Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Picture this; you re sitting on the back of the 52, you look down at your watch and see that it s half past nine. You see your bus stop approaching qu...полностью>>
География->Реферат
На заході Росія межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Білорус­сю, на південному заході - з Україною, на півдні - з Грузією, Азербайджаном,...полностью>>
История->Реферат
Саркофаг Ахирама был обнаружен в 1923 году французским египтологом Пьером Монте в городе Гебал, историческом Библе. Является одним из важнейших памятн...полностью>>
Остальные работы->Реферат
 The most important test in England and Wales is taken by pupils when they are about 1 . The test is called the General Certificate of Secondary Educ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Держава у політичній системі

  Реферат >> Астрономия
  Держава — основний і найважливіший інститут політичної системи суспільства. Той факт, що держава володіє суверенною владою, і визначає верховенство її щодо всіх інших організацій. Держава здійснює управління системою державних організацій, громад­ських об'єднань і трудових колективів, що становлять політичну систему соціальне неоднорідного (зокрема, класового) суспільства.
 2. Політична система суспільства

  Реферат >> Астрономия
  Політика — важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. Як соціальне явище політика носить відносно самостійний характер, і її розвиток відбувається на основі своїх власних об'єктивних закономірностей.
 3. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І

  Реферат >> История
  Від середини ХVІІ і до початку ХVІІІ століття державницькі ідеї, зокрема ідеї незалежності та автономності України, досягають найвищого рівня свого розвитку. Найпомітніший внесок у їх розробку здійснили гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Виговський.
 4. Походження держави як політичного інституту Місце і роль держави і політичній системі суспільст

  Реферат >> Астрономия
  1.З’яування проблеми походження держави має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, можна прогнозувати можливості зміни її функції і структур, тенденцій їх розвитку.
 5. Політичні партії і партійні системи зарубіжних країн

  Реферат >> Международное публичное право
  Партії існували ще в Стародавній Греції, Стародавньому Римі і в державах середньовічної Європи з демократичним режимом правління. Виникнення політичних партій, в розумінні близькому до сучасного, знаходиться в безпосередньому зв'язку з буржуазними революціями, в ході яких формувалася система народного представництва, а за їх перші прототипи вважаються британські "торі" (консерватори) і "вігі" (ліберали).
 6. Політичний статус змі за системи поділу влади

  Реферат >> Астрономия
    Питання стосунків між ЗМІ та владою є наріжним для життєдіяльності цих двох інститутів. А потреба їх налагодження та гармонізації особливо гостро постає в суспільствах, що перебувають у перехідному стані — від одного суспільного ладу до іншого. Для того, аби більш точно визначити історичну добу, що настала на теренах колишнього Радянського Союзу та блоку країн прорадянської орієнтації після краху комуністичної системи, окреслити нові реалії суспільного, економічного, політичного та культурного життя, політологи досить часто вживають терміни “посткомунізм” та “посттоталітаризм”.
 7. Політичні еліти (2)

  Реферат >> Политология
  Політична еліта - це сукупність осіб, які виділяються з політичного се­редовища на основі більш вищого ступеня розвитку окремих політичних якостей. Політична еліта складається з правлячої еліти та контреліти (перебуває в опозиції до правлячої верхівки).
 8. Державна рада з радіо та телебачення у політичній системі Польщі

  Реферат >> Астрономия
  До інституцій, виключною прерогативою яких є дії щодо контролю, належать Верховна Контрольна палата. Речник з громадянських прав, а також Державна рада з радіомовлення та телебачення, створена з метою захисту свободи слова та для забезпечення права громадян на інформацію.
 9. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

  Контрольная работа >> Социология
  Політика — важливіший фактор природно-історичного процесу виступає в двох її основних функціях: загальноорганізаційної основи суспільства та конкретної регулятивно-контрольної сфери або системи, що спрямовує життя, діяльність, відносини людей, суспільних соціальних спільностей, класів, націй, народів і країн Роль політики в суспільстві обумовлена трьома її властивостями: універсальністю, всеохоплюючим характером, здатністю впливати практично на будь-які сторони життя суспільства, елементи, ланки, відносини, починаючи з держави і завершуючи індивідуальними рисами характеру людини; виключністю
 10. Держава як основний інститут політичної системи

  Реферат >> Астрономия
  Держава є найбільш важливим інститутом політичної системи суспільства. Її важливість визначається максимальною концентрацією в її руках ресурсів, що дозволяють державі впливати на соціальні зміни. За нинішніх умов державі не знайдено адекватного замінника, і, напевне не буде знайдено у найближчому майбутньому.
 11. Політична культура (3)

