Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Задача
Постройте факторную модель зависимости рентабельности капитала от рентабельности продаж и коэффициента деловой активности (капиталоотдачи) Укажите тип...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
ВЫВОД: После того, как мы выполнили анализ всеми возможными способами детерминированного факторного анализа, мы увидели, что фактическая себестоимость...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В системе финансового учета счета по учету оборотных фондов считаются наиболее гибкими средствами регулирования дохода и дебиторской задолженности Соо...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Рост материального благосостояния людей связан с повышением производительности труда в АПК Рост производительности труда в сельском хозяйстве позволит...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інвестиційна діяльність комерційних банків

  Реферат >> Банковское дело
  Сьогодні, в умовах ринкової економіки, що розвивається, усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності комерційних банків. Успішне становлення цієї сфери діяльності банків поряд зі становленням інфраструктури фондового ринку має величезне значення для доль ринкової економіки в Україні.
 2. Інвестиційні операції комерційних банків

  Курсовая работа >> Банковское дело
  В умовах ринкової економіки в Україні важливого значення набуває банківська інвестиційна діяльність Це зумовлено передусім тим, що банківська система як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів належить до ризикових елементів економіки
 3. Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансо

  Контрольная работа >> Банковское дело
  У праці В Корнеева [34] розглянуті традиційні і нетрадиційні послуги банківських посередників на ринку фінансових послуг При цьому автор розподіляє всіх фінансових посередників на банківських і небанківських через їх інституційні позиції на ринку фінуслуг Автор наполягає на тому, що потреба у небанківських фінансових посередниках виникає при необхідності диверсифікації ринкових позицій у суміжних сферах бізнесу Цю думку підтримано у роботу Т Андрушківа [8], який аналізуючи рост впливу банків на ринку фінансових послуг, робить акцент на все більш довершених механізмах комплексного обслуговуван
 4. Інвестиційна діяльність банків

  Контрольная работа >> Банковское дело
  У найбільш загальному розумінні з точки зору економічної теорії інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. У макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат, що складаються з витрат на нові засоби виробництва (виробничі або фінансові інвестиції), інвестицій у нове житло та приріст товарних запасів.
 5. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій

  Конспект >> Банковское дело
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки та технологій, сучасних систем організації і управління економічними процесами, якісного відтворення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.
 6. Інвестиційна діяльність як об єкт обліку і аудиту

  Реферат >> Астрономия
  З точки зору ризик характерним є те, що кошти вкладаються в певній кількості, а величина майбутнього прибутку (доходу), як правило, не відома. Крім того, винагорода може не поступити взагалі, а в ряді випадків може бути втрачена частина або всі інвестовані кошти.
 7. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

  Контрольная работа >> Экономика
  Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату Докорінно повинна помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства
 8. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Ціль виконання курсової роботи – отримати навички необхідні для оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту, закріпити теоретичні знання, отримані після вивчення курсу «Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування», ознайомитись з науково-методичними джерелами інвестиційної діяльності, навчитися робити висновки щодо доцільності прийняття інвестиційного проекту
 9. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

  Реферат >> Экономика
  Інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності та інших видів діяльності, в результаті якого створюється прибуток або досягається соціальний ефект
 10. Інвестиційна діяльність підприємства на ринку цінних паперів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми випускної роботи Інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану фінансової кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях Активізації інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - економічних перетворень
 11. Інвестиційна діяльність підприємства

  Реферат >> Финансовые науки
  Інвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання Термін "інвестування" має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу
 12. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Ринок цінних паперів є важливим елементом ринкової інфраструктури і об’єктом державного регулювання. В Україні він перебуває в стадії формування, якій властивий пошук форм та інструментів, що визначили б норми поведінки основних учасників обміну специфічного товару – цінних паперів.
 13. Регулювання діяльності комерційних банків в ринкових умовах

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність дослідження проблеми регулювання банківської діяльності визначається також і тим, що до середини 90-х років в Україні у банківській практиці фактично не існувало поняття “регулювання банківської діяльності”, бо особливості такої діяльності не відповідали умовам економічного середовища, що характеризувалось суперечностями трансформаційного процесу
 14. КРЕДИТНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В НАЛАГОДЖЕННІ ПЛАТІЖНОГО І РОЗРАХУНКОВОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ

  Реферат >> Астрономия
  Значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці. В сукупності з напрямом введення власної грошової одиниці і системи грошового обігу, скорочення бюджетного дефіциту, поліпшення податкового регулювання економіки важливе місце в оздоровленні економіки займає реформа банківської системи.
 15. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Актуальність теми дослідження Створення сприятливих умов для розвитку виробництва та забезпечення неперервності відтворювального процесу є одним із актуальних питань економічної політики держави в умовах трансформації, яка відбувається в суспільстві та економіці України Одним із важливих напрямів реалізації цього завдання є забезпечення ефективності фінансово-кредитної діяльності банків, серед яких вагоме місце займає процес створення механізму рейтингової оцінки діяльності банку
 16. Міжнародна інвестиційна діяльність

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується зростанням активності в царині інвестицій Різноманітність інструментів та операцій на фінансово-кредитних ринках дозволяє реалізувати широкий спектр стратегій розміщення та вкладання коштів не залежно від валюти та країни походження Важливе місце в системі інвестицій на сьогодні займають міжнародні інвестиції Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце в системі сучасного бізнесу, що обумовлено змінами світового економічного процесу
 17. Інфляція та інвестиційна діяльність

  Контрольная работа >> Экономика
  Оскільки прогнозування темпів інфляції є складним і в значній мірі ґрунтується на припущеннях, то допускають і наступний метод: вартість інвестованих коштів при їх наступному нарощенні або вартість їх повернення при наступному дисконтуванні перераховується з національної валюти в одну з міцних іноземних валют Перерахунок здійснюється за курсом національного банку на момент здійснення розрахунків Після цього нарощення або дисконтування вартості коштів здійснюється за ставкою відсотку без урахування інфляції Наприклад, при інвестуванні за рахунок кредитів комерційного банку за ставку дисконту б
 18. Комерційний банк як фінансовий посередник.

  Реферат >> Астрономия
  Управління вцілому та управління в банківській справі зокрема є сьогодні одними з найбільш актуальних дисциплін в економічній науці. Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так і бінківської справи в економіці, так і взаємодії всередині самих банків.
 19. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Факторинг є одним із найперспективніших видів банківських послуг Це ризикований, але високоприбутковий бізнес, ефективне знаряддя фінансового маркетингу, одна з форм інтегрування банківських операцій, що найбільше пристосована до сучасних процесів розвитку економіки Проте, незважаючи на те, що факторингові операції є основним інструментом управління дебіторською заборгованістю, обмеженість його використання обумовлена їх високою ризикованістю Зрозуміло, що це стримує банки використовувати цей перспективний напрямок отримання додаткових доходів Тому розроблення методики аналізу факторингових о
 20. Функції і типи комерційних банків

  Реферат >> Государство и право
  Базовою ланкою кредитної системи, основою, на якій грунтується уся діяльність, повязана з кредитно-фінансовим обслуговуванням господарства, є комерційні банки. Вони являють собою другий (за порядком але не за значенням) рівень банківської системи після центрального банку (мал.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.088135957717896