Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The Reservation in Brave New World is what is left of the old world because of the Nine Years War. It is what life used to be like before everyone was...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Communities and communications are progressing each and every day. Regardless of the different perspectives that have been adopted in the study of the...полностью>>
Культура и искусство->Контрольная работа
Постклассическая философия выразилась разрушением прежних классических моделей культуры. Это было связано с наступившим разочарованием в возможностях ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
As yet I have not received it altho I have been waiting for a letter from you for a long time. I suppose you’ve been expecting one from me for just as...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державна власність в економічній системі суспільства

  Контрольная работа >> Экономика
  Вивчення досвіду державної участі в економічному розвитку передових країн світу цікаве і пізнавальне саме по собі Але для нас існує ще і проблема використання такого досвіду з урахуванням помилок попередників, його адаптації до сучасних ринкових умов Росії Роль держави в економічному житті величезна І так було протягом останніх п'яти сторіч, хоча роль ця постійно мінялася Заклики різко обмежити втручання держави в економіку відображали всього лише протистояння промисловій буржуазії, що окріпнула, спочатку феодальному, а потім новій державі, вже буржуазній, але що сприйняв багато що від феодал
 2. Економічна теорія, її предмет, методи та функції

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Економічна наука являє собою систему наукових поглядів на господарське життя суспільства. Економічна теорія дає уявлення про закономірності розвитку суспільства, не лише пояснює, а й дає можливість запобігти негативним явищам та помилкам в економічному суспільстві, тобто створює можливість прогнозувати розвиток, економити ресурси, сприяти підвищення рівня життя населення.
 3. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин

  Реферат >> Экономическая теория
  Повна реалізація прав власності можлива лише за наявності і взаємозв'язку відносин володіння, користування й розпорядження. Суб'єкти, які тимчасово отримують право на володіння і користування чужою власністю (наприклад, орендар) без права на розпорядження, не є повними власниками.
 4. Економічне відтворення в умовах ринкової системи

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючи елементи, які визначають природу економічних систем
 5. Власність як економічні відносини та право

  Реферат >> Астрономия
  Структурна складність відносин власності виявляється у багатоаспектності процесу її історичного розвитку. Розрізняють соціальні, політичні, морально-психологічні та, навіть, ідеологічні аспекти власності. Однак найважливішими є економічне і юридичне розуміння власності, які не слід ні ототожнювати, ні протиставляти.
 6. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

  Курсовая работа >> Экономика
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити і терміни їх виконання) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. Економічний та правовий зміст власності

  Курсовая работа >> Экономика
  Процеси корінного перетворення економічної системи України роблять особливо актуальним з'ясування структури відносин власності, адекватної нинішньому рівню розвитку продуктивних сил, місця й ролі в ній різних форм власності
 8. Походження держави як політичного інституту Місце і роль держави і політичній системі суспільст

  Реферат >> Астрономия
  1.З’яування проблеми походження держави має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, можна прогнозувати можливості зміни її функції і структур, тенденцій їх розвитку.
 9. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  Економічна теорія у системі економічних дисциплін займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 10. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 11. Економічні системи (4)

  Реферат >> Экономика
  Людству відомі різні економічні системи, які сформувалися у процесі тривалого історичного розвитку їх можна класифікувати за відповідними критеріями Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за двома ознаками:
 12. Економічні системи та їх риси

  Контрольная работа >> Экономика
  В економічній науці склалися два підходи до вивчення сучасного суспільства: формаційний і цивілізаційний Суть формаційного підходу полягає в тому, що в якості глибинної причини розвитку людського суспільства розглядається зміна його виробничої основи і відповідної їй форми власності на економічні ресурси, які й визначають весь комплекс економічних, політичних, правових та інших форм людського спілкування на різних етапах розвитку суспільства Слід зазначити, що до формаційного підходу притаманний ряд недоліків Це, зокрема, відноситься до твердження про обов'язковість проходження у своєму розви
 13. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 14. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність обраної теми магістерської роботи заключається в тому що, сьогодні гостро постала теоретична і практична проблема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної ідеологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку громадянського суспільства в Україні
 15. Економічні відносини

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв'язків між господарюючими суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів
 16. Сутність власності. Власність і соціально-економічне відношення

  Курсовая работа >> Экономика
  Я обрала цю тему, бо, як відомо, Україна має перехідний тип економіки В процесі його встановлення відбулося знищення одних форм власності і поява та зародження нових Це один з трансформаційних процесів переходу економіки
 17. Економічна система суспільства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини Будь-яке суспільство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему Соціальна система - це складноорганізована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільноти які об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою
 18. Економічні потреби та інтереси

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  Центральною ланкою, головним суб’єктом економічних відносин суспільства є людина з її потребами та інтересами. Без людини немає економіки, так само як і життя сучасної людини неможливо уявити поза економічними інтересами, відносинами та взаємозв’язками.
 19. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

  Контрольная работа >> Социология
  Суспільство є досить складним інтегративним, функціональним утворенням Соціальна структура суспільства включає не тільки соціальні групи та спільноти, але й надзвичайно важливі форми соціальної взаємодії - соціальні інститути та соціальні організації І так, ми коротко розглянемо особливості функціонування таких соці­альних інститутів як економіка, політика, сім'я Однак функціонування будь-якого соціального інституту проходить в рамках відповідних соціальних організацій Вони в свою чергу також бувають різні за розміром, структу­рою і т д Тому слід розмежовувати поняття «соціальний інститут», «
 20. Фінансовий контроль та його роль в економічній системі держави

  Реферат >> Финансы
  Тема цієї роботи: Економічний контроль та його роль в економічній системі держави. Це питання на данній час є посить актуальним, тому-що фінансовий контроль є невід’ємною частиною регулювання та управлиння єкономікою держави. А саме він використовується для розподілення та ефективного використання фінансових ресурсів держави (на державному рівні) Але в Укаїні фінансовий контроль має багато недоліків, які не дають змоги його ефективного використання та фунціонування.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.29470300674438