Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Учебное пособие
Конституция РФ утвердила в системе государственной власти страны разделение властей и самостоятельное положение судебной власти как независимой, сувер...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г , Закон РФ от 7 июля 1993 г N 5338-I "О международном коммерческом арбитраже", Положение о Т...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Организации, переведенные на уплату ЕНВД, должны вести бухгалтерский учет и предоставлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность, а также соблюда...полностью>>
Налоги, налогообложение->Статья
30 ноября налоговые инспекции прекратят принимать у организаций заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения За оставшееся до конца осен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Одним з найбільш перевірених практикою методів аналізу і планування галузевої структури і міжгалузевих зв’язків є міжгалузевий баланс, тобто економічний документ у натуральному чи вартісному виразі, який містить систему економічних показників, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання кожного виду продукції.
 2. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості
 3. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2 - 2001 рр.
 4. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми Одним із важливих шляхів підвищення ефективності функціонування українських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку, отриманого в результаті їх господарської діяльності Незважаючи на той факт, що податок на прибуток підприємств на території України сплачується ще з 1990 року його механізм відпрацьовується по цей час і проблеми оподаткування прибутку постають дуже гостро
 5. Форми фінансування підприємств

  Реферат >> Финансовые науки
  Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок власного капіталу не приводить до виникнення зобов’язань, а за рахунок позичкового капіталу викликає фінансові зобов’язання підприємства Водночас треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові ресурси підприємства необхідно платити проценти Тому ці ресурси с предметом особливої уваги менеджерів підприємства
 6. Аналіз виробничих відходів підприємств Луганської області

  Курсовая работа >> Экология
  В проекті дана оцінка стану довкілля Луганська та Луганськоі області, в тому числі стану атмосферного повітря, водних об’єктів, фізичних факторів навколишнього середовища; наведена характеристика діючих у місті методів поводження з ТПВ та їх впливу на навколишнє середовище
 7. Оподаткування малого бізнесу (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження Підприємництво є головним елементом ринкового середовища Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню доходної частини бюджету, стимулює структурні зміни в економіці, створює робочі місця
 8. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
 9. Стан розвитку підприємницької діяльності суб’єктів господарської діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування в ДПІ м. Суми

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Система оподаткування України являє собою сукупність податків, зборів інших обов’язкових платежів у бюджет і внесків у державні цільові фонди, стягнуті у встановленому порядку і базується на принципах стабільності, рівнонапруженості, обов’язковості, соціальної справедливості при встановленні й справлянні податків і забезпечує концентрацію в державному і місцевих бюджетах коштів, необхідних для розв’зання завдань економічного і соціального розвитку, створення дійових стимулів підвищення ефективності виробництва, економного використання ресурсів і охорони навколишнього середовища
 10. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  З точки зору права, підприємство - самостійний хозяйнуючий суб'єкт (який веде ту чи іншу діяльність з метою реалізації її результатів на ринку), створений у порядку, встановленному Господарчим кодексом України, для виробництва продукції, виконання робіт та послуг з метою задовільнення суспільних потреб та отримання прибутку
 11. Організаційна структура управління підприємством (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Ефективність функціонування підприємства та його підрозділів значною мірою залежить від правильності застосування методів управління,на що впливає рівень досконалості інституції середовища,форма власності,специфіка завдань та їх чинники Вибір менеджервами методів управління залежить від змісту ісили вияву мотивів
 12. Податкові пільги

  Реферат >> Финансы
  Пільги — це надання переваги, часткове або повне звільнення від виконання встановлених правил, обов'язків або полегшення умов виконання їх. Податкові пільги — це звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Вони є одним із елементів податкової політики і пересліду­ють як економічну, так і соціальну мету.
 13. Оподаткування громадян суб єктів підприємницької діяльності по єдиному податку

  Реферат >> Финансы
  Україна почала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших держав, адже податкова система має відображати конкретні умови кожної держави, тобто рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і т.
 14. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективніст
 15. Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  18 8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі Категорія приміщень за вибухонебезпечністю Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння
 16. Технологія туристської діяльності в туристському підприємстві ПоліТревел

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Основним положенням та структурою концепції перспективного розвитку міста Києва у ХХІ сторіччі визначено також, що першочергова увага приділятиметься розвиткові промисловості на основі її структурної перебудови, будівельному комплексу міста та такої перспективної галузі економіки як туризм.
 17. Закон України "Про підприємництво"

  Реферат >> Экономика
  У літературі визначилася позиція законодавства про підприємництво як самостійною галуззю законодавства Інколи його узагальнено характеризують як самостійний масив правових норм, що регулюють відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю Конкретніше природа законодавства про підприємництво визначена вченими, які вважають законодавство про підприємництво комплексною галуззю законодавства, визнають підприємницьке право галуззю законодавства, в я кій в єдиних нормативних актах співіснують норми цивільного й адміністративного права
 18. Підприємництво (2)

  Реферат >> Астрономия
  Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Як відомо, у минулому виокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість мак­симально ефективного використання сукупності кад­рових, матеріальних і нематеріальних ресурсів).
 19. Підприємство його види та об єднання підприємств

  Реферат >> Экономика
  Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство здійснює виробничу діяльність, тобто є товаровиробником.
 20. Економічна оцінка результатів господарської діяльності промислових підприємств (на прикладі ВАТ "Енерготрансбуд")

  Дипломная работа >> Экономика
  В умовах становлення ринкових форм господарювання великого значення набуває розвиток підприємницької діяльності та економічна оцінка діяльності його результатів Діяльність малих підприємств організується для забезпечення погодженості функціонування всіх її факторів і взаємодії людей, які беруть участь у виробництві і реалізації продукції
Generated in 0.07233715057373