Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
He will even send his own men to their deaths to ensure the better “American-free” lives of the rest. Such acts are clearly depicted by the Big Brothe...полностью>>
Остальные работы->Реферат
different cultures classify physical differences in different ways. We classify these differences as race, but there is no such thing as race. Race is...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Overall, I thought the Of Mice and Men movie was fantastic and very well done by Gary Sinise. Gary Sinise is the director of the movie and also plays ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Test Anxiety is a disorder that effects many people. There are many theories and ideas about what actually causes this anxiety. This paper will discus...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості
 2. Фінанси підприємства (3)

  Шпаргалка >> Финансы
  Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни
 3. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 4. Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Не так багато часу пройшло з початку реформування аграрного сектора економіки. Деякі новації поступово приживалися, а деякі залишалися неприйнятими. Адже закони на папері не завжди відповідають реаліям сьогодення. Інколи виникають певні невідповідності,
 5. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Світова практика банкрутства показує, що цей процес болючий, як і будь-яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність перетворення виробника на банкрута не завжди очевидна Наприклад, ліквідація неефективних підприємств, які випускають незатребувану продукцію, цілком виправдана Використання процедури банкрутства як прихованої форми переходу підприємства з рук одного власника в руки іншого, який, власне, ініціює цю процедуру, є не українським ноу-хау тіньової приватизації, а одним із легітимних інструментів «вільного ринку» Щоправда, на Заході застосовувати такі схеми стає дедалі складніш
 6. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему "Фінансове планування на підприємстві" (на прикладі ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат") виконана в обсязі 91 сторінки машинописного тексту Робота містить 14 таблиць, 2 рисунка, 2 діаграми, використано 40 джерел спеціальної та нормативно-правової літератури
 7. Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Прискорена глибока трансформація української економіки обумовлює необхідність розробки нових підходів до такої найважливішої сфери відтворення, який являється інвестування Підвищення інвестиційної активності є головним чинником виходу з кризи в Україні, збільшення зайнятості, реалізації структурних, інноваційних і інших програм
 8. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури.
 9. Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасне світове господарство являє собою розгалужену, складну мегаекономічну систему, цілісність якої забезпечується розвинутим міжнародним поділом і кооперації праці, взаємодією сукупності інтенсивних міжнародних ринків, валютно-фінансовими і кредитними відносинами Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих країн стосовно турбулентни
 10. Основи фінансів підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансы
  1) Інвестиційна – це придбання і реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів Тобто передбачається вкладання коштів в усі види матеріальних і грошових цінностей Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу 1 і 2 розділу активу балансу
 11. Прогнозування банкрутства підприємства ЗАТ Кримвтормет

  Курсовая работа >> Финансы
  Банкрутство підприємств є відносно новим явищем для економіки України. Практика показує, що в умовах нестабільності економіки, грошового дефіциту, часто змінюваного законодавства, багато підприємств стають неплатоспроможними, що може призвести до їх банкрутства.
 12. Оптимізація фінансової стратегії підприємства ТОВ "Провансе"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації фінансової стратегії забезпечення зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств – торговельних посередників на основі законодавчого створення аудитної служби економічного супроводження чисельних малих підприємств в Україні
 13. Фінанси підприємства (2)

  Книга >> Финансовые науки
  Підприємства, які працюють в умовах ринкових відносин, несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, своїми працівниками, а також за результати своєї виробничо-фінансової діяльності Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує його фінансовий стан
 14. Стратегія розвитку підприємства КП Будинкоуправління

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми зумовлена тим, що подальший розвиток національної економіки потребує нових підходів в управлінні підприємствами Значна роль при цьому належить стратегічному аспекту управління підприємством, а саме: формуванню і реалізації стратегії на підприємстві як інструменту забезпечення ефективної діяльності не тільки на поточний момент, але і на довгострокову перспективу
 15. Отчет по практике в финансовом отделе

  Отчет по практике >> Менеджмент
  Економічний аналіз, який дає змогу правильно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні резерви, уможливлює значне поліпшення рівня всієї економічної роботи, зробити її серйозним стимулом науково-технічного-прогресу, підвищення ефективності виробництва.
 16. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  Центральним питанням сучасного перехідного періоду української економіки є питання оптимізації форм і методів її трансформації, пошук найбільш ефективних шляхів освоєння всіма суб'єктами господарювання сучасних ринкових механізмів На жаль помилки і зневаги при відпрацьовуванні теорії і практики роботи як економіки в цілому, так і окремих її галузей і підприємств у вирішальній мері залежать від якості персоналу, залучення дійсно сучасних методів керування, володіння персоналом знаннями теорії і практики сучасної господарської діяльності
 17. Управління активами та пасивами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по йо
 18. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено нові вимоги як до змісту, так і до методів бухгалтерського обліку і аналізу.
 19. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага Майбутнім спеціалістам–фінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи
 20. Розроблення експертної системи оцінки вірогідності банкрутства торговельного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Нестабільність економіки, політичної та податкової системи, невизначеність фінансових відносин між контрагентами стає повсякденним явищем в діяльності суб’єктів господарювання Це перш за все пов’язано із дисфункціями та втратою важливих фінансових та економічних взаємозв’язків зовнішнього і внутрішнього характеру, що в свою чергу пов’язано зі спадом виробництва, зниженням обсягів інвестицій та поглибленням кризових явищ в Україні
Generated in 0.24945878982544