Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Если не охлаждать двигатель, то от действия газов будут сильно нагреваться стенки цилиндров и камер сгорания, головка цилиндров, поршни и клапаны. В э...полностью>>
Промышленность, производство->Методичка
Расчет крыла самолета производится на ПЭВМ . Расчет разбит на несколько этапов. На первом этапе определяются нагрузки, действующие на крыло. Необходим...полностью>>
Государство и право->Шпаргалка
Предмет науки важно отличать от ее объекта, под которым понимается определенная часть окружающей человека реальности, изучаемая многими науками. Кажда...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение определенных задач, которые, в свою очередь, должны соответствовать целям коммуникационной про...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Екологічні наслідки військових дій (1)

  Реферат >> Астрономия
  Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання.
 2. Екологічні наслідки військових дій (2)

  Реферат >> Астрономия
  Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам.
 3. Екологічні наслідки військової діяльності

  Реферат >> Экология
  Надзвичайні екологічні ситуації, що виникають внаслідок різного роду причин (господарської чи будь-якої іншої діяльності, аварій, катастроф, стихійних лих), негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є фактором утворення екологічної небезпеки для людини Трансформування цього явища в юридичну категорію було забезпечено законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», в яких надано визначення надзвичайної екологічної ситуації, зони надзвичайної екологічної ситуації, врегульовано інші питання, пов'язані з лі
 4. Чорнобильська катастрофа і її наслідки

  Реферат >> Экология
  Радіоактивне забруднення біосфери це перевищення природного рівня змісту в навколишнім середовищі радіоактивних речовин Воно може бути викликано ядерними вибухами й витоком радіоактивних компонентів у результаті аварій на АЕС або інших підприємствах, при розробці радіоактивних руд і т п При аваріях на АЕС особливо різко збільшується забруднення середовища радіонуклідами (стронцій-90, цезій-137, церій-141, йод-131, рутеній-106 і ін ) У цей час, за даними Міжнародного агентства по атомній енергетиці (МАГАТЕ), число діючих у світі реакторів досягло 426 при їх сумарній електричній потужності близ
 5. Екологічне право України (2)

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  В Декларації по навколишньому середовищу і розвитку, прийнятій на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. сформульовано 27 соціально-екологіч­них принципів, що мають основоположне значення для всього міжнародного співтовариства і для кожної окремо взятої дер­жави.
 6. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  Екологія – відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося лише невелике коло фахівців. Однак протягом останніх десятиліть вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.
 7. Гасіння пожежі та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на ЗАТ Миргородський елеватор

  Дипломная работа >> Безопасность жизнедеятельности
  Вирощування зернових культур є одним з найголовніших напрямків діяльності агропромислового комплексу України. Збирання зернових культур, їх заготівля та зберігання є основними виробничими операціями цього напрямку. Достатньо велика пожежонебезпечність цих процесів та важливість досягнення високих показників збирання врожаю для агропромислового комплексу
 8. Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України

  Реферат >> Экология
  День народження атомної промисловості можна рахувати 12 квітня 1943 р коли було підписано ухвалу уряду про створення в Москві Лабораторії № 2 АН СРСР, що згодом стала Інститутом атомної енергії Перша в світі атомна електростанція була побудована і введена в експлуатацію 27 червня 1954 року в місті Обнінськ Калузької області Створення цієї станції було першою спробою використовувати атомну енергію в мирних цілях
 9. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

  Реферат >> Экология
  — «безпека», яке походить від англійського слова security Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» під національною безпекою розуміють захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічна безпека являє собою такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження пог
 10. Прикладна екологія як наука

  Реферат >> Экология
  Екологія (грец «ойкос» — дім, житло та грец «логос» — вчення) — наука, що вивчає взаємодію організмів та їх угруповань із середовищем існування Науковий аспект — це прагнення до пізнання заради самого пізнання, і в цьому плані на перше місце випливає пошук закономірностей розвитку природи та їх пояснення Прикладний аспект — це застосування зібраних знань для вирішення проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем Всезростаюче значення сучасної екології полягає в тому, що жодне з великих практичних питань сьогодення не може вирішуватись без урахування зв'язків між живими і неживими компонентам
 11. Екологічні проблеми військово-промислового комплексу та їх наслідки

  Реферат >> Экология
  Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України
 12. Екологічне середовище

  Контрольная работа >> Экология
  Термін “екологія" був вперше вжитий німецьким біологом Е Геккелем у 1866 р в двотомній праці, присвяченій морфології організмів У буквальному розумінні екологія - наука про місцезростання Часто вживане таке визначення: екологія - наука про взаємодію в живій природі, а детальніше - це наука про взаємодію живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою; про зв’язки в надорганізмових системах, структуру і функціонування цих систем
 13. Екологічні проблеми сучасного суспільства

  Контрольная работа >> Экология
  Змістовні орієнтири нашого життя забезпечує філософія, а нашій культурі - самопізнання Справедливо, що істинна філософія є духовною квінтесенцією епохи, живою душею культури Звичайно, соціальні джерела і соціальне значення філософських вчень залежать від тих соціальних форм, що викликають їх до життя Хоч всесвітня філософія, по суті, обертається навколо “вічних” проблем - до їх числа належить і проблема взаємовідносин Людини і Природи, яка в нинішній момент історії суспільства набула, на жаль, трагічного звучання
 14. Наслідки руйнування природного ареалу українського етносу

  Реферат >> Астрономия
  На межі ХІХ і ХХ століть наука сягнула вершини. Та саме тоді вибухнула і її найгостріша криза: вона не могла відповісти на питання: у чому сенс людського життя та прогресу? Чи спроможна сама наука змінити на краще внутрішню сутність людини та чим завершиться змагання гуманізму з матеріалізмом?
 15. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

  Реферат >> Астрономия
  Вінницька область розташована в лісостеповій зоні. Північно-східна частина області зайнята Придніпровською височиною (висотою 322 м), південно-західна – Подільською височиною (висотою до 362 м). Поверхня області – хвиляста рівнина, полого нахилена у південному і південно-східному напрямах, розчленована глибокими долинами річок, подекуди – ярами та балками.
 16. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 17. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 18. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  В умовах глобальних зрушень в житті нашої держави вища школа зазнає певних змін, зокрема в напрямах гуманізації та гуманітаризації освіти. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) передбачено вдосконалення психолого-педагогічної підготовки молоді,
 19. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 20. Вплив гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища на прикладі Бондарівського

  Дипломная работа >> Геология
  Проблема охорони і раціонального використання земель у наш час надзвичайно актуальна, як у нашій країні, так і в усьому світі. При видобуванні корисних копалин, особливо відкритим способом, неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється або навіть знищується, а едафічний фактор – ґрунт – замінюється на мінеральний субстрат.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.091146945953369