Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Now a new p.c. is outdated within months of its production. Computers, how they have changed schools. Schools all over the country have computers. Sch...полностью>>
Остальные работы->Реферат
At the end of World War !!,he went to Alaska to work as a diver and fish trap inspector. Gentle Ben, his first book for readers, won the Dutton Animal...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однонаціональними є майже 100 країн світу, де більш як 90% населення - однієї національності (Франція, Італія, Данія, Норвегія, Чехія тощо). Винятком ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In recent months much attention has been drawn to a veterinary class offered by Oregon State University. Until last February, little thought had been ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Влада інформації її місце й роль в інформаційному суспільстві

  Реферат >> Астрономия
  На сучасному етапі відбувається черговий вибух технологічної і мирної соціальної революції — становлення інформаційного суспільства. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології (ІТТ) істотно змінюють не тільки те, як ми виробляємо продукти і послуги, але і те, як проводимо дозвілля, реалізуємо свої цивільні права, виховуємо дітей.
 2. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

  Реферат >> Философия
  доктор філософських наук, професор Карпенко Іван Васильович, Харківський національний університет імені В Н Каразіна, декан філософського факультету, завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії
 3. Проблеми розвитку електронних видань в інформаційному суспільстві

  Реферат >> Астрономия
  Подорожуючи в Інтернет, завжди задаєш собі питання: звідки береться його зміст? Хто його готує? Підтримує? На які кошти? Наскільки велика аудиторія Інтернет? Скільки інформації доступно через Інтернет? Яка роль Інтернет в житті суспільства? Які тенденції переважатимуть у його розвитку в наступні роки? - Спробуємо намітити відповіді на ці питання, аналізуючи матеріали зарубіжних досліджень Інтернет, зокрема, з метою визначення напрямів розвитку його вітчизняного сектору.
 4. Інформаційне суспільство (2)

  Реферат >> Астрономия
  Інформаційне суспільство – це соціологічна концепція, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були З.
 5. Тенденції розвитку інформаційного суспільства міжнародні та українські особливості

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Процес розвитку інформаційного суспільства, інформатизації усіх його сфер сьогодні стає дуже актуальною. Дослідження проблем формування, закономірностей розвитку та практичне втілення у майбутнє життя інформаційних ресурсів набагато полегшить усі сфери людської діяльності та плідний розвиток цивілізації загалом.
 6. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 7. Вплив фемінізму на сім'ю у сучасному суспільстві

  Курсовая работа >> Социология
  Фемінізм - теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок Суттю феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації, насамперед через приналежність до своєї статі
 8. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження по-лягає в тому, що отримані результати оцінюють сучасний стан кредитної коопе-рації в Україні як суттєве соціальне явище, в якому задіяно 6,5% населення Ук-раїни та 0,9% - частка (6,5 млрд.
 9. Філософські проблеми техніки

  Реферат >> Философия
  Ціллю роботи являється дослідження філософських проблем техніки і шляхів їх розв’язання. Перші праці, що стосуються філософського розуміння про­блем техніки, вийшли у світ понад сто років тому. У 1877 р. у Брауншвейзі було видано книгу філософа-антрополога Е.
 10. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

  Реферат >> Социология
  Суспільство є однією з головних категорій соціологічної науки (нею позначається її об’єкт), тому вчені зацікавлені в якомога точному визначенні даного поняття Але на цьому шляху їх спіткають певні труднощі
 11. Система комунікацій цивілізації

  Реферат >> Социология
  Під комунікацією розуміють процеси перекодування даних із вербальної в невербальну і навпаки – з невербальної у вербальну сфери Прийнято вважати, що історичною передумовою виникнення міжлюдської комунікації був примус одного індивіда стосовно іншого до виконання тієї або іншої дії Тобто для комунікації важливий перехід від говоріння одного до дій іншого Саме заради цього реалізується передача значень між двома різними автономними системами, якими є дві (або більше) людини У стандартному комунікативному акті також важливі невербальні реакції на повідомлення, оскільки найбільш значущі прояви за
 12. Проблема освіти в сучасному інформаційному світі

  Реферат >> Педагогика
  Вперше наукова діагностика кризового стану освіти була зроблена у соціологічних творах Ф. Кумбса у 1970 та 1985 рр. Нині констатація цих висновків сприймається та поглиблюється всією соціологічною, педагогічною і філософською науками. Фіксуючи структурні прояви кризи, Ф.
 13. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

  Контрольная работа >> Философия
  Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням на користь теоретико-понятійного світогляду
 14. Суспільство як цілісна соціальна система

  Реферат >> Социология
  Поняття "діяльність" вживається і вивчається багатьма науками Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення
 15. Суспільна сфера

  Реферат >> Журналистика
  Відомий історик комунікацій Ганно Гердт зауважив, що "сучасні соціологи-теоретики від Дж. Деві (John Dewey) до Юргена Хабермаса (Jurgen Habermas) вважають, що потенціал демократії залежить від спроможності суспільства забезпечити участь громадян у політичному житті за допомоги комунікацій" (Hardt, 1992, 218).
 16. Книга і інформаційне суспільство

  Реферат >> Культура и искусство
  Історія України невіддільна від історії її бібліотек. Книжність, освіченість – одна з характерних рис українців. Грамотність широких кілукраїнського народу засвідчена багатьма істориками. Цього не можна було б досягти без створенної нашим народом розвинутої системи освіти і книгозберігання.
 17. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми На сучасному етапі міжнародний туризм є одним із перспективних напрямків зокрема економічної діяльності багатьох країн Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7% загальносвітового експорту товарів і послуг, що поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування
 18. Інформаційна підтримка внутрішнього контролю на неприбутковому підприємстві

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Текст містить 8 рисунків, 9 таблиць. В першому розділі розглядаються теоретичні основи впровадження внутрішнього контролю.
 19. Інформаційно-аналітична діяльність. Наукова обробка документів

  Конспект >> Делопроизводство
  Відомо, що інформація завжди відігравала значну роль як у станов­ленні людини, так і в соціальному бутті будь-якого масштабу і рівня, аж до світового суспільства в цілому. Тому принципове значення має, з одно­го боку, факт свідчення, що прогрес людства органічно і багатогранно пов'язаний з розвитком глобального інформаційного простору, а з іншого – постійно здійснюється процес поглиблення розуміння суті інфор­мації для суспільства як об'єктивного ресурсу існування природи, людства, окремої людини тощо.
 20. Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  На кожному етапі свого розвитку, у різні історичні часи людство з підвищеною увагою ставилося до підростаючого покоління Саме в дітях воно вбачало можливість вирішення багатьох проблем, з тривогою і надією вдивлялось у захоплені дитячі очі, сподіваючись побачити в них своє продовження, здійснення надій, почути відповіді на запитання, побачити нинішні покоління та власне майбутнє Соціальні та економічні зміни, що відбуваються в Україні, призвели до різкого зниження життєвого рівня більшості населення, що, у першу чергу, негативно позначилося на дітях: їх нестійка психіка, відсутність сталих по
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25990796089172