Рекомендуем ознакомиться

Биология->Реферат
Примером многоклеточных зеленых водорослей являются улотрикс и спирогира . Виды род, аулотрикс обитают преимущественно в пресных, реже в морских и сол...полностью>>
Государство и право->Реферат
Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про підприємництво". Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичн...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Так как затраты рабочего времени разнообразны, их классифицируют в целях изучения и анализа. Классификация является основой для изучения фактических з...полностью>>
История->Реферат
Должность старшего советника была введена 3 января 1868 года указом о реставрации Императорского правления. На неё назначали подданных Императора высо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Экономика
  Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства.
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і екон
 4. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  За умов пеpеходу економiки Укpаїни до pинкових вiдносин, суттєвого pозшиpення пpав пiдпpиємств у галузi фiнансово-еконо­мiчної дiяльностi значно зpостає pоль своєчасного та якiсного ана­лiзу фiнансового стану пiдпpиємств, оцiнки їхньої лiквiдностi, пла­тоспpоможностi i фiнансової стiйкостi та пошуку шляхiв пiдвищен­ня і змiцнення фiнансової стабiльностi
 5. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи
 6. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства
 7. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку Невтручання держави в господарську діяльність підприємств змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентноздатності
 8. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом зовнішнього середовища У більшості випадків недбале управління і невизначеність у майбутньому зумовлюють появу кризових явищ на підприємствах Проблема полягає в тому, що багато керівників реагують на кризу тільки з появою, здебільшого, коли банкрутство чи ліквідація є необхідною
 9. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

  Реферат >> Экономика
  Метою проведення аналіза є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.
 10. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

  Контрольная работа >> Экономика
  27 березня 2006 року рішенням Кабінету Міністрів України створено Державний департамент з питань банкрутства як урядовий орган державного управління Департамент входить у склад Міністерства економіки України та йому підпорядковується
 11. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України.
 12. Аналіз фінансового стану підприєсвта

  Дипломная работа >> Экономика
  Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства
 13. Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності

  Контрольная работа >> Финансы
  За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.
 14. Фінансова санація та банкрутство підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані з санацією підприємства, мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, виникла необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів
 15. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини підвищують відповідальність і самостійність підприємств та інших суб`єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об`єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.
 16. Суть фінансового менеджменту. Альтернативні інвестиційні проекти. Грошові потоки підприємства

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  В тлумачному словнику В Даля слово “управляти” означає керувати, спрямовувати діяльність будь-кого, будь-чого А Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює „управляти” як спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на розвиток, стан чого-небудь Тому, управління – це процес впливу на будь-кого, будь-що
 17. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів
 18. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу
 19. Покращення фінансового стану підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Сучасна ринкова система є найбільш ефективною формою організації економічного життя країни Їй властива гнучкість, здатність перебудовуватися до інтенсифікації виробництва використовуючи досягнення науково – технічного прогресу, стимули для високоефективного ведення господарської діяльності
 20. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.15850496292114