Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Предприятие не существует само по себе, а связано с экономикой в целом, с одной стороны, через рынок производственных факторов, с другой – через рынок...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Переход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения финансовой системы России и в первую очередь ее основного звена - финансов предприятий (фирм),...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Для того чтобы, происходило нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников Основные производственные фо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У XX ст виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку
 2. Державне регулювання економіки (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Наявність двох основних концепцій економічної політики держави є відображенням тісного взаємозв’язку в реальному житті між державним регулюванням економіки та її ринковим саморегулюванням Держава і ринок визначають напрям, в якому розвиваються економічні процеси Обсяги регулюючих функцій, які виконують держава і ринок, час від часу змінюються Серед головних чинників таких змін – рівень розвитку продуктивних сил, політична орієнтація країни, характер історичного етапу, на якому знаходиться суспільство, його соціальна структура, національні особливості та ін
 3. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 4. Державне регулювання економіки (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  Визначити організаційно-правовий статус, мету діяльності основні завдання та функції Міністерства охорони здоров'я України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України" № 1542 2006-п
 5. Ринок і державне регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна країна вирішує по-своєму Більше того, економічні системи світу різняться одна від одної залежно від співвідношення між роллю уряду і ринку в управлінні економікою Особливо актуальною є ця проблема для України, яка ступила на шлях переходу від адміністративно-командної системи управління до сучасної цивілізованої ринкової економіки
 6. Методи державного регулювання економіки України

  Реферат >> Экономическая теория
  Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально-економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.
 7. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи Бюджетна політика становить основу фінансової політики, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів
 8. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних країнах

  Реферат >> Экономика
  Щодо використання в Україні зарубіжного досвіду соціально-економічного розвитку існують дещо полярні погляди Дехто вважає, що нашій країні немає потреби переймати досвід інших, оскільки ми самі здатні розв'язати свої економічні проблеми Існує також протилежний погляд Пропонується взяти модель будь-якої розвиненої країни і "пересадити" її на вітчизняний грунт Очевидно, у процесі переходу до нової економічної моделі потрібно насамперед зважати на умови й особливості існування країни, керуватись опрацьованою програмою суспільного розвитку Орієнтація суспільного розвитку на регульовану
 9. Методи і моделі прогнозування в державному регулюванні економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  Становлення ринкових відносин в Україні вимагає, насамперед, формування нового господарського механізму, у якому центральне місце займає державне регулювання економікою Для виконання функцій державного регулювання та правильного рішення сьогоднішніх економічних завдань необхідно передбачати наслідки багатьох господарських явищ і процесів У зв'язку із цим прогнозування соціально-економічних параметрів країни на всіх рівнях управління здобуває особливу значущість За організаційною ознакою система науково обґрунтованих прогнозів повинна включати складання Державного прогнозу економічного й соціа
 10. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

  Контрольная работа >> Экономика
  Політика макроекономічного регулювання - у нашій сьогоднішній ситуації являє собою відносно підлеглий елемент комплексу мір економічної політики, і для такого твердження в нас є досить вагомі причини Дійсно, дотепер усі спроби додати їй роль якщо не самодостатнього, то у всякому разі головного інструмента стимулювання економічного росту виявилися безрезультатними
 11. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

  Контрольная работа >> Экономика
  За наявності в сучасній економічній системі багатьох ринків (ринку робочої сили, капіталів, товарів, цінних паперів та ін ), які розвиваються як за спільними для всієї системи об'єктивними законами, так і за законами , що властиві лише кожному з цих ринків, виникає запитання, як же досягається рівновага в масштабі всієї національної економіки? Воно ускладнюється тим, що у XX ст на відміну від трьох попередніх століть, у процесі встановлення рівноваги національного ринку активну участь бере сучасна держава Вона виконує важливі соцально-економічні функції, використовує комплекс економічних, пра
 12. Сучасні моделі державного регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  У XX ст західна економічна теорія ринкового розвитку ввійшла з неокласичним напрямом, який продовжував визначати специфіку другого класичного стану Проте згодом ситуація кардинально змінилася під впливом двох визначальних тенденцій розпитку
 13. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

  Контрольная работа >> Экономика
  Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є загальнодержавні податки і збори Державне регулювання за допомогою податків і зборів залежить від типу податкової системи, податкових ставок, а також видів та розмірів податкових пільг Податки в державному регулюванні економіки мають дві ролі :
 14. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг Згідно з Законом України "Про підприємництво" суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути, крім фізичних, також і юридичні особи всіх форм власності Отже, держава через осіб, яким вона доручає управління державною власністю, також може займатися підприємництвом Підприємницька діяльність держави повинна бути рівноправною серед інших суб'єктів цієї діяльності
 15. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета роботи: Викласти основний теоретичний матеріал: основні визначення, види, методи, об’єкти, суб’єкти макроекономічного регулю­вання економіки України; визначити актуальні проблеми макроекономічного регулювання окремих сфер та об’єктів економіки України
 16. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  На даному етапі становлення нашої країни необхідна підтримка вітчизняного виробника, інвесторів, які прагнуть допомогти Україні, фізичних осіб, які є жителями цієї країни Як ми знаємо з економічної теорії для функціонування держави необхідно дотримуватися кілька умов Це виробництво, торгівля, мирне співіснування і звичайно ж зняття податків з своїх громадян і підприємців Та треба пам’ятати, що великі податки приводять до занепаду економіки, погіршення матеріального і морального становища її мешканців Тому в даній курсовій роботі я б хотів описати деякі аспекти формування фіскальної політики в
 17. Економічні теорії національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Засновником теорії національної економіки вважається німецький економіст Фрідріх Ліст (1789-1846) Він жив у ті часи, коли на європейському континенті домінувала доктрина Адама Сміта Послідовники (Ж -Б Сей, Т Мальтус, Д Рікардо) вносили в неї деякі доповнення та виправлення Так, Д Рікардо доповнив принцип абсолютних переваг у теорії міжнародної торгівлі, розглянувши випадок відносних (порівняльних) переваг Але сама ідея вільної торгівлі була прийнята економістами більшості країн як догма - відносно неї панувала майже повна одностайність
 18. Державне регулювання ринкової економіки (2)

  Реферат >> Экономика
  Високорозвинена ринкова економіка являє собою оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів
 19. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток сільського господарства в Україні та поступовий перехід до ринкової економіки зумовлюють необхідність поглибленого вивчення теми державного регулювання у сільському господарстві, а саме державного регулювання підприємницької діяльності
 20. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  Вивчення законів вільної гри економічних сил - у чому й полягає найважливіший зміст політичної економії - призвело до визнання необхідності… регулювання цієї гри суспільною владою (Михайло Туган-Барановський)
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.053612947463989