Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Don Quixote is a middle-aged gentleman of La Mancha who reads one too many books of chivalry and decides to become a knight. He polishes an old suit o...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When the puritans came to America, they were greeted by Native Americans who were empathetic and understanding of their reasons for leaving the strict...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Herman Melville s stories of Moby Dick and Bartleby share a stark number of similarities and differences. Certain aspects of each piece seem to compli...полностью>>
Остальные работы->Реферат
They were not the largest baths in Rome, but were by far the most luxurious. The Baths of Caracalla were begun in 206 AD by Settimio Severo and were c...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства
 2. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Світова практика банкрутства показує, що цей процес болючий, як і будь-яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність перетворення виробника на банкрута не завжди очевидна Наприклад, ліквідація неефективних підприємств, які випускають незатребувану продукцію, цілком виправдана Використання процедури банкрутства як прихованої форми переходу підприємства з рук одного власника в руки іншого, який, власне, ініціює цю процедуру, є не українським ноу-хау тіньової приватизації, а одним із легітимних інструментів «вільного ринку» Щоправда, на Заході застосовувати такі схеми стає дедалі складніш
 3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
 4. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  У ході дослідження, за допомогою прикладних програм корпорації Microsoft – MS Word i MS Excel, проведений аналіз рівня продуктивності роботи підприємства по статтях витрат, у результаті якого був встановлений взаємозв’язок величини собівартості з обсягом виробництва і величиною витрат на енергоресурси, оцінений вплив на прибуток змін у прибутковості, продуктивності ат рівні відшкодування витрат.
 5. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 6. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  В теоретичному розділі наведені методики побудови апроксимаційних нелінійних залежностей за допомогою методу Ньютона нелінійного оптимального пошуку Проведено розрахунок прогнозних якостей отриманих залежностей для великої групи коефіцієнтів
 7. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
 8. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені Законом України "Про оплату праці" Законом визначено системи оплати праці; передбачено, що основою організації оплати праці е тарифна система, порядок організації оплати праці на підприємстві, права працівника на оплату праці, форми виплати заробітної плати, строки виплати заробітної плати та ін
 9. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  1 2 Аналіз виконання статей державного бюджету в частині реалізації природного газу споживачам України (рентна плата, рентна плата за транзитне транспортування природного газу, цільова надбавка до тарифу на природний газ, ПДВ 2002-2007 рр )
 10. Ефективність діяльності ВАТ "Комсомолець" Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції

  Курсовая работа >> Экономика
  У кожній державі, як і в будь-якому суспільстві сільське господарство є однією із життєво необхідної галузі народного господарства і головною галуззю агропромислового комплексу країни Статистика повідомляє, що понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства, тому виробництво її є найбільшою умовою для існування людства Від рівня розвитку сільського господарства залежить рівень життя і доходів на душу населення, рівень споживання товарів і послуг, соціальні умови життя
 11. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням розвитку економіки нової держави. І це не дивно. Адже, якщо є інвестиції (а вони є тоді, коли в країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то тоді легко сформувати висхідні тенденції соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу, які є запорукою не тільки економічної, але і політичної незалежності.
 12. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? — Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, пов'язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком фірми.
 13. Стан та тенденції розвитку експортного потенціалу зернового господарства Херсонської області

  Дипломная работа >> Экономика
  Людський потенціал У Херсонській області поступово зменшується кількість постійного населення Це пояснюється зменшенням кількості народжених: у 1990 р на 1000 осіб народжувалось 14,3 (по Україні – 12,7), у 1995 р – 10,8 (відповідно – 9,6) і у 2000 р – 8,3 (7,8) Це характерно як для міських поселень, так і для сільських
 14. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище

  Дипломная работа >> Экология
  Визначені теоретичні основи та зміст поняття «навколишнє природне середовище» Досліджені сучасні підходи до оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його зменшення Проаналізовані виробництво продукції, використання виробничих потужностей та фінансові результати ВАТ «Інтерпайп НТЗ» Виконані аналіз та оцінка викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря, скидів зі стічними водами та розміщення відходів у навколишньому середовищі Теоретично обґрунтована організація екологічного моніторингу, його завдання та принципи реалізації Визначені шляхи зменшення негатив
 15. Аналіз виробничих відходів підприємств Луганської області

  Курсовая работа >> Экология
  В проекті дана оцінка стану довкілля Луганська та Луганськоі області, в тому числі стану атмосферного повітря, водних об’єктів, фізичних факторів навколишнього середовища; наведена характеристика діючих у місті методів поводження з ТПВ та їх впливу на навколишнє середовище
 16. Стан та перспектики екологічної конверсії промислових і сільськогосподарських підприємств Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  З настанням глобальної екологічної кризи людство змушене вирішувати нові проблеми, що стосуються гармонізації відносин людини з природою, сталого та безпечного збалансованого соціально-економічного розвитку природного середовища з рахуванням особливостей функціонування суспільного виробництва на сучасному етапі та термодинамічних біосферних процесів За цих умов перед світовою спільнотою поставлено завдання першочергово здійснити екологічну конверсію промислових і аграрних підприємств з метою зменшення антропогенного тиску на біосферу та стабілізувати асиміляційні і відновлювані можливості оста
 17. Аналіз викидів пересувних джерел в місті Черкаси і перспективи впровадження енергозберігаючих технологій

  Курсовая работа >> Экология
  Однією з найбільш актуальних проблем сучасності являється охорона навколишнього середовища Ця проблема загострилась в 20 столітті, коли розгорнувся масовий бурхливий розвиток транспорту, а також недосконалість технічних процесів призвели до забруднення атмосфери, води і ґрунту Токсичні речовини порушують ріст рослин, знижують урожайність, призводить до загибелі дерев
 18. Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки країни в цілому Від уміння інвестувати залежить розквіт власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти відповідно профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний та соціальний прогрес, а з ним і на належне місце у світовому господарстві
 19. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 20. Державна промислова політика

  Контрольная работа >> Экономика
  Орієнтація України на побудову ринкової економіки, її подальшу інтеграцію з державами СНД та високорозвинутими країнами обумовлює об єктивну необхідність кардинальних структурних змін промислового виробництва.
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.21270489692688