Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
John Demos’s “the Unredeemed Captive” is a story about a man named John Williams, and his five children who were captured by Indians during a war in 1...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Grantly got his name when his mother read the book Childbirth Without Pain, by Dr. Grantly Reed. His father ran for president in 19 8 under the Commun...полностью>>
Остальные работы->Реферат
What is a worker? According to Wystan Auden, a man is a worker if he is personally interested in the job which society pays him to do; what from the p...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Problem: Violence in schools around the nation is a serious problem. It includes gang activity, theft, bullying and intimidation, and the use of guns ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вдосконалення стану грошового обігу в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що сучасний стан економічної ситуації в Україні доволі складна і визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення Основною проблемою є вибір правильної економічної політики, яка б включала фіскальну та грошово – кредитну політику держави
 2. Порівняльна характеристика стану грошового обігу в Україні та інших країнах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Переважна частина населення використовує готівку як основний засіб платежу При цьому слід враховувати, що рівень грошових доходів населення невисокий, характер виплат є нерегулярним, а середня вартість закупок у торгівлі - незначною За цих умов практично повністю зупинилося зростання безготівкових перерахувань заробітної плати та доходів за здану сільгосппродукцію на рахунки громадян за вкладами
 3. Грошовий обіг

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність розгляду даної теми пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг в державі Грошовий обіг - це рух коштів у внутрішньому обороті в го­тівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в гос­подарстві Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством
 4. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

  Реферат >> Банковское дело
  В період становлення державної незалежності Україна першою почала в умовах економічної та фінансової кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошово-кредитної політики.
 5. Грошово-кредитна політика НБУ

  Реферат >> Астрономия
  Діяльність Національного банку яскраво підтверджує добре відомі у світі істини  коли працюють інструменти грошово-кредитної політики, то і грошова система функціонує нормально і вартість національних грошей стабілізується як на внутрішньому ринку через зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому  через укріплення її обмінного курсу.
 6. Організація грошового обігу

  Реферат >> Финансовые науки
  Рух готівкових грошей відбувається у процесі обігу товарів при виконанні різних платежів Із розвитком товарного виробництва обмін товару на товар став обслуговуватися грошима, тому грошовий обіг пов'язаний з товарним обігом і обумовлюється ним Гроші надходять в обіг, щоб обслуговувати реалізацію товарів, а їх кількість, необхідна для обліку, визначається кількістю товарів, рівнем товарних цін і швидкістю обігу грошей
 7. Організація готівкового грошового обігу

  Реферат >> Астрономия
  Національний банк України згідно з Законом «Про банки та банківську діяльність» і проектом Закону «Про Національ- ний банк України» має монопольне право емісії банкнот і розмінної монети, організації їхнього обігу та вилучення з обігу. Емісія банкнот в історичному плані — це найдавніша функція цент-рального банку.
 8. Грошово-кредитна політика НБУ в поточному році

  Реферат >> Банковское дело
  Однією з найбільш необхідних умов ефективного розвитку народного господарства, являється формування чіткого механізму грошово-кредитного регулювання, який дозволяє ЦБ впливати на ділову активність, контролювати діяльність комерційних банків та досягати стабілізації грошового обігу Таким чином, головна ціль грошово-кредитної політики заключається в тому, щоб допомогти економіці в досягненні великого об’єму виробництва, який характеризується повною зайнятістю, відсутністю інфляції та економічним зростанням
 9. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Україна, як і ряд європейських та азіатських країн, переживає зараз відповідальний період докорінної трансформації суспільного ладу, яка передбачає перебудову політичної та економічної системи на демократичних та ринкових принципах Необхідність поєднання загальних та специфічних для України форм і методів управління зумовлює особливі складності у формуванні економічної політики держави, в першу чергу, грошово-кредитної Це зумовлено непересічним значенням грошового обігу в забезпеченні функціонування економіки, його регулювання та використання в коригуванні поведінки суб'єктів грошово-кредитно
 10. Національний банк України організація функції та повноваження

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Національний банк України - найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явившись відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.
 11. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

  Курсовая работа >> Экономика
  Особливість кругообігу коштів разом з їх авансуванням в оборот відмічається підприємств агропромислового комплексу, оскільки в першому півріччі, як правило здійснюється авансування затрат у виробництво , а в другому - навпаки вихід продукції
 12. Платіжна система України та стратегія її розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки
 13. Антиінфляційна державна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливим індикатором здоров'я економіки є інфляція, яка характеризується загальним підвищенням цін, збільшенням грошей та зниженням їх купівельної спроможності Інфляція виникає не стихійно, а внаслідок більш швидкого зростання випуску грошей проти виробництва товарів
 14. Напрямки розвитку платіжного обороту України

  Реферат >> Финансовые науки
  Гроші - один із чинників, що регулює економіку Коли їх недостатньо - господарський механізм дає збої Але й надто великий обсяг грошей в обігу не сприяє економічному розвитку Отже, держава повинна слідкувати за тим, щоб функціонування грошей у країні здійснювалось у прямій залежності від економічного зростання
 15. Державне регулювання грошового обороту України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Ринкові засади економічного розвитку вимагають високої відповідальності з боку держави щодо впровадження ефективної системи державного управління Особливої ваги набуває потреба вдосконалення сучасної практики управління грошово-кредитною політикою, яка виступає одним із інструментів макростабілізації та економічного розвитку
 16. Товарно-грошовий ринок в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Вчені - економісти довгий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей З приводу цього відомий англійський політик минулого століття У Гладтсон говорив, що навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, як спроби розібратися в тому, що таке гроші Одні економісти стверджували, що гроші - результат угоди, свідомої домовленості між людьми Інші доводили, що гроші "впроваджуються" державою в якості інструменту для виміру цін товару Треті вважали, що золото й срібло є грішми за своєю природою, незалежно від характеру суспільних відносин Четверті взагалі не вбачали різниц
 17. Банківська система Україні в ринковій економіці

  Реферат >> Астрономия
  Розглянемо структуру та функції банківської системи в еко­номіці ринкового типу. В такій економіці кредитно-банківська система представлена великим набором банків та пов'язаних з ни­ми різноманітних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих банків, кожний з яких виконує функції, які випливають з його призначення.
 18. Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У системі грошово-кредитних відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості За гроші підприємства купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з'єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари Тільки реалізувавши ці товари і отримавши за них гроші, підприємства мають змогу авансувати їх і продовжити процес виробництва, оскільки в іншому випадку він перерветься До того
 19. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Останнім часом в умовах становлення ринкових відносин в незалежній Україні загальний фінансовий стан та інвестиційна діяльність як приватизованих, так і державних підприємств значно погіршилися Лише за минуле десятиріччя обсяг матеріальних запасів на вітчизняних промислових підприємствах зменшився більше, ніж на 1/3, грошових коштів та відвантаженої продукції – на 6 і 11% відповідно, величина дебіторської заборгованості зросла більше, ніж в 1,5 рази
 20. Обґрунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета написання курсової – розкрити сутність управління оборотними коштами, особливо одну із складових – прискорення обігу оборотних коштів, розглянути основні шляхи прискорення та приділити увагу одним з найважливіших – модернізації та управлінню запасами
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20324397087097