Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Insanity is an ever growing black hole which envelopes the pitiful mind of the its victim. The mental condition of Hamlet is an example of substance v...полностью>>
Остальные работы->Реферат
I think smoking in public places such as indoors of a restaurant shoudn’t be allowed. There’s a few good reasons for me saying that. It has been prove...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Lucille Ball was the most loved television comedienne of her time. She was an American icon and is considered the first lady of television. With her s...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It provides all the nutrition needs during the first six to twelve months of life. Breastfeeding offers newborns emotional as well as nutritional bene...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Види і форми організації навчання

  Реферат >> Педагогика
  У різні епохи формувалися свої погляди на завдання і характер навчання, що визначали навчальний процес, специфічний для кожного суспільства, конкретних умов його життя, тенденцій у теорії та практиці навчання. Так, у середні віки склався догматичний вид навчання.
 2. Форми організації навчання

  Реферат >> Астрономия
  Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми належать до діяльнісного компонента процесу навчання і тому тісно пов’язані з методами.
 3. Форми організації виховного процесу

  Контрольная работа >> Педагогика
  Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація Аналіз педагогічної літератури і практики свідчить, що молоді вчителі найбільше труднощів зустрічають в організації виховної роботи в школі. Це, перш за все, пов'язане з недостатніми знаннями теорії і методики виховної роботи і відсутністю педагогічних умінь планувати й організовувати виховну роботу.
 4. Форми організації навчання у вищій педагогічній школі

  Реферат >> Педагогика
  Форми навчального процесу: — лекції, — практичні заняття, — семінарські заняття, — лабораторні заняття, — лабораторно-практичні заняття, — експедиції, — екскурсії, — навчальні конференції, — консультації, — навчальна виробнича (педагогічна) практика, — курсові роботи, — дипломні роботи.
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
 6. Сценарне планування як засіб прискорення організаційного навчання

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Історично сценарії виникли приблизно тридцять років тому як альтернатива одноваріантних прогнозів майбутнього розвитку конкретних компаній Одноваріантні прогнози, як правило, досить жорстко задавали, власне кажучи, єдину траєкторію майбутнього розвитку організації і на практиці, особливо в умовах турбулентно - мінливого зовнішнього середовища, вони дуже часто виявлялися помилковими Тому при сценарному підході стали розробляти приблизно однаково правдоподібні, але значимо контрастні варіантів майбутнього розвитку зовнішнього середовища для конкретної організації Причому істотна особливість так
 7. Поняття про форми організації навчання

  Реферат >> Астрономия
  Головними особливостями організаційних форм нав­чання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учи­теля й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення, групове або індивідуальне виконання завдання вчителя та ін.); по-друге, діяльність учителя й учнів здійснюється в певних часових межах — урок може тривати 45 чи ЗО хв.
 8. Урок як основна форма організації навчання

  Реферат >> Астрономия
  У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уро­ків залежно від ознак, узятих за основу. За способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапа­ми навчальної діяльності — вступні уроки, уроки первин­ного ознайомлення з матеріалом, уроки формування по­нять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення ма­теріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.
 9. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі

  Реферат >> Педагогика
  У положенні використано терміни, що надані у Законах України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. № 2984- та "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 p. № 40-V, Державному класифікаторі професій ДК 003-95, Державному класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009-96, Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (додаток № 1 до наказу Міністерства освіти України від 31.
 10. Проблеми форм організації навчання

  Реферат >> Астрономия
  В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів навчання як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури.
 11. Організаційні форми навчання

  Реферат >> Педагогика
  Зміст навчання, його ціль і завдання, методи навчання реалізуються у формах навчання. В дидактиці форма означає спосіб організації навчання. Вона являє собою побудову способів спілкування вихователя і вихованців по перше спланованому порядку. Кожна з організаційних форм характеризується своєю структурою принципом впорядкованості її елементів.
 12. Методи та форми організації навчання в працях Ш О Амонашвілі

  Реферат >> Астрономия
  Для повноцінного існування суспільства конче необхідно, щоб кожен член цього суспільства приймав активну участь в його "здоровому" функціонуванні. Для того, щоб суспільство мало своє майбутнє, потрібно забезпечити виховання індивідів, що проживають в даному соціумі, від самого народженняя.
 13. Організація діяльності учнів на уроці

  Реферат >> Педагогика
  З одного боку, велику відповідальність у цьому плані накладає на вчителя підвищена небезпека травмування учнів. З іншого боку, демократизація змісту освіти повинна вести до демократизації форм навчання, а отже, самого уроку. Заорганізований, заформалізований урок давно став перепоною даль­шого поліпшення фізичного виховання учнів.
 14. Урок - основна форма організації навчання

  Доклад >> Педагогика
  У сучасній школі класно-урочна форма є головною (основною), її ключовим компонентом є урок. Урок - це "відрізок" навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінно-результативний.
 15. Організаційні основи

  Реферат >> Астрономия
  Центральним органом державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту є Державний комітет молодіжної політики, спорту І туризму Він забезпечує реалізацію державної політики в галузі фізичної культури І спорту, несе відповідальність за й виконання
 16. Організаційні форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня

  Реферат >> Педагогика
  Практична реалізація фізичного виховання школярів здійснюється за допомогою спеціально організованих занять фізичною культурою та їх різноманітних форм (рис.1). У ході занять використовуються засоби, методи, принципи та методичні прийоми фізичного виховання.
 17. Корпорація як форма організації сучасної фірми

  Курсовая работа >> Экономика
  Останнім часом значно посилився інтерес як науковців, так громадськості до проблем пов’язаних з корпоративним управлінням Але для вирішення цих проблем необхідно насамперед чітко визначити зміст самих понять „корпоративне управління” та „корпорація” та ідентифікувати ті чинники, під впливом яких формується модель корпоративної поведінки підприємства Проте ці поняття дуже ємнісні за своїм змістом і вони вживаються в різних аспектах
 18. Бригадна форма організації та оплати праці

  Реферат >> Экономика
  Успішній роботі підприємства багато в чому сприяє повсюдне застосування на об'єктах будівництва, підприємствах промисловості, в підсобних виробництвах бригадної форми організації та оплати праці У бригадах створюються умови для застосування засобів механізації робіт і технологічних процесів, придбання молодими робітниками професійної майстерності та підвищення кваліфікації кадрів, зростають можливості для поєднання професій, взаємозамінності і взаємодопомоги в праці, зміцнення трудової і виробничої дисципліни
 19. Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов’язковими і необхідними для дітей дошкільного віку. Щоденно в режимі дня дошкільнят проводяться: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилини під час проведення навчальних занять, фізкультурні паузи у перерві між малорухомими заняттями.
 20. Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність дослідження. Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання вчителем об’єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію учитель отримує в процесі контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23500609397888