Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Behind The Leatherstocking Tales James Fenimore Cooper’s Leatherstocking Tales is made up of five different novels. These novels include The Pioneers;...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Sensory memory performs initial encoding and provides brief storage. Semsory memory can change a visual, auditory, or chemical stimulus into a form th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
He hopes to freeze the children in time, as wax figures are frozen in a museum. After interacting with Phoebe, his younger sister, Holden realizes tha...полностью>>
Остальные работы->Реферат
According to National Marine Fisheries services, 90 fish species found off the shores of the U. S. have been depleted. Many more are in danger off bei...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного капіталу у пріоритетні галузі виробництва Фінансування інвестиційних проектів звичайно триває кілька років, а прибуток інвестиції почнуть приносити лише після введення об'єктів в дію
 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення.
 3. Інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Інноваційна політика спрямована на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних процесів; на концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах науки, зменшення ризику приватних компаній у процесі розробки нової високотехнологічної продукції; складання комплексних прогнозів національного інноваційного розвитку; формування цільових науково-технічних програм; створення ринку для нововведень, скорочення витрат фірм, що здійснюють НДДКР; на поширення науково-технічних знань як найважливішого економічного ресурсу
 4. Ринок об'єктів інтелектуального інвестування, інноваційна політика України

  Контрольная работа >> Экономика
  Гострий інтерес до інтелектуальної власності пов'язаний з можливістю отримання додаткового доходу від монопольного володіння правами на неї До переліку об'єктів інтелектуальної власності, які найчастіше оцінюються, відносяться:
 5. Інвестиційна політика України

  Реферат >> Астрономия
  Специфічним економічним законом капіталістичного способу виробництва а нині – держав СНД (внаслідок капіталізації їх економіки) е циклічний характер його розвитку. Основна фаза цього розвитку – економічна криза: менш як за два століття капіталістична система господарства пройшла 21 цикл і 21 кризу.
 6. Державна політика забезпечення економічної трансформації

  Реферат >> Экономика
  Трансформаційні процеси в різних країнах світу відбуваються нині під впливом науково-технічного і суспільного прогресу та створювальної і регулюючої функції держави При цьому враховується мінлива кон'юнктура ринків, аналіз їх прогнозування та моніторингу В дев'яностих роках у розвитку світової економіки превалювала негативна тенденція, що призвела до зниження темпів зростання Так, якщо за період 1986-1990 рр середньорічний темп приросту ВВП становив 3,6%, то в 1991-1995 рр він знизився до 2,7% Найбільший темп спаду (до 1,6%) мав місце у групі економічно слаборозвинутих країн Африки Водночас кр
 7. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 8. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

  Дипломная работа >> Экономика
  У сучасних умовах вплив зовнішнього економічного середовища для більшості підприємств має нерідко негативний характер При цьому зміст та інтенсивність розвитку зовнішнього економічного середовища, як правило, не підлягає безпосередньому регулюванню з боку підприємств
 9. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

  Реферат >> Экономика
  Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради раді К 61 051 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м Ужгород, пл Народна 3, ауд 47
 10. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

  Реферат >> Финансовые науки
  Важлива роль в організації інвестиційної діяльності належить державі Державна інвестиційна політика - це комплекс правових, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення та активізацію інвестиційних процесів Аналіз світової практики інвестиційних процесів дає можливість виділити два типи державної інвестиційної політики: пасивну та активну Пасивна державна інвестиційна політика полягає в тому, що держава застосовує методи переважно правового та економічного характеру, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в інвестиційні процеси до мінімуму У разі активної державн
 11. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У XX ст виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку
 12. Промислова політика держави

  Курсовая работа >> Экономика
  Орієнтація України на побудову ринкової економіки, її подальшу інтеграцію з державами СНД та високорозвинутими країнами обумовлює об'єктивну необхідність кардинальних структурних змін промислового виробництва
 13. Особливості інноваційної політики розвинених країн

  Реферат >> Экономика
  Дослідження особливостей формування та реалізації інноваційної політики у розвинених країнах є актуальним для України, бо саме сьогодні держава намагається увійти в Європейське співтовариство, належне місце в якому вона зможе посісти лише за умови опанування інноваційного шляху розвитку
 14. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

  Контрольная работа >> Экономика
  Становлення суверенної України знаменує собою поглиблення процесу демократичних економічних реформ, спрямованих на ефективну інтеграцію в світове ринкове поле, яке поєднує в собі ринкові засади і механізм державного регулювання.
 15. Державне регулювання інноваційної діяльності (2)

  Реферат >> Экономика
  Розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, охарактеризовано головну мету та шляхи державного регулювання інноваційної політики, запропоновано нові аспекти вдосконалення інноваційної діяльності
 16. Механізм реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні на прикладі Харківського

  Дипломная работа >> Государство и право
  Зайнятість забезпечується державою шляхом проведення активної соціально – економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Зайнятість – важлива складова економічного і соціального поступу України, умова підвищення загального добробуту в суспільстві.
 17. Амортизаційна політика підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість Але це можливо лише за умов проведення ефекти
 18. Фінансова діяльність та політика держави

  Реферат >> Финансовые науки
  Централізовані державні фінанси відображають відносини, пов'язані з мобілізацією, розподілом і використанням централізованих грошових фондів Ці фонди поступають в розпорядження держави як суб'єкта публічної влади За рахунок централізованих грошових фондів фінансуються видатки держави на капітальне будівництво, реконструкцію підприємств, структурну перебудову, конверсію, утримується вся невиробнича сфера — освіта, охорона здоров'я, фізична культура, спорт, оборонний сектор, управління, правоохоронні органи, соціальне забезпечення громадян, здійснюється багато інших програм
 19. Інноваційні структури та венчурний капітал

  Реферат >> Астрономия
  Виходячи з докладного аналізу передбачених фінансових результатів майбутньої діяльності, що наведені у підпункті 1.7. , ми визначили, що для організації і функціонування проекту на перший рік необхіодно залучити за рахунок донорських організацій кошти у розмірі 188010 грн.
 20. Інвестиційна активність підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день Україна має широкі інвестиційні можливості, але через макроекономічну нестабільність та недостатність правових гарантій захисту інвестованих коштів потенційні інвестори втрачають бажання проводити інвестиційну діяльність на території держави
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23505616188049