Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Вильгельм Ри́хард Ва́гнер (нем. Wilhelm Richard Wagner, обычно без первого имени — просто Рихард Вагнер; 22 мая 1813, Лейпциг — 13 февраля 1883, Венец...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There were numerous effects of the French and Indian War; the Peace of Paris of 1763 ended the French and Indian War, closing all French power in Nort...полностью>>
Астрономия->Реферат
Курорти поділяються на кліматичні, бальнеологічні та грязьові. У більшості випадків вони є змішаними – бальнеокліматичними або кліматобальнеологічними...полностью>>
Остальные работы->Реферат
One of the greatest generals in all of history was Alexander The Great. Alexander was born in the capital of Macedonia where his father, Phillip II, w...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн Виявлено вплив позаекон
 2. Держава та ринок

  Курсовая работа >> Экономика
  Товарне господарство і ринок – неподільно взаємопов’язані, але не тотожні між собою соціально-економічні явища Товарне господарство у своїй сутності має речовий спосіб зв’язку між людьми – це процеси виготовлення, розподілу та перерозподілу, обміну, споживання матеріальних благ та послуг
 3. Держава та її економічні функції

  Книга >> Экономика
  Сутність держави та її еволюція Держава виникла у процесі розпаду первіснообщинного ладу та появи рабовласницького устрою Зокрема, первісна община поступово трансформується у селянську, яка базуєть­ся на приватній власності окремих сімей на засоби виробництва, що поступово спричинило економічну нерівність сімей, розшарування членів общини, появу родової знаті, а згодом і поділ суспільства на проти-1 лежні класи і появу держави
 4. Ринок як полісистемне утворення.

  Реферат >> Астрономия
  Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм— це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок — це один з феноменів, який зумовлює склад­ну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові за­кономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість.
 5. Ринок як полісистемне утворення та його інфраструктура

  Реферат >> Астрономия
  Ринок, як самостійний, автоматично діючий, само регульований механізм – це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок – це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість.
 6. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 7. Громадянське суспільство та правова держава їх співвідношення

  Реферат >> Государство и право
  Вища влада в правовій державі - влада закону, якому рівною мірою підпорядковуються усі: від вищих посадових осіб держави, органів державної влади до рядових громадян. Людина, як суб'єкт права, вільна розпоряджатися своїми силами, можливостями, майном.
 8. Економічний ринок

  Реферат >> Астрономия
  З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову площу), де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово «ринок» асоціюється з базаром — місцем обміну вироблених благ. Це правильно лише частково. Ринок — поняття більш широке і містке.
 9. Функціонування ринку туристичних послуг

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність роботи полягає в розробці теоретико-економічних підходів і методів, заснованих на визначенні потреб громадян в одержанні туристичних послуг, у першу чергу, на регіональному рівні, у рекомендаціях щодо використання нових організаційних форм і маркетингових напрямків у діяльності регіональних підприємств туристичної інфраструктури, що має сприяти підйому якості наданих послуг і удосконаленню рекреаційно-туристичної бази національного туризму як усередині регіону, так і в зовнішньоекономічній діяльності
 10. Ринки й економічна ефективність

  Реферат >> Астрономия
  Як невидиме павутиння, ринки факторів виробництва і продуктів пов’язані у систему, яку називають загальною рівновагою. Зовнішні петлі показують потреби і поставки всіх факторів виробництва і вироблених продуктів. Тут мається на увазі не окремий товар або фактор виробництва, а всі різноманітні продукти (кукурудза, медичні послуги, концерти, піцца та ін.
 11. Вплив індивідуально-психологічних особливостей підлітків на характер інтерактивної взаємодії з електронними ресурсами

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження: З 80 років ХХ століття зростає комп'ютеризація сучасного суспільства: комп'ютери стають необхідними в офісах, лікарнях, школах, у побуті В зв'язку з цим людство зіткнулося з питанням впливу електронних ресурсів на психіку людини
 12. Зовнішньополітична стратегія держави проблема визначення

  Реферат >> Астрономия
  Слово стратегія належить до часто вживаних у різних сферах людської діяльності. Проте лише у небагатьох випадках воно використовується для позначення певної суми теоретичного і практичного досвіду. Зокрема, широкого визнання набуло поняття військова стратегія, яке одним з авторитетів у цій галузі Б.
 13. Природа й суспільство: етапи взаємодії

  Реферат >> Социология
  Суспільство початку 21 століття, мабуть, усвідомило свій нерозривний зв'язок з географічною оболонкою Землі й, у свою чергу, з її біосферою До цього, у ранні епохи історії людства, процвітали ідеї якщо й не абсолютного, те дуже важливого й у якихось аспектах визначального впливу географічного середовища на динаміку суспільства й формування його етнічної розмаїтості (Монтеск'є) або безмежно потужної сили техногенезу, прирівняного до геологічних сил (Вернадський, Ферсман) У вульгарно-матеріалістичній літературі останніх десятиліть перше розглядався як географічний детермінізм історичного процес
 14. Взаємовідношення добра і зла

  Реферат >> Астрономия
  Насамперед, слід, звичайно, зважити на те, що протилеж­ність цих начал зовсім не озна­чає, що в основі відносин між ними не закладені й певні взаємозв'язки. Як будь-які універсальні протилежності, добро і зло в певному розумінні передбачають одне одного: у світі, де неможливо було б грішити, де перед людиною не від­кривався би специфічний вимір злої волі, можна було б говорити про що завгодно, тільки не про добро.
 15. Ринок праці та Центр зайнятості

  Курсовая работа >> Экономика
  Ринок праці як економічна категорія довгий час розглядався як явище, властиве лише капіталістичним країнам, а безробіття - як наслідок пануючих відносин на ринку праці, що виникають у результаті численних протиріч між працею і капіталом
 16. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 17. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 18. Практичні питання філософії

  Шпаргалка >> Философия
  Кант піддає нищівній критиці метафізику, так само як і діалектику, за її догматизм, вказує на те, що всі спроби побудувати систему такої науки зазнали поразки. Вони руйнувалися власними суперечностями, а філософи, які створювали ці системи, навіть не замислювалися над їхніми причинами, не спробували з’ясувати пізнавальні можливості розуму у досягненні метафізичного знання.
 19. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 20. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27125406265259