Рекомендуем ознакомиться

Этика->Реферат
1.Мораль, понятие, ее функции. Человек — это существо, умеющее себя ограничивать. Мы живем в мире сплошных ограничений: этого делать нельзя, тот посту...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Приведем описание управления деятельностью этого отдела. Прежде всего определим цель данного подразделения. Она видна из его названия: производственны...полностью>>
Государство и право->Реферат
Для организации процесс выбора миссии и формирования целей является очень важным фактором на пути к успеху. Целевое начало в деятельности организации ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
7 ноября 1929 года на базе д. Золотково был образован колхоз «Красное Золотково». Первым председателем был избран М. Чистов. К 1 мая 1930 года к образ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 2. Особливості бухгалтерського обліку на малих підприємствах

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Зараз в Україні дуже розповсюджені малі підприємства. Це пов’язано з тим, що на малих підприємствах можна швидко обновляти основні засоби, а також реагувати на зміни кон’юнктури ринку. Важливим чинником є також те, що на малих підприємствах дозволяється застосовувати спрощену систему оподаткування.
 3. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

  Реферат >> Маркетинг
  На підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв’язок робітника з засобами виробництва. Підприємство самостійно розпоряджається своєю продукцією, одержаним прибутком, що залишається в його розпорядженні після оплати податків і інших обов’язкових платежів.
 4. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 5. Малий бізнес в Україні в умовах реформування економіки

  Реферат >> Экономика
  Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
 6. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва.
 7. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг Згідно з Законом України "Про підприємництво" суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути, крім фізичних, також і юридичні особи всіх форм власності Отже, держава через осіб, яким вона доручає управління державною власністю, також може займатися підприємництвом Підприємницька діяльність держави повинна бути рівноправною серед інших суб'єктів цієї діяльності
 8. Малий бізнес

  Реферат >> Астрономия
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.
 9. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м Донецьк), професор кафедри економічної теорії;
 10. Державна політика підтримки підприємництва

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва Як зазначено в Програмі "Україна - 2010", яка була розроблена для виконання розпорядження Президента України від 26 02 98 р № 43, "малі та середні підприємства завдяки гнучкості та чутливості до змін попиту і його диверсифікації, готовності до сприйняття технологічних інновацій можуть розширювати асортимент продукції за незначних капіталовкладен
 11. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи ЇЇ фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що передбачають нову систему видів і форм
 12. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів.
 13. Основи фінансів підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансы
  1) Інвестиційна – це придбання і реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів Тобто передбачається вкладання коштів в усі види матеріальних і грошових цінностей Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу 1 і 2 розділу активу балансу
 14. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Не викликає сумніву, що головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва Ставши на шлях реформ, перед Україною постало питання необхідності створення умов для активізації усіх форм підприємницької діяльності Кожен із секторів підприємництва (суб'єкти малого бізнесу, середні підприємства та великий бізнес) має свої особливості, свої переваги,своє значення, а найголовніше, значний потенціал для відродження економіки країни і її продуктивних сил
 15. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

  Закон >> Экономическая теория
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 16. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем Серед них можна назвати: прискорення структурної перебудови економіки; забезпечення насиченості ринку товарами та послугами; створення конкурентного середовища; істотне поповнення місцевих бюджетів; створення додаткових робочих місць; вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безр
 17. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного розподілу праці, виступає для економічно свідомих громадян як своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення
 18. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців Але будь-яка нація і кожний її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереження її національного духу і національної гордості
 19. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 20. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї.
Generated in 0.16464114189148