Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Grendel dose not understand this as he says “they were doomed, I knew, and I was glad....полностью>>
Остальные работы->Реферат
In Battleground, Stephen Bates narrates the account of a court case in a small Tennessee town. The court case started with a mother helping her child ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Do athletes engage in more deviance than non-athletes? In the study of athletes and drugs, one major topic that was discussed was the use of drugs by ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
During the Holocaust, many labor and mass murder camps were built. Auschwitz and Birkenau were infamous for their heavy labor camps. Other camps also ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Безробіття в Україні як соціально-економічне явище

  Реферат >> Экономика
  На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною Первісному суспільству була притаманна повна зайнятість всього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремих територій; звідси постійна боротьба племен за територію При рабстві була присутня повна зайнятість рабів усіх рабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставала колоністами або воїнами, а їх основним призначенням було поповнення армії рабів При феодалізмі існувало абсолютне і відносне аграрне перенаселення, частина людей становила прихований надлишок,
 2. Безробіття як економічне явище

  Реферат >> Экономика
  Здійснюваний в Україні в даний час перехід до ринкових відносин пов'язаний з великими труднощами, виникненням багатьох соціально-економічних проблем Одна з них - проблема зайнятості, яка нерозривний пов'язана з людьми, їх виробничою діяльністю Перехід до ринку не тільки загострив проблеми зайнятості, але і додав до них нові, пов'язані із структурною перебудовою російської економіки і виникненням нових трудових відносин, обумовлених різними формами власності В результаті відбувся той, що неминуче вивільнення працівників з підприємств і поповнення, ними вже і без того численної армії безробітни
 3. Соціально економічні наслідки інфляції в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін 50% на місяць.
 4. Соціальні дослідження економічної свідомості поведінки у 90-х роках

  Реферат >> Психология
  Соціально-економічне пізнання завжди пов'язане з матеріально-практичною діяльністю людини по перетворенню навколишнього середовища Саме в процесі цієї діяльності формується суб'єкт і виокремлюється об'єкт соціально-економічного пізнання Причому суб'єктом соціально-економічного пізнання людина виступає не стільки тому, що вона наділена певними психологічними властивостями, скільки тому, що вона є суспільною людиною, особистістю, котра засвоїла досягнення матеріальної і духовної культури, нагромаджені суспільством до певного етапу свого розвитку
 5. Безробіття у ринковій економіці

  Реферат >> Экономическая теория
  Безробіття - не проста відсутність роботи, це також і соціальна катастрофа, що робить могутній і руйнівний вплив на людей. Це явище позначається на економічному, соціальному і психологічному стані людей. І хоча безробіття може виявитися творчим, мобілізуючим волю випробуванням, більшість пройшли через це говорить, що пережили відчай, безсилля і розгубленість, особливо якщо були без роботи довше, ніж декілька тижнів.
 6. Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання

  Реферат >> Экономика
  Захист відбудеться “ 12 ” березня 2008 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 247 01 Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за адресою: 01011, м Київ, вул Панаса Мирного, 26
 7. Безробіття як макроекономічна проблема

  Курсовая работа >> Экономика
  Ринок праці – це самостійна сфера економічних відносин де предметом попиту та пропозиції виступає не матеріальна речовина, а абстрактне поняття – праця Носієм такого специфічного товару є людина Тобто людина пропонує свої послуги (працю) будь-якій організації або такій самій людині
 8. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність проблеми Перехідний період, у якому перебуває зараз українське суспільство, – це нестабільний історичний процес, в ході якого відбувається суспільна трансформація від тоталітарного стану до демократичного В економічному аспекті сутність цього етапу полягає у зміні економічної моделі країни, поняття якої характеризується співвідношенням форм власності та заснованих на них секторів економіки, ринкових механізмів і державних важелів регулювання економіки, лібералізованості та соціальної орієнтованості економіки тощо Власної економічної моделі Україна поки що не має Вона відмовилася
 9. Проблеми безробіття в Україні

  Статья >> Экономика
  Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці є безробіття Надмірне безробіття негативно відображається на всій економіці країни, саме тому вивчення цього питання на сьогодні є актуальним
 10. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисциплінна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфері праці та практичними навичками щодо управління працею та ефективного використання людських ресурсів на макро-і макрорівнях.
 11. Економіка праці та соціально-трудові відносини

  Конспект >> Экономическая теория
  В умовах функціонування економіки України на ринкових засадах найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, які тут виникають, надзвичайно гострі і складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.
 12. Безробіття і його види (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Хоч як бездоганно не працювали б ринкові механізми, вони не можуть, проте, забезпечити повної зайнятості навіть за наявності вільних робочих місць Багато представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття центральною проблемою сучасного суспільства Воно є невід’ємним атрибутом ринкової економіки
 13. Економічні ті соціальні наслідки інфляції

  Реферат >> Экономика
  Метою дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти сутності інфляції й антиінфляційного регулювання, чинники інфляційних процесів та їх вплив на економіку держави, соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в Україні розробка на цій основі механізму вдосконалювання антиінфляційного регулювання, що враховує специфічні умови української економіки.
 14. Безробіття його макроекономічний зміст та наслідки

  Реферат >> Астрономия
  Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвитку цікавило питання про ефективність використання робочої сили.
 15. Безробіття

  Контрольная работа >> Экономика
  Безробітними за класифікацією Міжнародної організації праці є особи, зареєстровані на біржі праці, які активно шукають роботу Тимчасово звільнені й ті, хто має намір приступити до роботи протягом 30 днів, вважаються безробітними, якщо вони і не виконують другої вимоги щодо активних пошуків У Законі України „Про зайнятість” зазначено, що безробітними є громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку і трудового доходу, зареєстровані у державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу Вони здатні до праці, готові працювати, але не отримують від служби зайн
 16. Економічне відтворення в умовах ринкової системи

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючи елементи, які визначають природу економічних систем
 17. Національна економіка. Лекції. Прогнозування і державне регулювання промислового виробництва

  Конспект >> Экономическая теория
  Від рівня розвитку промисловості залежить технічне переозброєння й інтенсифікація всіх галузей економіки, підвищення рівня життя населення, зміцнення обороноздатності країни. Цим визначається особлива роль промисловості в розвитку й підвищенні ефективності всієї економіки держави.
 18. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку ринкової економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності
 19. Зайнятість і безробіття жінок

  Курсовая работа >> Социология
  В наш час актуальність проблеми працевлаштування жінок безперечно зростає Це відбувається через загострення проблеми працевлаштування взагалі і набувають першочергового значення в умовах переходу України до ринкової економіки і важкої економічної кризи Кількість безробітних зростає з кожним роком, змінюється структура виробництва, форми власності, вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників Разом з тим в умовах кризи постійно знижується рівень життя населення, через це зростає попит на робочі місця, і одночасно з цим зменшується кількість новостворених робочих місць, велика кільк
 20. Стан економічної активності населення в Україні: рівень зайнятості та безробіття

  Реферат >> Экономика
  За останнє десятиріччя на ринку праці відбулися певні зміни, обумовлені структурними перетвореннями в економіці, загостренням економічних, демографічних та соціальних проблем В Україні ринок праці формується передусім за рахунок природного відтворення осіб працездатного віку У структурі робочої сили демографічна система є базою, що визначає її кількісні й якісні характеристики До трудових ресурсів певної території (країни, регіону) відносять ту частину населення, що досягла працездатного віку, який у кожній країні визначається законодавчо
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20515012741089