Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The Rime of the Ancyent Marinere, as a product of its culturally inscribed author, presents a confused Unitarian world view consistent with that of th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Similarly in both plays, the main characters are slightly suspicious of the actual powers these supernatural figures have....полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the beginning of the 20th century Libya was a country that was not to populate nor did it have much power. The name Libya was given by the Italians...полностью>>
Остальные работы->Реферат
John Dickinson, born on November 13, 1732, was raised with an excellent educational background with would later bring him into politics. John was born...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Екологічно-правовий статус людини громадянина

  Реферат >> Астрономия
  Закріплення цих найважливіших положень у загальних засадах кон­ституційного устрою України, а також розміщення в спеціально при­свяченому правам людини другому розділі Конституції України бага­тьох статей екологічного характеру свідчать про достатньо високий рівень визнання і формування конституційного екологічного статусу людини та громадянина в Україні.
 2. Правове забезпечення екологічної безпеки

  Реферат >> Астрономия
  Екологічна безпека-такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечюється попереджння погіршення екологічного стану та винекниння небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних,
 3. Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу Я і Україна

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність проблеми дослідження Нагальною потребою сьогодення є подолання екологічної безграмотності людства, що спричинила кризову екологічну ситуацію в цілому світі і в нашій країні, зокрема Для того щоб покращити становище, необхідно проводити екологічне й природоохоронне навчання і виховання, починаючи з перших днів перебування дитини в школі Таке свідоме й цілеспрямоване виховання має бути неперервним не лише впродовж шкільного навчання, а й усього життя кожної людини У зв’язку з цим чимраз більше дослідників (А  Волкова, Г  Карола, О  Листопад, Г  Пустовіт, В  Скутіна) доходять виснов
 4. Теорія держави і права України

  Реферат >> Государство и право
  Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем.
 5. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність обраної теми магістерської роботи заключається в тому що, сьогодні гостро постала теоретична і практична проблема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної ідеологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку громадянського суспільства в Україні
 6. Основи Конституційного права України. Урок

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із основами конституційного права України, загальними засадами конституційного ладу, народовладдям та формами його здійснення. Охарактеризувати види виборів та головні принципи виборчого права, громадянство та основні права свободи та обов’язки громадян України.
 7. Екологічна безпека як правова категорія

  Реферат >> Астрономия
  На сьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дисциплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.
 8. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод

  Реферат >> Государство и право
  Питання прав та свобод людини і громадянина на сьогодні є най­важливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпе­чення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.
 9. Засади кримінального процесу

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 р. // Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : [монографія]. — Дніпропетровськ, 2002.
 10. Наукові кадри їх правовий статус

  Контрольная работа >> Государство и право
  Звернемося до національного законодавства, до Постанови КМУ від 1 березня 1999 р N 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 960
 11. Прийняття Конституції України 1996р.

  Реферат >> История
  Як я вже говорив, що, термін Конституція походить від лат.constitutio-устрій. Основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права й обов’язки громадян, систему й принципи організації і діяльності державних органів, виборчу систему.
 12. Система обов язків людини і громадянина Система прав дитини Релігійні права дитини теоретичні

  Реферат >> Государство и право
  Юридичний обов'язок — гарантована законом міра суспільне необхідної (корисної) і державно доцільної поведінки особи, об'єктивно обумовлена потребами існування та розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства. Можна сказати, що юри­дичний обов'язок — це перепона на шляху сваволі, хаосу, всього того, що заважає нормальному розвитку суспільства.
 13. Правове регулювання права власності на землю в Україні

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за винятком благ, безпосередньо створених природою). Звичайно ж функціонування такого виробництва неможливе без повної взаємодії людей.
 14. Екологічне право України (2)

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  В Декларації по навколишньому середовищу і розвитку, прийнятій на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. сформульовано 27 соціально-екологіч­них принципів, що мають основоположне значення для всього міжнародного співтовариства і для кожної окремо взятої дер­жави.
 15. Правове релулювання підприємництва в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Світовий досвід показує, що формування ринку як форми організації товарного виробництва відбувалося еволюційним шляхом протягом тривалого часу при відповідній законодавчій діяльності держави. Перехід нашої економіки до ринкових відносин має визначені особливості:
 16. Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури екології соціал

  Реферат >> Астрономия
  Тема курсової роботи “Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури, екології, соціально-економічних умов”. Актуальність даної теми випливає з того, що права громадян набули цінності і отримали обґрунтування в міжнарод­ному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави.
 17. Земельне право. Земельне право як галузь права

  Конспект >> Право, юриспруденция
  В спеціальній літературі вживається також поняття « земельні ресурси ». Так на дум-ку фахівця з земельного права В.Ермоленко поняття « земельні ресурси – це певна су-купність земельних ділянок, їх складають вже освоені людством поверхні земельних ділянок, які задо – вольняють певні потреби людей та надають можливості досягти пев-ного соціального єфекту ».
 18. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 19. Україна - правова держава

  Реферат >> Государство и право
  Причини виникнення держави. Держава - це об'єднання людей, що підкорюються законам права. Причини: 1)Виділення з мисливських та землеробських племен тваринницьких, розподіл праці. 2)Ремесло відокремлюється від землеробства. 3)Поява торгівельного обміну - спершу всередині племені, згодом за його межами, торгівля.
 20. Філософське розуміння свободи

  Курсовая работа >> Философия
  В наш час набуває особливої ваги розрізнення історії як системи знань про минуле та філософії історії Ідею відмінності між філософією історії та історією як такого висунув Г Гегель Він обґрунтовував точку зору, що філософія історії є самосвідомістю історичного процесу і що можливості спеціальних галузей історичного знання в цьому аспекті є значно обмеженішими
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.19836497306824