Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
God does not like the sin of adultery. He does not like lying. He does not like hypocrisy. There are two roads that one can choose. In the end, what m...полностью>>
Остальные работы->Реферат
With saddened feelings they reached the great gates of the palace of Axayacatl. The gates were thrown open, and Cortes and his veterans, rushing in, w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
? I was surprised when Mr. Freeman had began to sexually abuse and rape Maya because I didn’t think that he would do such a thing to his girlfriends d...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There has been a very unusual historical occurrence involving the presidency since the early 19th Century. Every candidate that had run for the office...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державна підтримка малих підприємств

  Реферат >> Экономика
  Мале підприємництво має особливе значення у перехідний період до ринкової економіки: воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, формування нової соціальної верстви — підприємців-власників, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства і певні гарантії незворотності руху до ринку
 2. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання таких першочергових соціально-економічних проблем, як: прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, поповнення доходів місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття, поліпшення загальних
 3. Малі підприємства в Україні (2)

  Реферат >> Экономика
  Актуальність даної теми визначена об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал.
 4. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення
 5. Малі підприємства в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко занижували роль малого бізнесу в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 6. Мале підприємництво в умовах ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  Останнім часом актуальним питанням є дослідження стану та проблем розвитку малого підприємництва, що дає змогу отримати точну інформацію щодо ефективності його діяльності та визначити рівень впливу на економіку країни в цілому
 7. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 8. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підпри
 9. Розвиток малого підприємництва

  Реферат >> Астрономия
  Саме тому у вітчизняній економічній науці з’явилося досить багато праць, де науковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малого підприємництва в сучасній економічній ситуації.
 10. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

  Реферат >> Экономика
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25 00 02 – механізми державного управління Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», Запоріжжя, 2006
 11. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП) В усіх розвинених країнах на частку малого бізнесу доводиться 60-70% ВНП
 12. Организанізаційно-правові форми підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку
 13. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У XX ст виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку
 14. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 15. Законодавча база створення та функціонування малих і середніх підприємств в Україні

  Контрольная работа >> Экономика
  У сучасній економічній теорії відсутні однозначні трактування сутності підприємницької діяльності Цей термін ще не розкритий і не обґрунтований з наукової точки зору В більшості випадків сутність цього явища підмінюється метою підприємницької діяльності та ототожнення з категорією «бізнес» Правильна відповідь на це питання дуже важлива як для економічної науки, так і для господарської практики
 16. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва Введення в Україні спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва ще не забезпечило необхідних зрушень в їх розвитку У той же час, продовжується формування значного тіньового сектора економіки, в тому числі і за рахунок суб’єктів малого підприємництва, що призводить до масового ухилення від оподаткування
 17. Дослідження підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості
 18. Підприємство як суб єкт та об єкт ринкової економіки

  Реферат >> Астрономия
  Під­при­єм­с­т­во за­ймає центра­ль­не мі­с­це в на­род­но­госпо­дар­сь­ко­му ком­пле­к­сі будь-­якої кра­ї­ни. Це пе­р­вин­на лан­ка су­с­пі­ль­но­го по­ді­лу пра­ці. Са­ме тут ство­рю­єть­ся на­ці­о­на­ль­ний до­ход. Під­при­єм­с­т­во ви­сту­пає як ви­ро­б­ник і за­без­пе­чує про­цес від­тво­рен­ня на ос­но­ві са­мо­оп­ла­т­но­с­ті й са­мо­стій­но­с­ті.
 19. Правове релулювання підприємництва в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Світовий досвід показує, що формування ринку як форми організації товарного виробництва відбувалося еволюційним шляхом протягом тривалого часу при відповідній законодавчій діяльності держави. Перехід нашої економіки до ринкових відносин має визначені особливості:
 20. Підприємництво, його сутність та основні форми

  Курсовая работа >> Менеджмент
  На сьогоднішній день підприємництво - це особливий вид економічної активності (під якою ми розуміємо доцільну діяльність, направлену на отримання прибутку), яка заснована на самостійній ініціативі, відповідальності і інноваційній підприємницькій ідеї.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21009492874146