УРСР. В цей час завод виробляє формовий хліб та декілька видів булочних виробів.
 17. Економічна сутність та значення рентабельності підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтовувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання.
 18. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень.
 19. Аналіз трудових ресурсів

  Курсовая работа >> Экономика
  В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємства Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва
 20. Економічний аналіз (3)

  Учебное пособие >> Экономика
  Зміст економічного аналізу полягає в дослідженні процесів та явищ господарської діяльності в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості та спрямовано на виявлення непродуктивних витрат трудових, матеріальних, фінансових ресурсів з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.086164951324463