Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
In her work “Trying Out One’s New Sword” Midgley argues against moral isolationism. The notion that one can only fully understand our culture and that...полностью>>
Остальные работы->Реферат
As a writer, Poe became very well known for his interests in death, dying, pre- mature burials, revenge, guilt and fear....полностью>>
Остальные работы->Реферат
An aneurysm is a bulge or sac formed by the ballooning of the wall of an artery or a vein. An aneurysm can cause a threat to health. It may rupture an...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In “An Inside Look at S&M,” Roy F. Baumeister explores the taboo lifestyles of sadomasochism. The main theme and purpose of the piece is to find out w...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми В даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, згідно чинного законодавства України, є юридичні особи, які зареєстровані і мають постійне місце знаходження на території України, у тому числі юридичні особи, майно і/або капітал яких перебуває повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діял
 2. Формування параметрів інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансы
  У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя
 3. Шляхи подолання банкрутства підприємства та його виходу з кризи на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність роботи Актуальність даної роботи полягає в тому, що у процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів
 4. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  Моделювання господарської діяльності підприємства як об’єкта дослідження передбачає розробку певних економіко-математичних моделей для найбільш повного і достовірного відображення процесу функціонування як суб’єкта господарювання в цілому, так і окремих його структурних підрозділів Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважливіших її функцій може бути формалізована через показники планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсів (трудових, матеріальних, засобів виробництва), які споживаються, для одержання певних фінансових результатів У свою чергу, за
 5. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  підприємництво: від того, наскільки вміло будуть використані наявні ресурси, залежить ефективність та прибутковість підприємницької діяльності. А це залежить від знань, вмінь, досвіду підприємця, який займається господарською діяльністю. Саме в цьому проявляється його талант організатора, менеджера, підприємця, який існує як п’ятий фактор виробництва.
 6. Форми і методи фінансового планування на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми В умовах переходу України до сучасної ринкової системи перед більшістю підприємств стоїть запитання, чи зможе фірма зберегти свої вкладені кошти, не говорячи про отримання більших прибутків В наш час зміни в податковому законодавстві часто зводить діяльність підприємства до значних втрат коштів і навіть до банкрутства, тому планування фінансового стану є необхідним для кожного: починаючи від підприємця і закінчуючи корпорацією Але, на жаль, довгострокове планування в нашій країні є не доцільним, оскільки не можливо передбачити те, що буде через півроку, не говорячи вже про 5-
 7. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування В цьому і полягає актуальність теми даної курсової р
 8. Фінансова стійкість підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т п , тому, обираючи тему написання курсової роботи, я перш за все керувалась її доцільністю та актуальністю
 9. Фінанси підприємств (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої
 10. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми Існуюче законодавство України надало економічним суб’єктам господарювання більше прав та свобод Разом з тим, багато підприємств не змогли ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції (послуг) та відсутність стратегічного мислення Це питання є сьогодні одним з найскладніших Досвід останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби Навіть наявність конкурентоспроможної продукції (послуг) не дозволяє багатьом з них реалі
 11. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

  Курсовая работа >> Экономика
  В ринковій економіці метою кожного підприємства є прибуток Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві
 12. Управління грошовими потоками підприємства (3)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Одночасно із формуванням ринкових відносин в економіці України відбуваються глибокі зміни в теорії практиці фінансового менеджменту на підприємствах, в банківських установах, інвестиційних та страхових компаніях З'являються нові поняття, прийоми, методи й моделі обґрунтування фінансових рішень Одним з таких нових понять для вітчизняних фінансистів є грошові кошти
 13. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Мета роботи: засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки
 14. Формування власних фінансових ресурсів підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Підприємства, як і фізичні особи та держава загалом, формують грошові фонди Грошові фонди підприємства – це частина його грошових коштів, які мають цільове призначення До грошових фондів належать статутний фонд, пайовий фонд, фонд оплати праці, резервний фонд, амортизаційний фонд та інші Підприємства формують грошові фонди для фінансового забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, виконання зобов’язань перед державою і діловими партнерами (контрагентами) тощо Правильна організація процесу формування грошових фондів забезпечує можливість ефективного управління грошовими
 15. Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

  Курсовая работа >> Экономика
  Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень Основними завданнями контролінгу є:
 16. Прибуток підприємства та методи управління ним

  Дипломная работа >> Финансы
  Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва і ринкової економіки Це головний стимул і основний показник ефективності будь-якого підприємства і фірми” [1] Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством
 17. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах
 18. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

  Курсовая работа >> Экономика
  В даній курсовій роботі ми розглянемо питання санації підприємства, його оздоровлення та реорганізацію Метою роботи є розгляд та вивчення економічної сутності санації підприємств; принципів управління фінансовою санацією підприємств; вивчення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансової санації; визначення механізму санації та економіко – правові аспекти; санаційного аудиту та бюджету
 19. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства Він служить могутнім стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку
 20. Найважливіші індикатори фінансового стану компанії

  Курсовая работа >> Финансы
  Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можливо об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.26169109344482