  Реферат >> Культура и искусство
  Термін «політична культура» був упроваджений в науковий обіг у ХVIII ст німецьким філософом Іоганом Готфрідом Гердером (1744 –1803) З того часу він у різних інтерпретенціях використовується багатьма політичними мислителями Концептуальну розробку цього поняття було розпочато в аме-риканській політології у 1950-1960 рр Опрацьовуючи теорію політичних систем, представники біхевіоральної школи першими підкреслили, що полі-тичні системи відрізняються одна від одної не тільки правовими нормами та інституційною структурою, але й культурою Класичне визначення поняття “політична куьтура” було дано Габр
 12. Політичні партії сутність функції типологія

  Реферат >> Астрономия
  Термін "партія" (від лат. рагtіо - ділю, розділяю) у перекладі з латини означає частину якоїсь великої спільноти. Політична партія - це організована частина сус­пільства, члени якої об'єднуються з метою вибороти владу в державі та ут­римати її. У Законі України "Про об'єднання громадян" політична партія визначається як "об'єднання громадян - прихильників певної загально-на­ціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місце­вого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі".
 13. Політичні ідеї Нового часу

  Реферат >> Астрономия
  Політичні ідеї нового класу - буржуазії, які народжувалися у попередній епосі, отримають свою всебічну розробку у наступний, Новий час. На його початковому етапі основне значення набувають ідеї знищення обмежувань, які феодальна держава накладає на волю індивіда.
 14. Політичні системи

  Реферат >> Астрономия
  Політична система суспільства—цілістна, впоряд-кована сукупність політичних інститутів, політичних ролей, відносин, процесів, принципів політичної організації суспільства, підпорядкованих кодексу політичних, соціальних, юридичних, ідеологічних, культурних норм, історичним традиціям і настановам політичного режиму конкретного суспільства.
 15. Держава - головний інститут політичної системи суспільства

  Реферат >> Астрономия
  В уявленні будь-якої людини держава  це ті органи, установи, організації, що видають закони, встановлюють певний порядок і стежать за його виконанням, а якщо потрібно, то і застосовують силу. Держава визначає все наше життя: встановлює розміри зарплати, стипендії, пенсії, відпустки, цін, податків і та ін.
 16. Політична модернізація Теорії Проблеми перебігу

  Реферат >> Астрономия
  Процес раціоналізації тоталітарного суспільства полягає в одержавленні усіх сфер соціального буття індивіда , підкорення його власної волі - волі держави , наявності безальтернативної офіційної ідеології , що виключає любе відхилення від всановлених соціальних норм .
 17. Політичні права і обов язки громадян України

  Реферат >> Астрономия
  Розвинута система громадських об'єднань невід'ємний елемент громадянського суспільства. 3 їх допомогою люди можуть спільно вирішувати загальні проблеми, задовільняти та захищати свої потреби й інтереси. Громадські об'єднання не залежать від держави, вони здатні впливати на державні інститути і водночас захищати сустгільство від необгрунтованого втручання держави в громадське життя.
 18. Політична психологія (1)

  Контрольная работа >> Психология
  Політичної психології школи - напрямку політичної психології, що включають політичний біхевіоризм, політичний психоаналіз, політичний когнітивізм Політичний біхевіоризм (біхевіоралізм) - плин у західної, по перевазі американської політичної психології, пов'язане з вивченням політичного поводження (behavior) Політичний біхевіоризм - це, по-перше, наукова орієнтація або установка на збір, аналіз і інтерпретацію фактів по канонах природничо-наукового дослідження У політології політичний біхевіоризм (або поведінковий підхід) пов'язаний з використанням таких дослідницьких методів, як репрезентатив
 19. Політичні партії та суспільні організації і рухи

  Реферат >> Астрономия
  Політичні партії та громадські організації і рухи є складовою частиною політичної системи суспільства. На сучасному етапі в тому чи іншому вигляді вони існують у всіх країнах світу. Через партії та суспільно-політичні організації і рухи відбувається участь народу в управлінні суспільними справами.
 20. Політичний плюралізм як універсальний засіб забезпечення демократії

  Реферат >> Исторические личности
  Плюралізм - принцип організації суспільства, заснований на визнанні різноманіття існуючих інтересів і їх конкуренций. Політичний плюралізм є умовою й ознакою демократичного режиму, вона визнає, створює необхідні умови для реалізації, заохочує різноманіття політичних організацій і інтересів, що конкурують між собою.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27357912063599