Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Труд является необходимым условием существования человеческого общества, - это целесообразная деятельность человека, в процессе которой он видоизменяе...полностью>>
Психология->Реферат
Перші оригінальні відкриття в області дослідження психології самосвідомості були зроблені П’єром Жані Вивчаючи явища «психічного автоматизму», він вия...полностью>>
Психология->Реферат
Известная мудрость, ставшая народной, гласит: «Не тот родитель, кто на свет произвел, а тот, кто вырастил и уму-разуму выучил» И действительно, долг к...полностью>>
Психология->Реферат
В психологии существуют два основных направления в исследованиях о личности Первое основано на выделении тех или иных личностных черт, а второе - на о...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економіко-кримінологічна теорія

  Реферат >> Астрономия
  У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Окреслюється проблемна ситуація, визначаються мета, теоретичні і прикладні завдання дослідження, концептуальні, теоретико-методологічні засади та методичні засоби розв'язання визначених завдань.
 2. Кримінологія (2)

  Шпаргалка >> Государство и право
  Формирование и успешное развитие любой науки во многом зависят от того, насколько правильно выявлен и точно описан ее предмет Он не только характеризует основ­ное содержание данной науки, определяет ее место в систе­ме других наук, но и дает возможность четко сформулиро­вать ее цели и задачи перспективных исследований, очертить их разумные границы, утвердиться в выборе методик этих исследований
 3. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  З проблем злочинності, як правило, висловлюються всі, вважаючи, їх досить очевидними. Більшість політиків, які бажають влади, перш за все, обіцяють побороти саме це явище. Причому виступи останніх, громадських діячів, матеріали засобів масової інформації завжди сприймаються з живою цікавістю.
 4. Економічна теорія. Методи дослідження економічних явищ

  Конспект >> Экономическая теория
  з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільств, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки;
 5. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 6. Особа злочинця та основні напрямки її криінологічного вивчення

  Реферат >> Астрономия
  Розбудова правової держави, економічні зміни і реформування національного законодавства України не можливі без урахування сьогоднішніх реалій. Якщо взяти до уваги тільки сферу боротьби зі злочинністю, то статистика свідчить: в 1987 р. в Україні зареєстровано 237821 злочин, в 1992 р.
 7. Теорія держави і права України

  Реферат >> Государство и право
  Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем.
 8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

  Дипломная работа >> Международное публичное право
  Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні виникають дискусії з приводу того, чи вважати фізичну особу суб’єктом міжнародного права, чи ні.
 9. Ухилення від сплати податків Аналіз та оцінка оперативної системи

  Реферат >> Астрономия
  На даний момент в органах Державної податкової служби України гостро стоїть питання, щодо ухилення від сплати податків з використанням фіктивних фірм, та іншими структурними організаціями. Саме актуальнисть даної теми дала поштовх, для написання мною даної курсової роботи.
 10. Криміналістичні версії та прогнозування

  Реферат >> Государство и право
  Розкриття злочину — процес встановлення об'єктивної істини у справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пізнання У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає також метод аналогії Під час попереднього розслідування та судового слідства звернення до аналогії досить правомірне, бо вона часто є стимулом до роздумів і логічною основою побудови версій Порівнюючи розслідуваний злочин за подібними ознаками (способом і знаряддям вчинення, способом приховування та ін ) з аналогічними раніше розкритими злочинами, слідчий може встановити нові суттєві обставини у кримінальній справі
 11. Дослідження проблеми тіньової економіки в умовах переходу України до ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна віднести до тіньових, можна здійснити в легальному нормативно-правовому полі, а доведення факту здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів державної влади
 12. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 13. Теорії держави і права

  Реферат >> Астрономия
  Загальні:1. Системно-функціональний метод – необхідний через системно-функціональну природу Д і П; 2. Статистичний – вивчення кількісних змін у державно-правовому житті і опрацювання цих спостережень у наукових і практичних цілях; 3. Історичний і логічний – враховується і аналізується все позитивне, накопичене історичним досвідом; 4.
 14. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів.
 15. Економіка праці та соціально-трудові відносини

  Конспект >> Экономическая теория
  В умовах функціонування економіки України на ринкових засадах найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, які тут виникають, надзвичайно гострі і складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.
 16. Економічні кризи, сутність, причини та еволюція

  Курсовая работа >> Экономика
  Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності й навіть криз
 17. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 18. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн Виявлено вплив позаекон
 19. Детермінація організованих форм економічної злочинності

  Реферат >> Астрономия
  Злочинність є, на жаль, невід’ємним супутником життя нашої країни, що впливає на всі суспільні та державні інститути, тому боротьба з нею є одним з найважливіших державних завдань. Для забезпечення максимальної ефективності цієї боротьби, безумовно, необхідне детальне вивчення злочинності, її складових, виявлення закономірностей і тенденцій.
 20. Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах

  Реферат >> Экономика
  Однією з таких форм залучення іноземних інвестицій в економіку України є створення вільних економічних зон, під якими розуміються певні території, на яких встановлюються і діють спеціальні правові режими економічної діяльності. Вільні економічні зони є особливо привабливими для іноземних інвесторів з огляду на пільгові умови розміщення капіталу.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.042336940765381