Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
In The Pardoner s Tale, Geoffrey Chaucer masterfully frames an informal homily. Through the use of verbal and situational irony, Chaucer is able to ac...полностью>>
Остальные работы->Реферат
WHY I BELIEVE IN VOLUNTARY EUTHANASIA There are at least two forms of suicide. One is ‘emotional suicide’, or irrational self-murder in all of it comp...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In Anthony Burgess? A Clockwork Orange, a sadistic adolescent of the not-so-distant future is ?rehabilitated? of his violent nature by a special condi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
William Shakespeare had a way of creating intelligent characters who made use of the art of deception for their own personal gains. Characters such as...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання

  Тесты >> Банковское дело
  3. Основою інформаційного забезпечення фінансово-економічного аналізу банків є: а) звітність банку; б) дані АУБ; в) дані НБУ; г) усі відповіді правильні.
 2. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень.
 3. Аналіз фінансової привабливості підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансової привабливості підприємства мають важливе практичне значення Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансової привабливості та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу
 4. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор Список використаної літератури з 47 джерел
 5. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

  Реферат >> Экономика
  Перш ніж вести мову про економічний, фінансовий чи фінансово-економічний аналіз, з'ясовувати його роль і місце у системі важелів управління підприємством, доречно визначитись стосовно того, що таке аналіз взагалі, не пов'язуючи це поняття з економікою господарюючого суб'єкта
 6. Розробка програми підвищення показників виробничо-господарської діяльності підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи : детальний економічний аналіз діяльності ВАТ“ХЛІБ” (м Дніпропетровськ) за 2001 - 2003 роки , виявлення основних проблем його економічного стану і шляхів подальшого розвитку, ви-конання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект територіальної диверсифікації виробничих ланок проекту “Соціальний хліб”
 7. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  В умовах становлення ринкових відносин фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства особливо необхідний і повинен бути спрямований на подальший економічний і соціальний розвиток підприємств, зміцнення їхнього фінансового стану, підвищення ефективності використання господарського потенціалу Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов’язана з необхідністю підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції й послуг Зробити це неможливо без систематичного фінансового аналізу підприємства, що дає можливість виробити необхідну стратегію й тактику розвитку підп
 8. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  Економічна теорія у системі економічних дисциплін займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 9. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  Людина вирощує зернові культури для харчування вже приблизно 10 000 років Раніше зерно мололи, змішували з водою і їли як кашу Пізніше з каші на гарячих каменях або в попелі пекли хлібні коржики із зерна дуже грубого помолу та води
 10. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко.
 11. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковості територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачанню кінцевим споживачам в умовах неефективного управління державою функціонуванням системи газотранспортної та газорозподільної монополії за регульованими тарифами
 12. Технології у виробничій діяльності. Конспект лекцій

  Конспект >> Промышленность, производство
  Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів – це прояв творчості, і водночас – це проектування у певній галузі людської діяльності.
 13. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 14. Інформаційно-аналітична діяльність. Наукова обробка документів

  Конспект >> Делопроизводство
  Відомо, що інформація завжди відігравала значну роль як у станов­ленні людини, так і в соціальному бутті будь-якого масштабу і рівня, аж до світового суспільства в цілому. Тому принципове значення має, з одно­го боку, факт свідчення, що прогрес людства органічно і багатогранно пов'язаний з розвитком глобального інформаційного простору, а з іншого – постійно здійснюється процес поглиблення розуміння суті інфор­мації для суспільства як об'єктивного ресурсу існування природи, людства, окремої людини тощо.
 15. Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне матеріальне вираження і вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до зниження цінності інформаційних ресурсів Впливи, які призводять до зниження цінності інформаційних ресурсів, називаються несприятливими Потенційно можливий несприятливий вплив називається загрозою
 16. Напрямки покращення агентського обслуговування клієнтури на прикладі агентства по комплексному

  Дипломная работа >> Транспорт
  Актуальність теми. Ефективність роботи водного транспорту України багато в чому залежить від рівня обслуговування транспортного процесу. Найважливішими об'єктами транспортного комплексу України є судноплавні компанії. Конкурентоспроможність будь-якої судноплавної компанії забезпечується багатьма складовими її діяльності.
 17. Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного ан

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні Важливе місце у цій системі припадає незалежному аудиту та методиці його проведення
 18. Стратегія розвитку підприємства КП Будинкоуправління

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми зумовлена тим, що подальший розвиток національної економіки потребує нових підходів в управлінні підприємствами Значна роль при цьому належить стратегічному аспекту управління підприємством, а саме: формуванню і реалізації стратегії на підприємстві як інструменту забезпечення ефективної діяльності не тільки на поточний момент, але і на довгострокову перспективу
 19. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Фінансова діяльність будь-якого підприємства, починаючи від його заснування, формування статутного капіталу, і подальші взаємовідносини з контрагентами, державою, банками, а також всередині підприємства з приводу організації внутрішньогосподарського комерційного розрахунку базуються на формуванні і ефективному використанні його фінансових ресурсів.
 20. Значення та сутність капіталу підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Необхідність дослідження фінансів акціонерних товариств зумовлена тим, що нині переважна більшість підприємств мають низьку ефективність господарської діяльності через високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва Тому особливе місце слід приділяти питанням пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів у діяльність акціонерних товариств та визначення напрямів підвищення ефективності їх використання
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18107008934021