Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Шпаргалка
Классификация зданий. Требования, предъявляемые к зданиям. Параметры внутренней среды зданий. Типизация, унификация и стандартизация в строительстве. ...полностью>>
Психология->Книга
Основная часть данной работы представляет собою расширенный вариант доклада, предназначавшегося для XI Конгресса по экспериментальной психологии (Мюнх...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Для современной мировой экономики характерен стремительно идущий процесс транснационализации. В этом процессе основной движущей силой выступают трансн...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The book The Color Purple was written by Alice Walker. The book was not written in a conventional manner. It was a series of letters spanning the life...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Історія митної справи та митної політики

  Реферат >> Таможенная система
  Історія виникнення на українських землях митної справи сягає сивої давнини Вона безпосередньо пов'язана з життям праслов'янських і слов'янських племен, які вели торгівлю між собою, а також зі своїми сусідами, навчалися нелегкій справі захисту власних економічних і політичних інтересів
 2. Державна митна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як чинника сприяння державній незалежності, національній безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному прогресу, відновленню європейської сутності країни Ставлячи перед собою мету інтеграції до європейських структур, Україна усвідомлює, що західним державам належить провідна роль у сучасній міжнародній системі, зокрема у світовому економічному комплексі і в міждержавних інституційних механізмах управління глобальними і регіональними процесами
 3. Аналіз впливу митної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прикладі ВАТ "Херсонські комбайни")

  Дипломная работа >> Таможенная система
  На сучасному етапі становлення торгових відносин важливе значення має державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності У зв'язку з необхідністю Україні зайняти своє місце у міжнародному державному регулюванні зовнішньої торгівлі, вона має вивчати та використовувати економічні механізми та інструменти, серед яких найбільш цивілізованим на даний час є митно-тарифне регулювання, якнайважливіший механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі У всьому світі воно є прикладом економічного регулювання і відповідає вимогам ринкової економіки
 4. Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних економіках

  Реферат >> Астрономия
  Традиційні для розвинутих країн підходи до формування монетарної політики базуються на моделях, де іноземна валюта виконує свої функції лише на міжнародних капітальних та товарних ринках. У грошових системах перехідної економіки доларові потоки, окрім функцій обслуговування експортно-імпортних розрахунків та руху міжнародного позичкового капіталу, обслуговують і внутрішній грошовий ринок.
 5. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 6. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 7. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 8. Митна служба України

  Дипломная работа >> Таможенная система
  Стан дослідження проблеми Проблеми, пов’язані з суспільними відносинами, що складалися в сучасній митно-правовій галузі, постійно перебувають у центрі уваги вчених, серед яких: Ю П  Битяк, Р А  Калюжний, С В  Ківалов, М П  Кучерявенко, Н Р  Нижник, Д В  Приймаченко, О В  Тодощак та ін Наукову оцінку процесів формування митної політики та забезпечення митної безпеки при реалізації митної справи у своїх працях визначають: І Г  Бережнюк, А Д  Войцещук, О П  Гребельник, О Диніс, Є В Додін, Ю М Дьомін, Я А Жаліло, С В Ківалов Проблема взаємодії митних органів України з державними органами частково
 9. Історія розвитку, види та функції туризму

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  Метою викладення цієї дисципліни є засвоєння студентами базових понять і визначень туризму як сфери діяльності; ознайомлення з основними підходами до управління розвитком туризму в Україні та в світі; осмислення найбільш актуальних проблем, які виникають у зв’язку з поширенням міжнародних туристських зв’язків
 10. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 11. Політико-геграфічний аналіз США

  Реферат >> Астрономия
  03 вересня 1814 року Френсіс Скотт Кей – молодий успішний американський юрист приїхав до форту Мак Генрі (один із фортів, які захищали Балтімор) для здійснення обміну полоненими і застав його в облозі. Битва була дуже важкою для американців, британці оборонялися цілу ніч.
 12. Історія України та її місце в системі вузівського навчання

  Реферат >> История
  1 Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. Вивчення історії України розпочалося зі здобуттям нашою державою незалежності. У вищих навчальних закладах вивчення вітчизняної історії відповідає потребам сьогодення. На основі фактичного матеріалу, засвоєного головним чином у загальноосвітній школі, майбутні спеціалісти опановують у вузівському курсі новітні історичні концепції, оволодівають елементами наукового підходу до історії України, набувають навичок критичного переосмислення документів і роботи з першоджерелами.
 13. Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком інформаційних технологій, що охопили всі сфери людської життєдіяльності Швидкий і глобальний розвиток інформаційної сфери, сучасних інформаційних технологій, значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, оборонну та інші складові процесів розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їхньої життєдіяльності
 14. Податкова політика держави

  Реферат >> Астрономия
  З розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостійного державного розвитку, прийнявши курс на побудову ринкової економіки. Отримавши в спадщину від колишнього ладу викривлену структуру економіки, ми опинилися перед необхідністю корінного перетворення всіх без винятку сфер життєдіяльності держави.
 15. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 16. Державна політика забезпечення економічної трансформації

  Реферат >> Экономика
  Трансформаційні процеси в різних країнах світу відбуваються нині під впливом науково-технічного і суспільного прогресу та створювальної і регулюючої функції держави При цьому враховується мінлива кон'юнктура ринків, аналіз їх прогнозування та моніторингу В дев'яностих роках у розвитку світової економіки превалювала негативна тенденція, що призвела до зниження темпів зростання Так, якщо за період 1986-1990 рр середньорічний темп приросту ВВП становив 3,6%, то в 1991-1995 рр він знизився до 2,7% Найбільший темп спаду (до 1,6%) мав місце у групі економічно слаборозвинутих країн Африки Водночас кр
 17. Ідентифікація автомобільних причепів та митне оформлення

  Дипломная работа >> Таможенная система
  На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу такої пріоритетної галузі як автомобілебудування Адже у сучасній системі світових товарних ринків автомобільний займає особливе місце – один з найглобалізованіших, такий, що швидко розвивається і є прибутковим, характеризується жорсткою конкуренцією, яка зумовлена різними факторами, серед яких: зростаючі надлишки виробничих потужностей автомобільної промисловості; зростання кількості країн, що організовують власне виробництво автомобільної продукції; форму
 18. Податкова політика України (2)

  Дипломная работа >> Финансы
  Використання податків як важелів державного регулювання економіки на сьогоднішній день є недостатньо ефективним. Насамперед це зумовлено непослідовністю податкової реформи, невиваженістю фіскальної політики, частою зміною податків, переглядом механізмів їх справляння, мінливістю фінансових пріоритетів держави.
 19. Товарознавча експертиза та митне оформлення автомобілів ВАТ "УАЗ"

  Дипломная работа >> Транспорт
  Це полягло в основний принцип розробки та випуску основних моделей Ульяновського Автомобільного Заводу Більше ніж 50 років «УАЗ» випускає малотоннажні автомобілі підвищеної прохідності Незважаючи на досить вузьку спеціалізацію у виробництві транспорту, автомобілі даної марки не втрачають своїх позицій на ринку Це дало можливість компанії «УАЗ» бути абсолютним лідером у виробництві автомобілів підвищеної прохідності на теренах країн СНД
 20. Облік і аудит реалізації робіт та послуг в сучасних умовах господарювання

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Одним з основних напрямків развитку сучасної економіки за останні два десятка років, стрімко розвивається сфера послуг.Збільшуються робочі місця, пов’язані з наданням послуг, і не тільки в традиційних галузях невиробничої сфери, таких як готелі, авіакомпанії, банки, телекомунікаційні і багато інші, але і в багатьох виробничих галузях.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.14961004257202