Рекомендуем ознакомиться

Политология->Конспект
распад СССР и провозглашение суверенитета БГ. В 90-е гг. 20 века в Беларуси наблюдалось критически негативное отношение к белорусской идеологии. Больш...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
при сжигании газа можно обеспечить более точную регулировку температурного режима, чем при сжигании других видов топлива, это позволяет экономить топл...полностью>>
Экономика->Реферат
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, устан...полностью>>
Педагогика->Реферат
В процессе обучения происходит образование, воспитание и развитие ребенка. Все эти понятия тесно связаны между собой. Существует термин учебно-воспита...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Дискусія Форми проведення дискусій Культура мовлення під час дискусії

  Реферат >> Астрономия
  Наше життя так чи інакше містить різні форми прояву суперечок та дискусій. Особливе значення мають професійні дискусії, які мають призводити до вирішення певних професійних питань і т.п. У зв’язку з цим виникає питання правильного ведення дискусій. Це в першу чергу стосується психології ведення дискусії, логічної та мовної культури дискусій.
 2. Культура мислення молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  Щоб змогти навчити дитину, потрібно розуміти як вона мислить Адже кожна людина неповторна і до кожної потрібно знайти свій підхід Та щоб знайти цей підхід потрібно знати, що впливає на дитину, стати на її місце
 3. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

  Курсовая работа >> Психология
  В процесі діяльності проходить пізнання оточуючого світу, тобто його відображення Найпростіший психічний процес – відчуття, який полягає у відображення окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу, що діють у певний момент на відповідні органи чуття людини Відчуття належать до пізнавальних процесів, оскільки завдяки йому людина пізнає світ І, дійсно, тому, що люди сліпі від народження, вони ніколи не усвідомлять, що таке червоний чи зелений, синій чи голубий, жовтий чи білий колір; глухі від народження – що таке звук людського голосу, спів птахів, шум водоспаду чи чарівна мелодія
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 5. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови, починаючи з 1-го класу.
 6. Формування соціокультурної компетенції учнів старшого етапу шкіл з поглибленим вивченням іноземн

  Реферат >> Иностранный язык
  У Концепції навчання іноземних мов у 12-річній школі відзначається, що загальноосвітня школа повинна сформувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійності й особистої відповідальності учнів старших класів. Міністерство освіти і науки України рекомендує розвивати в учнів 4 ключові компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну і загально навчальну.
 7. Розвиток мовлення молодших школярів (2)

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Спілкування - один з найважливіших чинників загального психічного розвитку дитини Тільки у контакті з дорослими людьми можливе засвоєння дітьми суспільно-історичного досвіду людства
 8. Роль наукового семінару, конференції та інших форм комунікації у науці

  Реферат >> Педагогика
  Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань.
 9. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 10. Шпаргалка по Психологии (12)

  Шпаргалка >> Психология
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.
 11. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, — важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості.
 12. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани-ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з українськоїмови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи-сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишутьтвір будь-якого жанру.
 13. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 14. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 15. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 16. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

  Магистерская работа >> Педагогика
  Актуальність даної проблеми полягає у тому, що за останні десятиліття в системі освіти, а зокрема в Концепції літературної освіти та в програмі для загальноосвітньої школи, де виділено окремий розділ «Літературознавча пропедевтика» акцентується увага на літературному розвитку молодших школярів.
 17. Формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В О Сухомлинського

  Дипломная работа >> Педагогика
  У дипломній роботі з’ясовано місце та значення творів В Сухомлинського у навчально-виховному процесі початкової школи Розглянуто і проаналізовано психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтирів у молодших школярів та способи використання їх у дидактиці Розкрито форми організації уроків читання, а також інтегрованих з ними уроків На цій основі показано основні напрями удосконалення методики проведення таких уроків при вивченні курсу читання та перевірено їх вплив на ефективність процесу формування ціннісних орієнтирів в учнів 3 класу
 18. Українська мова професійного спілкування

  Конспект >> Иностранный язык
  Безперечно, мову не можна трактувати як явище біологічне. Хоча людина, на відміну від інших приматів, має мовний ген, тобто природну здатність до оволодіння мовою, вона ніколи не заговорить сама, якщо її не навчити. Це доводять сучасні “Мауглі” діти, які з різних причин опинялися поза суспільством, іноді серед тварин, і не могли навчитися мови, навіть повернувшись у людський колектив.
 19. Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах

  Реферат >> Остальные работы
  Суть науково-методичної діяльності в навчальному закладі полягає в системному підході до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що забезпечує діалектичну єдність мети і завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання студентів. Запорукою успіху є конкретна постановка мети і завдань науково-методичної роботи, зорієнтованої на кінцеві результати.
 20. Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

  Реферат >> Астрономия
  Актуальність дослідження. В складних умовах державотворення нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно нового мислення, розумово-вольової активності та високого рівня моральної свідомості.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.13204503059387