Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Scientists are always trying to better mankind. The words constantly heard these days are genetic testing, cloning, DNA and genetic engineering. Since...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In a community that is all the same lives a boy named Jonas,who discovers he is very different. Jonas is the main character in this book called The Gi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Leann J. Mudry Mrs. C. Pawluk Women Studies 31G June 16, 1998Gender inequity in Oak Park High School This research paper is concerning gender inequity...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Complete an Unabriged History of Flint: well, almost! The history of Flint is perhaps as long and complex as the federal bureaucracy. OK, maybe not. T...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вплив нітратів на людський організм

  Реферат >> Астрономия
  У всіх країнах отримало широке застосування різних хімічних та природних сполук з метою подовження строку зберігання продуктів, прискорення технології виробництва та поліпшення якості продуктів харчування. Ці сполуки називаються харчовими добавками. Нітрити та нітрати – входять до складу харчових добавок.
 2. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У 90-х рр минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи
 3. Вплив природних катастроф

  Реферат >> Астрономия
  Проблема точного визначення наслідків впливу на людину малих доз була і залишається актуальною і не розв'язаною до кінця. На жаль, окрім наукового значення і змісту, вона з самого початку містила небажані додатки, була "забруднена" політичними й ідеологічними аспектами.
 4. Використання підземних вод у водопостачанні

  Дипломная работа >> Экология
  Проблема якості питної води актуальна для всього світу, саме тому в світовій практиці стандарти її якості постійно переглядаються в залежності від зміни екологічної ситуації, застосування нових технологій та інших навантажень на склад води. В Україні ж не дотримуються навіть застарілих норм стандартів якості питної води.
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  Екологія – відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося лише невелике коло фахівців. Однак протягом останніх десятиліть вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.
 6. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

  Книга >> Педагогика
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці.
 7. Екологія і практична діяльність людини

  Курсовая работа >> Экология
  Погіршення стану більшості екосистем біосфери, істотне зменшення біопродуктивності й біорізноманітності, катастрофічне виснаження ґрунтів і мінеральних ресурсів за небаченої забрудненості поверхні Землі, гідросфери і атмосфери пов'язані з інтенсивним зростанням чисельності населення планети та розвитком науково-технічного прогресу протягом останніх 50років Саме необхідність задоволення дедалі більших потреб людського суспільства призвела до гігантського розширення масштабів господарської діяльності, змін у пропорціях світового господарства, у виробничих потужностях, техніці й технологіях, асо
 8. Екологічне дослідження забруднення повітря автотранспортом

  Курсовая работа >> Экология
  Можливості впливу людини на природу постійно ростуть і вже досягли такого рівня, коли людина може зруйнувати планету, знищити все живе, повністю змінити кліматичні умови Повітряна оболонка Землі є однією з найголовніших умов життя Без їжі людина може прожити місяць, без води - тиждень, а без повітря не може прожити і кількох хвилин Атмосфера має велике екологічне значення Вона захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів, є носієм тепла і вологи Через атмосферу відбувається фотосинтез та обмін енергії та інформації - основні процеси в біосфері Наявніс
 9. Екологічне нормування забруднень

  Реферат >> Экология
  Одним із базових механізмів регулювання навколишнього природного середовища є державне екологічне нормування Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 10. Вплив типу культури на характер освіти

  Реферат >> Астрономия
  Освіта являє собою одну з соціальних підструктур суспільства, соціальний інститут. Її зміст відбиває стан суспільства, перехід від одного його стану до іншого, наприклад, нині – це перехід від індустріального суспільства ХХ ст. до постіндустріального або інформаційного суспільства ХХІ ст.
 11. Харчування дітей Значення води в харчуванні дітей Зміни кислотно-лужної рівноваги в залежності

  Реферат >> Медицина, здоровье
  Більшість процесів в організмі людини протікає при реакції середовища, близької до нейтральної: підтримка цієї реакції забезпечується цілою системою буферов, т.е., речовин, перешкоджаючих значному здвигу РН. Найбільш сильною буферною системою організму являється кров і її основний білок – гемоглобін.
 12. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  Безпеку життєдіяльності зазвичай розглядають з різних точок зору: як частину наукових знань, як окрему дисципліну, як сферу людської діяльності. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з безпекою життєдіяльності і зазвичай до них відносять науки різних світоглядних напрямів: гуманітарні, природничі, інженерні, науки про людину, науки про суспільство.
 13. Вплив індивідуально-психологічних особливостей підлітків на характер інтерактивної взаємодії з електронними ресурсами

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження: З 80 років ХХ століття зростає комп'ютеризація сучасного суспільства: комп'ютери стають необхідними в офісах, лікарнях, школах, у побуті В зв'язку з цим людство зіткнулося з питанням впливу електронних ресурсів на психіку людини
 14. Розкриття міжпредметних звязків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі

  Дипломная работа >> Химия
  Основні результати дослідження – проведено порівняльний аналіз нової програми з хімії для 12-річного терміну навчання; здійснено методичні розробки інтегрованих уроків з хімії для 9 класу (теми «Хімічні реакції» та «Узагальнення знань з хімії») з використанням міжпредметних зв’язків, також підібрані завдання і вправи для актуалізації знань, їх узагальнення та систематизації.
 15. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище

  Дипломная работа >> Экология
  Визначені теоретичні основи та зміст поняття «навколишнє природне середовище» Досліджені сучасні підходи до оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його зменшення Проаналізовані виробництво продукції, використання виробничих потужностей та фінансові результати ВАТ «Інтерпайп НТЗ» Виконані аналіз та оцінка викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря, скидів зі стічними водами та розміщення відходів у навколишньому середовищі Теоретично обґрунтована організація екологічного моніторингу, його завдання та принципи реалізації Визначені шляхи зменшення негатив
 16. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.
 17. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

  Реферат >> Астрономия
  Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.
 18. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі  усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління.
 19. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук

  Конспект >> Биология
  Предмет генетики. Генетика - наука про спадковість і мінливість. Спадковість звичайно визначають як здатність організмів відтворювати собі подібне, як властивість батьківських особин передавати свої ознаки й властивості потомству. Цим терміном визначають також подібність родинних особин між собою.
 20. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20582008361816