Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Traditional agricultural is the controlled breeding of plants and animals to select new combinations of certain traits in livestock, fruits, and veget...полностью>>
Остальные работы->Реферат
?Guess he?s been in Starkfield too many winters. Most of the smart ones get away? (6). That, said by Harmon Gow, was definitely how Ethan Frome could ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Elinor tries to hide her longing for Edward , while Marianne is swept off her feet in a passionate love affair with Willoughby. Even in their society ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Most criticism and reflection of Nathaniel Hawthorne?s “Young Goodman Brown” centers on the theme of good versus evil. Critics, also, debate interpret...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням розвитку економіки нової держави. І це не дивно. Адже, якщо є інвестиції (а вони є тоді, коли в країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то тоді легко сформувати висхідні тенденції соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу, які є запорукою не тільки економічної, але і політичної незалежності.
 2. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 3. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  Досягнення стабільного соціально - еко­номічного розвитку в Україні потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послі­довного збільшення частки капітальних вк­ладень у ВВП, поліпшення структури інвес­тиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення
 4. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки Завдяки інвестиціям (як зовнішнім, так і внутрішнім) можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного прибутку Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, призводить до подальшого збільшення виробництва – процес повторюється безперервно, а інвестиції, що таким чином утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення Причому, чим ефективнішим є
 6. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Визначити сутність та види банківських інвестицій; організаційно-економічну сутність інвестиційної діяльності банків; дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків; концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля; впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України
 7. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій

  Конспект >> Банковское дело
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки та технологій, сучасних систем організації і управління економічними процесами, якісного відтворення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.
 8. Інвестиційне проектування (2)

  Реферат >> Менеджмент
  Метою кваліфікаційної роботи є розкриття питання планування інвестиційного проекту та побудова відповідної структури його складання Передумови для цього наступні, будь-який бізнес розвивається шляхом впровадження певних бізнес ідей Коли ідея виформовується як процес від початку виникнення певних задумів до реального впровадження цих задумів у життя вона переходить у ранг проекту Для реалізації будь-якого економічного проекту необхідні додаткові капітальні вкладення, тобто інвестиції Таким чином, в цій роботі ми будемо розглядати саме інвестиційний проект, як складову частину економічного розв
 9. Міжнародний рух капіталу та інвестицій

  Дипломная работа >> Экономика
  Тісне переплетення окремих складових світового господарства та його чітко визначена однорідність приводять до злиття національних економічних систем і створення їх аналога на міжнародному рівні Отже, в межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини На їх ґрунті розвивається, зокрема, міжнародна інвестиційна діяльність, що по
 10. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

  Реферат >> Финансовые науки
  Важлива роль в організації інвестиційної діяльності належить державі Державна інвестиційна політика - це комплекс правових, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення та активізацію інвестиційних процесів Аналіз світової практики інвестиційних процесів дає можливість виділити два типи державної інвестиційної політики: пасивну та активну Пасивна державна інвестиційна політика полягає в тому, що держава застосовує методи переважно правового та економічного характеру, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в інвестиційні процеси до мінімуму У разі активної державн
 11. Міжнародні інвестиції інгредієнт економічного розвитку

  Реферат >> Астрономия
  Темою даної курсової роботи є міжнародні інвестиції як інгредієнт економічного розвитку тієї чи іншої країни. Інвестиції вважаються другим компонентом чистих видатків. Вони охоплюють видатки на будівництво нових заводів, фабрик, на станки та обладнання з тривалим терміном служби і т.
 12. Іноземні інвестиції в Україні

  Научная работа >> Экономика
  Останнім часом ми постійно чуємо від нашого уряду, що нашу економіку врятують іноземні інвестиції, але наскільки це так і чи насправді іноземні інвестиції – велике благо? Спробуємо в цьому розібратися Тому, об’єктом нашого дослідження є інвестиційна ситуація в Україні
 13. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного капіталу у пріоритетні галузі виробництва Фінансування інвестиційних проектів звичайно триває кілька років, а прибуток інвестиції почнуть приносити лише після введення об'єктів в дію
 14. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

  Реферат >> Финансовые науки
  Перш за все потрібно визначити, що розуміється під поняттям "інвестиційний ринок" або "ринок інвестицій" В економічній літературі стале визначення одержало таке поняття як фінансовий ринок, який складається з грошового ринку і ринку капіталів, тобто ринку фінансових ресурсів, що використовуються на споживання та нагромадження Фінансування та інвестування - це процес прирощення капіталу, який зумовлює послідовне виділення коштів шляхом фінансування та їх інвестування - капіталізацію через перетворення на активи Але чи всі фінансові ресурси використовуються в процесі інвестув
 15. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Державне регулювання інвестиційної діяльності здій­снюється з метою реалізації економічної, науково-техніч­ної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку народ­ного господарства, республіканським і місцевими бюдже­тами, передбачуваними в них обсягами державного фі­нансування інвестиційної діяльності.
 16. Ефективність діяльності інвестиційних компаній в Україні

  Реферат >> Экономика
  Однак, масштаби інвестиційної діяльності визначаються як обсягом і реальністю розв'язуваних задач, так і можливістю одержання інвестицій Діалектична єдність цих двох складових інвестиційного процесу очевидна: від можливості одержання інвестицій залежить обсяг інвестиційної діяльності; від масштабу інвестиційних проектів залежить потреба в інвестиціях
 17. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України

  Реферат >> Астрономия
  Вступаючи в ХХІ століття і в нове тисячоліття європейці перегортають нову сторінку своєї історії. Яким буде Європа майбутнього: континент, пронизаний протиріччями між двома-трьома «Європами», чи справді «Спільний Європейський Дім»? Яку роль в загальноєвропейському процесі буде відігравати Україна? Якими будуть взаємини України з Європейським Союзом у новому столітті? Актуальність цих питань є беззаперечна.
 18. Світовий ринок нафти і Україна

  Реферат >> Астрономия
  Цінову динаміку нафти різні країни сприймають неадекватно: одні — із радістю, інші — із сумом. Наприклад, зниження цін на нафту радує уряд США, споживачів Японії, виробників Південної Кореї і засмучує уряд Росії, власників морських свердловин у Норвегії, нафтовидобувачів у країнах ОПЕК.
 19. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

  Контрольная работа >> Экономика
  Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як само регульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій
 20. Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

  Реферат >> Финансовые науки
  При визначенні кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, споруджень, об'єктів, їхніх частин і видів робіт складається кошторисна документація, що складається з локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків, об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків, кошторисних розрахунків, на окремі види витрат, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва і т д Кошторисна документація складається у визначеній послідовності, з поступовим переходом від дрібних до більш великих елементів будівництва, що представляє собою вид робіт (витрат) - об'єкт-пусковий комп
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20617294311523