Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
William Shakespeare’s Macbeth has been a theatrical favorite since Elizabethan times. Its timeless themes of ambition, fate, violence, and insanity co...полностью>>
Астрономия->Реферат
Орієнтуючись у своєму розміщенні на певну сировину, споживача, трудові ресурси, хімічні підприємства утворюють промислові центри і вузли. Вузли хімічн...полностью>>
Остальные работы->Реферат
51 countries established the United Nations also known as the UN on October 24, 1945 with the intentions of preserving peace through international coo...полностью>>
История->Реферат
Молда́вия[9] (молд. Moldova), Респу́блика Молдо́ва[10][11] (молд. Republica Moldova) — государство на юго-востоке Европы. Граничит с Украиной на север...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державний устрій

  Реферат >> Государство и право
  Важливою ознакою держав витупає державний лад (устрій). При його дослідженні виділяють два аспекти – вертикальний розподіл влади (форма правління) і горизонтальний (тобто територіальний) розподіл влади (адміністративно-територіальний устрій). Методика дослідження державного ладу відображена на рис.
 2. Поняття і форми державного устрою

  Реферат >> Государство и право
  Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально – суспільними справами.
 3. Форма державного устрою (2)

  Реферат >> Государство и право
  Форма державного устрою — це спосіб організації державної влади, який визначається характером взаємовідносин держави як цілого і її скла­дових частин Свій вияв форма державного устрою знаходить в особливостях політико-територіальної організації (устрою) держави та її адміністративно-територіального устрою В теорії і практиці сучасного конституціоналізму відомо дві форми державного устрою — федеративна та унітарна
 4. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Бюджет як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно - в епоху капіталізму (феодалізм не знав єдиного документа, який об'єднував би всі доходи і видатки держави) Його поява пов'язана з відділенням державних фінансів від фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад і суспільним життям Бюджет в усіх каїнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави
 5. ЗМІНИ У ДЕРЖАВНОМУ УСТРОЇ І ПРАВІ УРСР У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Після анексії Західної України Польщею на підставі рішення Ради послів країн Антанти у Парижі від 14 березня 1923 р. влада у ній повністю перейшла до командувача військами і генерального делегата польського уряду, а на місцях – до урядових комісарів; притому, за розпорядженням генерального делегата підлягали звільненню з державних установ усі службовці, які відмовлялись присягнути на вірність Польській державі.
 6. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У XX ст виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку
 7. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 8. Державне регулювання інноваційної діяльності (2)

  Реферат >> Экономика
  Розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, охарактеризовано головну мету та шляхи державного регулювання інноваційної політики, запропоновано нові аспекти вдосконалення інноваційної діяльності
 9. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 10. Державний бюджет його структура і функції

  Реферат >> Экономика
  Актуальність роботи полягає в тому що перехід від командно-адміністративної системи до ринкової економіки зумовили необхідність здійснення реформування в фінансовій та бюджетній сферах. Бюджетна система провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.
 11. Устрій сучасної держави

  Реферат >> Исторические личности
  Конституційна монархія – така форма правління, при якій повноваження монарха обмежені конституцією. Конституційна монархія ділиться на дуалістичну (Йорданія, Кувейт, Марокко), в якій монарх наділений здебільшого виконавчою владою і лише частково законодавчою, і парламентську, в якій монарх хоча і вважається главою держави, але фактично володіє представницькими функціями, а інколи має право вето на рішення парламенту.
 12. Державний режим

  Реферат >> Астрономия
  6. Демократичний ~ державна влада здійснюється з дотри­манням основних прав людини, із забезпеченням легаль­них можливостей вільного виявлення і врахування інте­ресів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми), діяльність різноманітних громад­ських об'єднань, які представляють ці інтереси і вплива­ють на вироблення і здійснення політики держави.
 13. Державна рада з радіо та телебачення у політичній системі Польщі

  Реферат >> Астрономия
  До інституцій, виключною прерогативою яких є дії щодо контролю, належать Верховна Контрольна палата. Речник з громадянських прав, а також Державна рада з радіомовлення та телебачення, створена з метою захисту свободи слова та для забезпечення права громадян на інформацію.
 14. Форма держави поняття елементи види Проблеми удосконалення державного правління державного

  Реферат >> Государство и право
  Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.
 15. Погляди Аристотеля на державність

  Реферат >> Астрономия
  Аристотель (384–322 рр. до н. е.) - грецький філософ. Аристотель народився в місті Стагірі, що на півночі Греції. Мати його була заможною. Батько був лікарем царя Македонії. 367 року він переїхав до Афін і вступив до академії Платона, де й залишався до самої його смерті в 347 році.
 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.)

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Революційна ситуація у Російській імперії визріла за умов російського самодержавно-поліційного режиму та світової соціально-економічної, політичної і національної кризи, яка призвела до першої світової війни 1914-1918 рр. Внаслідок особливого загострення суперечностей між антагоністичними класами пролетаріату і капіталістів, між селянами і поміщиками, між відсталим напівфеодальним селом і розвинутим капіталістичним містом у Російській імперії відбулась Лютнева революція 1917 р.
 17. Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект

  Реферат >> Государство и право
  Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід — Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із дво­полюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи дер­жав і народів.
 18. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

  Реферат >> Экономика
  В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення – бюджетні інвестиції Слід відзначити, що бюджетні інвестиції хоча і набувають все більшого поширення, однак і на сьогоднішній день залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у діяльності суб’єктів господарювання Ситуація ускладнюються і тим, що в Україні дане питання отримало недостатньо уваги у науковій та професійній літературі Отже, вище зазначене свідчить про актуальність досліджуваної теми та про необхідність її подальшого вивчення
 19. Порівняльна характеристика бюджетного устрою двох держав: Україна та Німеччина

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Бюджетний устрій — організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи
 20. Політичний режим. Політичний устрій

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Основним джерелом влади є народ. Держ влада здійснюється на осноі поділу на Законодавчу, Виконавчу і Судову. Рівність всіх громадян перед законом. Реалізація прав і свобод, рівні можливості в політичних та політичних об’єднаннях. Незалежність та верховенство правосуддя.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25479602813721