Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
I am sure you have heard these questions quite a few times in your lifetime already. You have probably heard these questions from people you do not ev...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Dictators like Mr. Hussein cannot be allowed to take advantage of smaller countries like bullies after lunch money. There has to be someone to stop th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
As audiences, we subconsciously identify the male protagonists and take female as spectacle during the film watching, due to the social function of na...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Melissa, Bubbleboy, WM Concept, Stoned, Michelangelo, ?, the list goes on and on. You might ask what do all these names have in common. The similarity...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Види іноземних інвестицій

  Реферат >> Финансовые науки
  Наприкінці ХХ століття міжнародні інвестиційні потоки зростали в десять разів швидше, ніж росло світове виробництво й торгівля У 2000 р залучення іноземних інвестицій досягло рекордної позначки – понад 1,3 трлн доларів США Частка іноземних інвестицій у світовому ВВП зросла більш ніж утричі і дорівнює його п’ятій частині Така динаміка міжнародного інвестування дала поштовх до створення взаємопов’язаної глобальної системи виробництва
 2. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб єктів госпо

  Реферат >> Финансы
  Розвиток і посилення ефективності господарювання виробничих підприємств України значною мірою залежить від загально державного інвестеційного потенціалу , який формується з рахунок різних фінансових джерел , у тім числі іноземних інвестицій .За кризового стану більшості вітчизняних підприємств та організацій , за браком власних інвистційних ресурсів та інтенсивною інтернаціоналізацією виборничо-господарських систем об’єктивно необхідним стає все ширше залучення іноземних інвестицій .
 3. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням розвитку економіки нової держави. І це не дивно. Адже, якщо є інвестиції (а вони є тоді, коли в країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то тоді легко сформувати висхідні тенденції соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу, які є запорукою не тільки економічної, але і політичної незалежності.
 4. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

  Контрольная работа >> Экономика
  Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв’язків з іншими країнами світу Світові економічні зв’язки нам потрібні для того, щоб швидше подолати глибоку економічну кризу, для стабільного та швидкого розвитку продуктивних сил та зростання на цій основі життєвого рівня населення
 5. Іноземні інвестиції в Україні

  Научная работа >> Экономика
  Останнім часом ми постійно чуємо від нашого уряду, що нашу економіку врятують іноземні інвестиції, але наскільки це так і чи насправді іноземні інвестиції – велике благо? Спробуємо в цьому розібратися Тому, об’єктом нашого дослідження є інвестиційна ситуація в Україні
 6. Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Характерною рисою сучасного економічного простору України є утворення багатоступінчастої моделі інвестиційної діяльності Її структуризація та інституціоналізація з розмежуванням функцій, завдань між різними суб’єктами господарювання дає змогу відобразити ставлення різних типів людей до ризику і діяльності, пов’язаної з ним Побудова цієї моделі та її застосування в системі державного управління є актуальним та важливим завданням сьогодення
 7. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 8. Проблеми залучення іноземних інвестицій

  Контрольная работа >> Экономика
  Сьогодні українська економіка розвивається в умовах глибокого спаду, що характеризується скороченням обсягів виробництва, зниженням інвестиційної активності, старінням основного капіталу, відтоком капіталів за рубіж і т д Україна не використовувала сприятливі стартові можливості для здійснення ринкової трансформації Непослідовне проведення реформ привело до уповільнення темпів економічного розвитку Серед головних причин сформованої ситуації можна назвати також відсутність цілісної економічної стратегії, невиконання базових задач, ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях У ре
 9. Організаційно - правові аспекти іноземного інвестування в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Ці і деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміці свідчать про рух економіки України до стабілізаційної фази переходного періоду. Однак, стійкість даного руху, який забезпечується здебільшого засобами грошово-кредитної політики,
 10. Напрямки залучення іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво

  Реферат >> Экономика
  Зараз настав етап відродження української економіки, але різкий ріст цін, низька інвестиційна активність не сприяють цьому відродженню. Почалось послаблення деструктивних процесів. Перш за все це виявилось у значному скороченні у порівнянні з попереднім періодом річного рівня інфляції і стабілізації місячних об'ємів виробництва.
 11. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Зараз настав етап відродження української економіки, але різкий ріст цін, низька інвестиційна активність не сприяють цьому відродженню. Почалось послаблення деструктивних процесів.
 12. Види міжнародних угод торгового характеру

  Реферат >> Астрономия
  Види міжнародних угод торгового характеру 11.1. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ТОВАРУСеред різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу - один із найбільш поширених. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати товар покупцю у власність, а покупець зобов'язується сплатити оговорену ціну.
 13. Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах

  Реферат >> Экономика
  Однією з таких форм залучення іноземних інвестицій в економіку України є створення вільних економічних зон, під якими розуміються певні території, на яких встановлюються і діють спеціальні правові режими економічної діяльності. Вільні економічні зони є особливо привабливими для іноземних інвесторів з огляду на пільгові умови розміщення капіталу.
 14. Статистичне дослідження прямих іноземних інвестиций в Україну

  Контрольная работа >> Экономика
  Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект
 15. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

  Реферат >> Финансовые науки
  Важливість ПІІ значно зросла у 80-90-х рр минулого століття, коли їх почали розглядати як один із основних засобів інтеграції національної економіки у світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, переведення капіталу, передавання технології, управлінського досвіду і навичок, інновацій у приймаючу країну, нерідко в більшу економіку (щоб досягти так званого «ефекту масштабу»)
 16. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

  Контрольная работа >> Экономика
  Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як само регульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій
 17. Регулювання прямих іноземних інвестицій

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Динамічний розвиток світової економічної системи характеризується подальшим посиленням процесів глобалізації та інтернаціоналізації, всебічним поглибленням міжнародного поділу і кооперації праці, транснаціоналізацією виробничої діяльності, посиленням взаємозалежності між окремими країнами та інтенсифікацією процесів інтеграції різних національних економік у світове господарство Все це зумовлює як зростання цілісності та внутрішньої єдності світового господарства, так і водночас його подальшу диференціацію та регіоналізацію міжнародних економічних процесів
 18. Характеристика інвестиційного законодавства України

  Реферат >> Государство и право
  Норми права, що регулюють суспільні відносини в сфері інвестування, знаходять своє формальне закріп­лення у відповідних нормативних актах. Сукупність цих норм, закріплених у нормативних актах відпо­відних державних органів, покликана регулювати су­купність складних суспільних відносин, що виникають в процесі інвестування.
 19. Основні напрямки удосконалення діяльності ВАТ з іноземними інвестиціями "Курганський бройлер"

  Дипломная работа >> Экономика
  Бізнес (від староанглійського «bisig» - активний, зайнятий роботою, діловий), відіграє визначальну роль у сучасній економіці Саме бізнесу суспільство зобов'язане практично всіма економічними благами, що визначають умови існування сучасної людини – від житла й одягу до харчування й інтелектуального дозвілля Бізнес модифікується, приймає різні форми, трансформується й еволюціонує, залучає до себе нові покоління молодих людей, що віддають бізнесу кращі роки життя Поняття «бізнесмена» як людини, що віддає себе виробництву товарів чи послуг в умовах ринкових відносин, у даний час є чимось начебто т
 20. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

  Дипломная работа >> Экономика
  Згідно за Законом України „Про режим іноземного інвестування” під іноземними інвестиціями розуміють усі „цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту”
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21824097633362