Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Традиционно, литература, искусство и наша повседневная жизнь тесно связана с чувством сострадания, умением понять другого человека, оценить его радост...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Экспериментальная психология — область психологии, упорядочивающая знания об общих для большинства психологических направлений проблемах исследований ...полностью>>
Психология->Лабораторная работа
Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост разл...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его по...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага Майбутнім спеціалістам–фінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи
 2. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливішою з яких є антикризове управління Це пояснюється тим, що одним з факторів сучасної української економіки є неплатоспроможність більшості підприємств Актуальність цієї теми полягає в тому, що за неформальними критеріями, в сучасних умовах дві третини вітчизняних підприємств перебувають у стані кризи і є потенційними банкрутами Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості українських підп
 3. Ефективність діяльності ВАТ "Комсомолець" Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції

  Курсовая работа >> Экономика
  У кожній державі, як і в будь-якому суспільстві сільське господарство є однією із життєво необхідної галузі народного господарства і головною галуззю агропромислового комплексу країни Статистика повідомляє, що понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства, тому виробництво її є найбільшою умовою для існування людства Від рівня розвитку сільського господарства залежить рівень життя і доходів на душу населення, рівень споживання товарів і послуг, соціальні умови життя
 4. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Дивідендна політика, як і керування, структурою впливає на положення компанії на ринку капіталу, зокрема на динаміку ціни його акцій Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і деякою мірою сигналізують їм про те, що комерційна організація, в акції якої вони вклали свої гроші, працює успішно Можна виділити два основних завдання, розв'язувані в процесі вибору оптимальної дивідендної політики Вони взаємозалежні й укладаються в забезпеченні: а) максимізації сукупного надбання акціонерів; б) достатнього фінансування діяльності підприємства Для рішення поставлених завдань, у даній роботі н
 5. Економічна оцінка результатів господарської діяльності промислових підприємств (на прикладі ВАТ "Енерготрансбуд")

  Дипломная работа >> Экономика
  В умовах становлення ринкових форм господарювання великого значення набуває розвиток підприємницької діяльності та економічна оцінка діяльності його результатів Діяльність малих підприємств організується для забезпечення погодженості функціонування всіх її факторів і взаємодії людей, які беруть участь у виробництві і реалізації продукції
 6. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище

  Дипломная работа >> Экология
  Визначені теоретичні основи та зміст поняття «навколишнє природне середовище» Досліджені сучасні підходи до оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його зменшення Проаналізовані виробництво продукції, використання виробничих потужностей та фінансові результати ВАТ «Інтерпайп НТЗ» Виконані аналіз та оцінка викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря, скидів зі стічними водами та розміщення відходів у навколишньому середовищі Теоретично обґрунтована організація екологічного моніторингу, його завдання та принципи реалізації Визначені шляхи зменшення негатив
 7. Аналіз господарської діяльності та шляхи її покращення на ВАТ Золочівський м ясокомбінат

  Реферат >> Астрономия
  Особливістю ринкової економіки є наявність великої кількості товарів і зростаюча конкуренція. А це вимагає орієнтації українських підприємств на конкретного споживача і розробку стратегії розвитку виробництва, які б враховували дану особливість. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають процеси освоєння сучасних підходів до планування і управління виробничо-господарської діяльності наших підприємств, які дозволять гнучкіше реагувати на різнобічні бажання споживачів.
 8. Методика і організація процесу використання чистого прибутку та аналіз результатів господарської

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми Формування ринкових відносин вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб’єкти господарювання з метою одержання доходу
 9. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

  Курсовая работа >> Экономика
  Перехід економіки України від централізовано-планової до ринкової системи господарювання обумовив зміну форм і методів ведення виробничої діяльності підприємств Господарюючим суб’єктам, тобто підприємствам, чинним законодавством країни надано широкі права і можливості щодо реалізації їх економічних інтересів Вибору форм організації виробництва і збуту продукції
 10. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна держава перебуває сьогодні на шляху демократичної побудови Перед нею стоять важливі соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов”язано із забезпеченням макроекономічної стабільності та економічного зростання, підвищенням ефективності та якості надання послуг населенню
 11. Ухилення від сплати податків Аналіз та оцінка оперативної системи

  Реферат >> Астрономия
  На даний момент в органах Державної податкової служби України гостро стоїть питання, щодо ухилення від сплати податків з використанням фіктивних фірм, та іншими структурними організаціями. Саме актуальнисть даної теми дала поштовх, для написання мною даної курсової роботи.
 12. Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП – 16330"

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою практики є вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ «АТП – 16330», технологічних процесів організації автомобільних перевезень, організації й керування перевезеннями, закріплення, поглиблене вивчання й розширення знань по теоретичних дисциплінах, які вивчалися в університеті, придбання професійної компетенції майбутніх фахівців, збір необхідної інформації для дипломної роботи, вивчення науково-дослідницької роботи кафедри транспортних технологій, проходження педагогічного стажування
 13. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

  Курсовая работа >> Экономика
  Майновий стан організації - одна з найбільш важливіших характеристик фінансово – господарської діяльності організації Дана сторона зазнає впливу з боку багатьох факторів, у числі яких знаходиться співвідношення між необоротними і оборотними активами організації
 14. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор Список використаної літератури з 47 джерел
 15. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку.
 16. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Кредитні операції належать до базових операцій, якими банк, власне, відрізняється від небанківських фінансових установ і які створюють первинну сферу банківської діяльності Як свідчить світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків Та, водночас, воно пов’язане з кредитним ризиком і ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку, - з ризиком банкрутства
 17. Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ "Сокирянське газове господарство"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управління, в тому числі і в аналізі Перехід економіки України на ринкові відносини обумовлює необхідність поповнення джерел власних засобів, що відноситься до задачі фінансової стабілізації організації в умовах ринку
 18. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня
 19. Оцінка вартості підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Процеси, що відбуваються на сучасному етапі в економіці, привели до відродження і розвитку оцінної діяльності, актуальність і запитана результатів, якій в умовах ринку фактично незаперечна Оцінка і її ключова категорія - «вартість» є комплексним показником доцільності, корисності і значущості того або іншого результату якої-небудь діяльності у сфері ринкових відносин Оцінка вартості підприємства - є впорядкованим, цілеспрямованим процесом визначення в грошовому виразі вартості підприємства з урахуванням потенційного і реального доходу, приношуваного їм в певний момент часу в умовах конкретног
 20. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.05328893661499