Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Налог на добавленную стоимость представляет собой один из самых сложных для расчета налогов. Вследствие этого ошибки в его расчете можно встретить пра...полностью>>
Государство и право->Реферат
Трудовые отношения – отношения. Основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, по...полностью>>
История->Реферат
Аргиопа Брюнниха, или паук-оса[2] (лат. Argiope bruennichi) — вид аранеоморфных пауков из семейства Araneidae. Распространён повсеместно в Европе и в ...полностью>>
Биология->Реферат
Вопросы, связанные с конституционно-правовой ответственностью в сфере избирательного права, с ее эффективностью и неотвратимостью, являются чрезвычайн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 2. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 3. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  У конспекті лекцій висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. На основі джерел та аналізу історіографії авторським колективом лаконічно викладено основні віхи історії України: суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні аспекти.
 4. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 6. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 7. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  В місцевих системах генератор тепла й опалювальні прилади знаходяться в опалюваному приміщенні (опалення пічне, газовими й електрич­ними приладами). В центральних генератор тепла розміщено за межами опалювального приміщення. В закладах ресторанного і готельного господарства переважного використання набули системи центрального опалення
 8. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 9. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 10. Фінансування витрат на культуру та мистецтво місцевими бюджетами України

  Реферат >> Финансовые науки
  Культура як об’єкт управління є специфічною сферою суспільного життя, що зумовлюється існуванням таких різноманітних її сторін, властивостей і граней, які не допускають жорсткої впорядкованості чи регламентування Об’єктом державного управління є сфера культури, яка забезпечує створення, збереження, поширення і засвоєння духовно-культурних цінностей, що становлять культурний здобуток людини і суспільства Зазначена сфера потребує певного регулювання, підтримки та проведення відповідної політики державою, тоді як творчі процеси, якщо вони не суперечать загальнолюдським цінностям, нормам суспільн
 11. Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік

  Реферат >> Финансовые науки
  Аналіз виконання бюджету за 2009 рік проведено за основі оперативної звітності Державного казначейства України, офіційної статистичної інформації Державного комітету статистики України, даних Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
 12. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Конспект лекцій дисципліни Охорона праці спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії.
 13. Історія розвитку, види та функції туризму

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  Метою викладення цієї дисципліни є засвоєння студентами базових понять і визначень туризму як сфери діяльності; ознайомлення з основними підходами до управління розвитком туризму в Україні та в світі; осмислення найбільш актуальних проблем, які виникають у зв’язку з поширенням міжнародних туристських зв’язків
 14. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Небезпека за своєю природою буває потенційною (тобто прихованою), перманентною (постійною, безперервною) і тотальною (загальною, всеосяжною). На Землі не існує людини, якій не загрожувала б небезпека. Проте 99,99% людей про це не здогадуються. Їх свідомість працює в режимі відчуження від реальної дійсності.
 15. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  Екологія – відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося лише невелике коло фахівців. Однак протягом останніх десятиліть вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.
 16. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко.
 17. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
 18. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  Практичне значення результатів, отриманих при педагогічному експерименті розробленої методики організації самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Деталі машин» з використанням електронного навчального посібника, полягає у можливості реалізації принципу індивідуалізації навчання, за рахунок варіювання об’єму навчальної інформації, її змісту та темпів засвоєння; значно підвищить пізнавальну активність студентів під час аудиторних занять; сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу і т.
 19. Курс лекций по Маркетинговому менеджменту

  Реферат >> Маркетинг
  Під терміном «управління» слід розуміти цілеспрямовану діяльність, що здійснюється через аналіз, планування, координацію, організацію, мотивацію, реалізацію, облік, контроль, аналіз, регулювання. Тобто, управління – це організаційно-процедурний механізм.
 20. Розробка робочої програми навчальної дисципліни

  Реферат >> Астрономия
  Проголошення України незалежною державою призвело до руйнування централізованих зв’язків та викликало необхідність переходу до ринкової економіки. Побудова розвинутої держави європейського рівня вимагає підвищення рівня самосвідомості та загальної освіти у громадян.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10604786872864