Рекомендуем ознакомиться

Исторические личности->Биография
Хидзиката Хисамото (яп. 土方久元?, 23 ноября 1833 — 4 ноября 1918) — японский политический и государственный деятель, военачальник. Член Монархической пар...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Мерчандайзинг получил развитие в последние двадцать лет, но особенно быстро развивается в последние годы. Произошло это по причине совершенствования и...полностью>>
Маркетинг->Дипломная работа
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики отечественные предприятия столкнулись с множеством проблем, связанных с процессом разраб...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Прежде всего следует определить понятие "разговорная речь" применительно к японскому языку. В общем виде разговорная речь (РР) понимается нами как раз...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розвиток малого бізнесу в Україні та світі

  Реферат >> Экономика
  На сучасному етапі Україна переживає складний процес докорінного реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-економічних умов Перехід до нового типу економічних відносин є неоднозначним і суперечливим Особливо багато проблем у законотворчій практиці виникає при вирішенні питань регулювання підприємницької діяльності в умовах перехідного до ринкової економіки періоду
 2. Підприємницька діяльність в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  Формування ринкових відносин в економіці, створення конкурентного середовища в країнах зумовлюють необхідність теоретичного обґрунтування та розробки практичного інструментарію забезпечення стабільного, сталого розвитку підприємницької діяльності Підприємництво займає центральне місце в господарському комплексі будь-якої країни Саме тут створюється національний дохід А отже, від успіху здійснення підприємницької діяльності залежить соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах населення країни
 3. Сутність підприємства та його роль в економіці.

  Реферат >> Экономика
  Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об’єднує ресурси для виробництва економічних благ із метою збільшення прибутку.
 4. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 11 1 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ11 1 1 Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють11 1 2 Економічна сутність санації підприємств11 1 3 Менеджмент фінансової санації підприємства11 1 4 Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств11 1 5 Класична модель фінансової санації11 1 1 ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ: СИМПТОМИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ СПРИЧИНЯЮТЬ Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансове неспроможних підприємств Та
 5. Фінанси підприємства (2)

  Книга >> Финансовые науки
  Підприємства, які працюють в умовах ринкових відносин, несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, своїми працівниками, а також за результати своєї виробничо-фінансової діяльності Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує його фінансовий стан
 6. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємництво поступово стає природною складовою української економіки, що свідчить про її просування до ринкових форм і методів господарювання Для багатьох громадян України підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості, Особливо тяжіє до заняття підприємницькою діяльністю молоде покоління України
 7. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу
 8. Підприємництво в аграрній сфері (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Розквіт країн з ринковою економікою свідчить про те, що економічні досягнення забезпечує вміла реалізація їх підприємницького потенціалу як четвертого фактора виробництва В законі України “Про підприємництво“ зазначено, що підприємництво – це самостійний, господарюючий, статутний суб’єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання прибутку
 9. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 10. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджет – це фінансовий план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади Джерелами формування цих засобів можуть виступати: по-перше, власні доходи держави, які вона одержує від виробничої й іншої форм діяльності чи у виді надходжень платежів за ресурси, які, відповідно до діючого законодавства, належать державі; по-друге податки, що складають основну частину доходів держави
 11. Підприємництво в аграрній сфері (2)

  Реферат >> Государство и право
  1)праця;2)земля;3)капітал.Розквіт країн з ринковою економікою свідчить про те , що економічні досягнення завеспечує вміла реалізація їх підприємниць-кого потенціалу як четвертого фактора вировництва.В законі України “Про підприємництво“ зазначено , що підприємництво – це самостійний , госпо-дарюючий , статутний суб’єкт , який має право юридичної особи та здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
 12. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  Лише у середині XX ст склалося сучасне поняття підприємництва Найбільш ґрунтовне визначення цього поняття належить Й Шумпетеру Функціональна роль підприємця полягає у здійсненні нових комбінацій, тобто отримання чогось іншого, що відрізняється від попереднього Здійснення нових комбінацій передбачає:
 13. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат
 14. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємництво поступово стає природною складовою української економіки, що свідчить про її просування до ринкових реформ і методів господарювання Для багатьох громадян України підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості Особливо тяжіє до підприємницької діяльності молоде покоління України
 15. Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

  Реферат >> Экономика
  Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності займається величезною кількістю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур.
 16. Поняття та принципи підприємницької діяльності

  Реферат >> Государство и право
  Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. підприємництво визначено як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
 17. Стан та перспектики екологічної конверсії промислових і сільськогосподарських підприємств Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  З настанням глобальної екологічної кризи людство змушене вирішувати нові проблеми, що стосуються гармонізації відносин людини з природою, сталого та безпечного збалансованого соціально-економічного розвитку природного середовища з рахуванням особливостей функціонування суспільного виробництва на сучасному етапі та термодинамічних біосферних процесів За цих умов перед світовою спільнотою поставлено завдання першочергово здійснити екологічну конверсію промислових і аграрних підприємств з метою зменшення антропогенного тиску на біосферу та стабілізувати асиміляційні і відновлювані можливості оста
 18. Інвестиційна активність підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день Україна має широкі інвестиційні можливості, але через макроекономічну нестабільність та недостатність правових гарантій захисту інвестованих коштів потенційні інвестори втрачають бажання проводити інвестиційну діяльність на території держави
 19. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

  Реферат >> Экономика
  Функціонування ринкової економіки, як і будь-якої економічної системи, не є рівномірним і безперервним Економічне зростання час від часу чергується з процесами застою та спаду, тобто зниженням усієї економічної та ділової активності Такі періодичні коливання свідчать про циклічний характер економічного розвитку Тобто ринкове саморегулювання на певному етапі зумовлює виникнення економічних криз, які й надалі його супроводжують Нині весь світ та, зокрема, й Україна переживає саме такий етап спаду всіх чинників розвитку економіки в цілому Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачеп
 20. Організаційна система в інноваційному підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Науково-технічний прогрес, визнаний в усім світі як найважливіший фактор економічного розвитку, всі частіше й у західної, і у вітчизняній літературі зв'язується з поняттям інноваційного процесу Це єдиний у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво й керування Він складається в одержанні нововведення й простирається від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи, таким чином, весь комплекс відносин: виробництва, обміну, споживання
Generated in 0.14544200897217