Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
, n = 48 шт 5 Количество деталей в передаточной партии, p = 12 шт 6 Количество операций, m = 7 шт 7 Продолжительность i-ой операции, t1 = 11 мин t2 = ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, характеризующих имущественное и финансовое положение организации и результаты ее хозя...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Наличие контроля предполагается, когда материнская организация владеет прямо или косвенно через дочерние организации более чем половиной голосующих пр...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
В настоящее время все большее развитие получает новая для России область знаний и практического применения – реструктуризация предприятий и компаний Ш...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аналіз ризику в інвестиційних проектах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Сьогодні особливо актуальним залишається застосовування ряду методологічних систем аналізу інвестиційних проектів, які, в більшості своїй, отримали розвиток в рамках певних інституцій, що займаються підготовкою та експертизою інвестиційних проектів на регулярній основі Ці установи надають кредити, забезпечують консалтингове обслуговування, методичну підтримку тощо Маючи певні, часом суттєві, відмінності, дані методологічні системи в головному сходяться на тому, що оцінка інвестиційного проекту має передбачати виявлення вигід і витрат, які пов'язані а його здійсненням визначення їх величини та
 2. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визначені У реальній ситуації такого практично не буває Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних
 3. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  При цьому інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування, для того, щоб уникнути збитків, повинні чітко визначати доцільність інвестицій саме в те чи інше підприємство
 4. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  Вибір найбільш ефективного способу інвестування починається з чіткого визначення можливих варіантів Альтернативні проекти по черзі порівнюються один з одним і вибирається якнайкращий з них з погляду прибутковості, надійності і безпеки
 5. Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності

  Контрольная работа >> Финансы
  За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.
 6. Способи реалізації інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  Перехід України до нової форми економічних відносин, що ґрунтується на ринкових методах, зумовлює необхідність вирішення нових завдань, пов´язаних з економічним розвитком регіонів та економіки країни Пряма підтримка державою рівня та інтенсивності інвестиційних процесів в економіці є, на наш погляд, вирішальною умовою структурної перебудови Саме вона, головно, приносить конкретні результати у вигляді досягнення й підтримки стабільних темпів економічного зростання в країні [5, с 19]
 7. Методи оцінки інвестиційних проектів

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  – нові капіталовкладення (вартість нових основних засобів) з урахуванням їх придбання, транспортування, монтажу, науково-дослідних, проектних, складських та будь-яких інших витрат, включаючи податок на додану вартість (ПДВ);
 8. Аналіз фінансової привабливості підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансової привабливості підприємства мають важливе практичне значення Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансової привабливості та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу
 9. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Ціль виконання курсової роботи – отримати навички необхідні для оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту, закріпити теоретичні знання, отримані після вивчення курсу «Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування», ознайомитись з науково-методичними джерелами інвестиційної діяльності, навчитися робити висновки щодо доцільності прийняття інвестиційного проекту
 10. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор Список використаної літератури з 47 джерел
 11. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 12. Обгрунтування інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Экономика
  Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями, адже він дає інформаційну базу (у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування
 13. Суть фінансового менеджменту. Альтернативні інвестиційні проекти. Грошові потоки підприємства

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  В тлумачному словнику В Даля слово “управляти” означає керувати, спрямовувати діяльність будь-кого, будь-чого А Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює „управляти” як спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на розвиток, стан чого-небудь Тому, управління – це процес впливу на будь-кого, будь-що
 14. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 15. Формування параметрів інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансы
  У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя
 16. Аналiз ефективностi реалiзацii iнвестецiйного проекту на пiдприэмствi

  Реферат >> Экономика
  Сьогодні особливо актуальним залишається застосовування ряду методологічних систем аналізу інвестиційних проектів, які, в більшості своїй, отримали розвиток в рамках певних інституцій, що займаються підготовкою та експертизою інвестиційних проектів на регулярній основі.
 17. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

  Контрольная работа >> Экономика
  Постановка проблем у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями Для аналізу та планування майбутньої діяльності досить часто необхідно визначити величину постійних та змінних витрат У П(с)БО 16 «Витрати» не наведено вичерпного переліку постійних і змінних витрат підприємства, і зобов’язує підприємства здійснювати такий поділ лише щодо загальновиробничих витрат До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності Змі
 18. Інвестиційна діяльність банків

  Контрольная работа >> Банковское дело
  У найбільш загальному розумінні з точки зору економічної теорії інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. У макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат, що складаються з витрат на нові засоби виробництва (виробничі або фінансові інвестиції), інвестицій у нове житло та приріст товарних запасів.
 19. Обґрунтування інвестиційного проекту

  Реферат >> Экономика
  Інвестиційний проект потрібний інвестору, його партнерам, його кредиторам, які сформували позичену частину інвестованого капіталу За відсутності проекту зникає предмет переговорів і ухвалення рішення між інвестором, його партнерами й майбутніми кредиторами А на етапі реалізації інвестування без наявності документованого проекту неможлива ефективна координація зусиль учасників проекту Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, але як довгостроковий план проект не втрачає свого значення щодо повного здійснення намірів інвестора
 20. тика На тему Прийняття рішень по інвестиційним проектам

  Реферат >> Астрономия
  Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. Вартість лінії складає 2 UAH. Термін експлуатації – 4 роки. Знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації – 20% річних. Ліквідаційна вартість обладнання буде достатня для покриття видатків, пов’язаних з демонтажем лінії.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.097678899765015