Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The novel opens in a hospital ward with Yossarian meeting the chaplain. Yossarian seems to enjoy confusing the chaplain and causing him trouble althou...полностью>>
Остальные работы->Реферат
War, regardless of its noble justifications and the good intentions of soldiers, dehumanizes men and feeds their self interest, making it difficult to...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the time of Hamlet, men were the dominant sex. Women of this period were usuallysubject to whatever faults men could place on them instead of thems...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It is everyone else that could really use help. One solid way to increase the speed at which people learn is with music. People learn through music an...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою
 2. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

  Курсовая работа >> Финансы
  Однією із важливих складових фінансово-кредитного механізму є розрахунковий механізм, на основі якого здійснюються розрахунки між підприємствами з приводу купівлі-продажу товарів, послуг, з фінансовими органами при сплаті податків, з кредитними установами при погашенні позик тощо.
 3. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективніст
 4. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 5. Фінанси підприємства (3)

  Шпаргалка >> Финансы
  Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни
 6. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України

  Реферат >> Экономика
  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,член-кореспондент АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України ЧЕРВАНЬОВ Дмитро Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
 7. Розробка політики залучення позикових коштів підприємством

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах розвитку ринкової економіки в Україні актуальною проблемою для підприємницьких структур є пошуки шляхів залучення фінансових ресурсів на підприємство, необхідних для модернізації виробництва Річ у тому, що за рахунок власних оборотних коштів підприємства створюють мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, а потреба в коштах для створення запасів протягом року коливається Особливо точно це можна спостерігати на прикладі підприємств із сезонним характером виробництва, багатьох підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємств лісової, торфодобувн
 8. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 9. Особливості організації розрахунків та кредитування на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Згідно Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 03 2001 № 368/555 (далі Інструкція), безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді
 10. Використання платіжного календаря для підвищення ефективності управління грошовими потоками

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Планування як функція управління на підприємстві охоплює всі сторони його господарської діяльності, а саме: виробництво та реалізацію продукції, маркетинг, фінансове та ресурсне забезпечення Формування і використання науково обґрунтованої системи планування, розробка та виконання системи планів дозволяють забезпечити досягнення поставлених цілей підприємства, укріпити і поліпшити його становище на ринку Від обґрунтованості визначення перспектив розвитку та самостійного вибору варіантів управлінських дій у процесі планової діяльності багато в чому залежить прибуток підприємства, добробут всіх
 11. Грошові розрахунки в діяльності підприємств на прикладі ТОВ Сталкер-Трейд

  Магистерская работа >> Финансы
  Мета магістерської роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови системи грошових розрахунків на прикладі ТОВ «Сталкер-ТРЕЙД», оцінка позитивних та негативних рис застосовуємої системи розрахунків, розробка пропозицій по удосконаленню системи грошових розрахунків на підприємстві.
 12. Фінанси підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  Фінанси підприємств – це грошово-економічні відносини, які відображають формування, використання, розподіл грошових фондів суб’єктів господарювання та їх доходів Вони мають наступні ознаки: • функціонують в сфері товарно-грошових відносин, • відображають тільки ті відносини, які можна виразити у вартісних вимірниках, • обслуговують рух вартості створеного продукту на всіх стадіях відтворювального процесу, • мають свого матеріального носія – фінансові ресурси, • формуютьсь та використовують доход й фінансові ресурси, • характеризуються різноманітністю та багатогранністю форм прояву ФП включают
 13. Оптимізація фінансової стратегії підприємства ТОВ "Провансе"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації фінансової стратегії забезпечення зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств – торговельних посередників на основі законодавчого створення аудитної служби економічного супроводження чисельних малих підприємств в Україні
 14. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 15. Кредитування підприємств (2)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує
 16. Підвищення ефективності вексельного обігу в Україні

  Дипломная работа >> Финансы
  У формуванні демократичного середовища в економіці і кредитно-розрахункових операціях стимулююча роль належить поверненню повномасштабного вексельного обігу в сучасне економічне життя. Прийняття Закону України “Про обіг векселів в Україні” означає, що наше суспільство отримує реальний важіль для максимально простої і прискореної форми переходу прав власності, який активно працюватиме на зміцнення найефективніших форм власності.
 17. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцін-ки поточного стану та розробки перспективної стратегії підвищення ефективності діяльності металургійних підприємств України в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі та зняття протекціоністських бар’єрів проти експорту українського метала в країни світу
 18. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
 19. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  За результатами дослідження сформульовані та економічно обґрунтовані шляхи розвитку малого підприємства, яке має 88% ресурсів у вигляді власного капіталу, з застосуванням трьох механізмів комерційного кредитування, що дозволяє для ТОВ “Гідротехніка” в два рази підвищити прибуток підприємства та розширити його виробничу базу при обмеженні коштів на інвестування власним капіталом та прибутком підприємства
 20. Олік готівкових і безготівкових розрахунків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Інвентаризація касової готівки та грошових документів проводиться з метою контролю за їх фактичною наявністю та збереженням. Така інвентаризація повинна проводитись на кожному підприємстві в терміни, встановлені керівником (але не рідше одного разу на квартал).
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21181511878967