Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Курсовая работа
Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредственным источником удовлетворения его неограниченных потребност...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Продукты питания – это тот товар, который пользуется постоянным спросом, независимо от того, кризис на дворе или нет, много человек зарабатывает денег...полностью>>
Биология->Реферат
До 40-х гг. 20 в. считалось, что, поскольку у микроорганизмов нет ядерного аппарата и мейоза, на них не распространяются законы Менделя и хромосомная ...полностью>>
Иностранный язык->Книга
а) apex верхушка; crista гребень; tuber бугор; sulcus борозда; canalis канал; tuberculum бугорок; fissura щель; incisura вырезка; canaliculus каналец;...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Ділова гра з прикладом

  Реферат >> Педагогика
  Освіта – розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. В більш ширшому значенні освіта – це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду,моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей.
 2. Викладання економічних дисциплін в школі на прикладі теми Фінансові установи та їх функції

  Реферат >> Астрономия
  Розбудова української держави, демократизація суспільного життя, відродження національної культури, посилення інтеграцій­них процесів з Європою, реформування економіки, впроваджен­ня ринкових відносин тощо поставили нові вимоги до освіти у XXI ст. Вона має бути пріоритетною, безперервною і різноманіт­ною, нести гуманістичні цінності, використовувати нові техно­логії навчання, бути всеохоплюючою та інформатизаційною, за­безпечувати саморозвиток особистості.
 3. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко.
 4. Шпаргалка по Психологии (12)

  Шпаргалка >> Психология
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.
 5. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, — важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості.
 6. Економични игри та методика их використання в навчальному процеси

  Реферат >> Экономика
  Дидактичні ігри пов’язані насамперед з двома особливостями навчання: проблемністю та засвоєнням навчальної інформації через дію. Проблемність реалізується через самостійне розв’язан­ня учнем поставленої проблеми (завдання) за недостатності необхідних знань, коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або знаходити нові зв’язки між уже засвоєними знаннями.
 7. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 8. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 9. Ігрове навчання як дидактична проблема

  Курсовая работа >> Педагогика
  На сучасному етапі свого розвитку Україні довелося кардинально змінити економічну систему, в якій прожили три генерації людей. Майже все зазнало змін, стало новим. З’явився новий вид господарської діяльності – підприємництво. Виникла потреба в освічених, мобільних фахівцях, які здатні працювати в нових умовах.
 10. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  Етика, як уже зазначалося,— наука про мораль Дане твердження — одне з небагатьох, щоб не сказати єдине, щодо якого збіглися теорія й практика, історичний досвід морального розвитку в цілому і його конкретні періоди В прямій залежності від розуміння моралі перебувають і відмінності в тлумаченні етики як науки, її місця серед наук, ролі й значення для суспільного розвитку За безумовного визнання того, що предметом етики є мораль, уявлення про її своєрідність, призначення в життєдіяльності людей великою мірою визначали зміст етики, покладали на неї певні обов'язки, передусім методологічного хара
 11. Навчаємо із задоволенням - вивчаємо із успіхом

  Реферат >> Астрономия
  едагопчна наука розглядає процес навчання як свідому ці­леспрямовану діяльність учителя і учнів. Сприймаючи що тезу як константу, спробуємо визначити навчальний процес як співпра­цю цих двох сторін, як корисну діяльність, що збагачує і результа­том якої стає партнерство між учителем і суб'єктом навчання.
 12. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  У наш час спектр наукових досліджень у природознавстві незвичайно широкий. Сучасне природознавство – це єдина система, компоненти якої (природничі науки) є настільки тісно взаємозалежними, що випливають друг із друга, тобто представляють справжню єдність.
 13. Розвиток творчої особистості в процесі навчально - ігрової діяльності

  Реферат >> Астрономия
  Сучасна соціальна ситуація загострила специфічні проблеми, які стоять перед системою освіти в області культивування творчості як масового явища, що пов’язане з глобальною необхідністю підвищення творчого потенціалу суспільства, адже виховання творчої особистості сприятиме виходу не лише з духовної кризи суспільства: 3,5% обдарованих людей забезпечують 95-97% національного доходу [50].
 14. Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни Історія земельних відносин

  Курсовая работа >> Педагогика
  Таким чином, метод навчання – досить складне, багатоякісне багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: принципи, цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації.
 15. Проектування технологій навчання по темі Візуальне програмування в Delphi

  Курсовая работа >> Педагогика
  Курсовий проект складається з аналізу професійного призначення і структури професійної діяльності робітника заданої професії. Розробки вмісту підготовки робітників заданої професії. Постановку тактичних цілей професійного навчання фахівця на рівні спеціальної теоретичної дисципліни; побудова зведено-тематичного плану професійної підготовки фахівця.
 16. Психологія ведення ділових переговорів

  Дипломная работа >> Психология
  АКТУАЛЬНІСТЬ даної теми як теоретична, так і практична досить велика В Україні в даний час спостерігається деякий дефіцит теоретичних досліджень в області ведення ділових переговорів При великій кількості літератури, присвяченої конкретно-прикладним аспектам ділового спілкування, загалом , і ділових переговорів зокрема , практично немає робіт, у яких проведений глибокий аналіз переговорів і їхній вплив на життя суспільства в цілому й індивіда зокрема Разом з тим, проблематика переговорного процесу носить сугубо прикладний характер Вона користується широким попитом при рішенні цілком конкретни
 17. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

  Дипломная работа >> Психология
  Спогади про конфлікти, як правило, викликають неприємні асоціації: погрози, ворожість, непорозуміння, спроби, іноді марні, довести свою правоту, образи Як наслідок виникла думка, що конфлікт - це завжди явище негативне, небажане для кожного з нас, а зокрема для керівників, тому що їм доводиться зустрічатись з конфліктами частіше за інших
 18. Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  На кожному етапі свого розвитку, у різні історичні часи людство з підвищеною увагою ставилося до підростаючого покоління Саме в дітях воно вбачало можливість вирішення багатьох проблем, з тривогою і надією вдивлялось у захоплені дитячі очі, сподіваючись побачити в них своє продовження, здійснення надій, почути відповіді на запитання, побачити нинішні покоління та власне майбутнє Соціальні та економічні зміни, що відбуваються в Україні, призвели до різкого зниження життєвого рівня більшості населення, що, у першу чергу, негативно позначилося на дітях: їх нестійка психіка, відсутність сталих по
 19. Ассессмент-центр технологія оцінки персоналу

  Реферат >> Менеджмент
  Оцінка персоналу вже заслужила право називатися одним з ключових напрямів кадрової роботи в сучасній організації. Навіть якщо це не значиться в посадовій інструкції ні одного зі співробітників компанії. Навіть якщо немає чіткого уявлення, коли і навіщо це потрібно робити.
 20. Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік

  Магистерская работа >> Педагогика
  Актуальність дослідження. В Україні, як і в сучасному світі, існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвиток сучасного інформаційного світу в цілому.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.11392402648926