Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
В процессе выполнения тягового расчета трактора определяем основные параметры: масса трактора, мощность двигателя, расчетные скорости движения и тягов...полностью>>
Транспорт->Реферат
Задаваемыми параметрами обычно являются: тип автомобиля; грузоподъемность или максимальное число пассажиров; максимальная скорость движения, по шоссе ...полностью>>
Транспорт->Лабораторная работа
На каждый погруженный вагон приемосдатчиком железнодорожной станции (далее - станцией) погрузки на основании данных транспортной железнодорожной накла...полностью>>
Транспорт->Учебное пособие
Курсовая работа имеет цель закрепления теоретических и практических знаний при самостоятельном решении задач по расчету и оценке мореходных качеств су...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вплив соціально-педагогічних умов на процес соціалізації школяра

  Курсовая работа >> Психология
  Процес засвоєння особистісних якостей людиною на різних етапах її існування визначається поняттям „соціалізація” Як і будь-який процес, соціалізація характеризується періодичністю та динамічністю протікання А одним з головних періодів є процес навчання, а саме - в школі
 2. Соціальний захист молоді в діяльності соціальних служб

  Магистерская работа >> Социология
  Паралельно з процесами соціально-економічної нестабільності в Україні, стан молоді є найбільш нестійким. Соціальне неблагополуччя відбивається на стані здоров’я цієї соціальної групи населення, у молодих людей спостерігається зріст захворювань, які є супутниками крайньої бідності (перш за все туберкульоз).
 3. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ

  Реферат >> Педагогика
  У 1918-1920 роках значного поширення набувають дитячі клуби при комунах, народних будинках, що діють при заводах і фабриках. У 20-х роках формується широка державна суспільна система позашкільної роботи, визначаються її основні форми і методи. Станції юних техніків, туристів, натуралістів, музичні школи, школи мистецтв, були відкриті в усіх областях і районних центрах.
 4. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 5. Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

  Реферат >> Педагогика
  Під суспільним (соціальним) вихованням розуміють виховання, яке спрямоване на забезпечення гармонії суспільних і особистих інтересів, балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством шляхом безпосередніх людських відносин, а також за допомогою спеціально створених для цієї мети суспільних інститутів (благодійних фондів, організацій, товариств, асоціацій тощо).
 6. Профілактика наркотичної залежності серед учнів, молоді у роботі соціального педагога

  Курсовая работа >> Педагогика
  Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю членів суспільства, серед яких вагому частку займають неповнолітні.
 7. Виховна, соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику

  Научная статья >> Педагогика
  Кризові явища сучасного життя, зокрема посилення тенденції асоціальної, ненормативної поведінки учнівської молоді, змушують задуматися про причини розхитування і послаблення, здавалося б, дуже міцної системи «сім'я, школа, суспільство». Причин такого положення безліч.
 8. Життєві ролі і рольова соціалізація

  Реферат >> Астрономия
  Важливою складовою частиною поведінки людини є рольова поведінка. Соціалізована особистість завжди є носієм певного арсеналу психологічних ролей: професійних, сімейних, статевих тощо. Психологічні ролі дуже тісно вплетені в структуру особистості. Можна стверджувати (і це підтверджується психологічною практикою), що значна частина психологічних дисгармоній пов'язана з функціонуванням ролей і закономірностями рольової поведінки.
 9. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 10. Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації

  Реферат >> Астрономия
  На теперішній час процес соціалізації є предметом дослідження фахівців багатьох галузей наукового знання. Психологи, філософи, соціологи, педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації.
 11. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

  Курсовая работа >> Социология
  Початок XXI століття в Україні, як і в ряді інших країн СНД, харак­теризується ускладненням і загостренням комплексу проблем, по­в'язаних із споживанням алкогольних напоїв Пияцтво в сучасному українському суспільстві набуло особливо хворобливого характеру майже за всіма показниками - рівнем споживання алкоголю, захво­рюваності, смертності на ґрунті зловживання спиртними напоями, при­лученням до споживання алкоголю наймолодшої частини населення та ін Спостерігається все більше прилучення до алкоголю підлітків та жінок Проте, на тлі стрімкого прилучення молоді до наркотиків і з огля­ду на тради
 12. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

  Дипломная работа >> Психология
  Виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості постає перед педагогами та психологами як стратегічне завдання, визначене в законі України “Про освіту” та “Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття)” Особистісне орієнтована філософія освіти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психіки дитини, максимальної реалізації її творчого потенціалу, на задоволення її потреби у самоутвердженні, самореалізації та самоактуалізації у навчально-пізнавальній діяльності
 13. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми "Система соціально – педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах" безперечна. У кожній державі, як і в житті кожної людини, є такі періоди, коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відіграти як соціальні інститути, так і окремі спеціалісти, серед яких соціальний педагог і соціальний працівник посідають особливе місце.
 14. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І С Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей [1 с 169 ] Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству
 15. Соціальнопедагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників

  Дипломная работа >> Педагогика
  Основною вимогою нашого часу є гуманізація суспільного процесу, зумовлена ствердженням ідеї самоцінності особистості, її цілісності та унікальності, постійного прагнення до самоудосконалення, творчості. У зв’язку цим актуалізується потреба у соціально-педагогічній допомозі молоді в організації змістовного дозвілля, ефективного проведення вільного часу.
 16. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  Провідне завдання навчально-виховних закладів системи освіти України — підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері матеріального й інтелектуального виробництва. Важливе місце у цій діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі.
 17. Соціальне середовище та соціалізація особистості

  Курсовая работа >> Психология
  Кожна дитина з появою на світ потрапляє у свою сім’ю, де в оточенні своїх батьків і рідних робить перші кроки, промовляє перші слова, де батьки піклуються про неї, оточують своєю любов’ю, турботою, ласкою Потім дитина здобуває перші успіхи самостійності у дитячому садочку, приміряє перші дорослі ролі у учнівському колективі школи, здобуває знання про навколишній світ, вчиться долати перші незначні перешкоди, які зустрічаються на її шляху Після закінчення школи, вже не дитина, а самостійна молода людина вступає у вищі навчальні заклади, де потрапляє у новий колектив - студентський, здобуває пе
 18. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження Зростання ролі політичної культури – загальна закономірність розвитку сучасної цивілізації Воно особливо помітне на зламі тисячоліть, коли людство перебуває у стані суперечливих пошуків нової стратегії цивілізаційного розвитку, нових світоглядних і соціокультурних парадигм Процеси децентралізації владних повноважень, розвитку партійних систем, оформлення механізмів захисту групових інтересів висувають на перший план проблеми культури спілкування, пошук оптимальних моделей сумісності, знаходження консенсусу
 19. Вплив дитячо-батьківських відносин на рівень тривожності у дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Психологічне здоров'я дітей залежить від соціально-економічних, екологічних, культурних, психологічних і багатьох інших факторів. Але найбільш могутнім за своїм впливом на загальний розвиток особистості дітей є соціальний досвід, набутий у сімї. Неформальне спілкування, атмосфера любові й піклування дорослих про дітей, щоденна спільна трудова діяльність створюють унікальні можливості для формування в молодших членів сімї моральних цінностей, відносин, життєвих установок.
 20. Педагогічний процес в позашкільних закладах

  Реферат >> Астрономия
  Позашкільна педагогіка – це педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості інтелектуального діалогу, гармонізацію спілкування, успіх, здатність почувати себе вільними на випадок невдачі, мати право на невдачу.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.056617975234985