Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. В себестоимости продукции как синтетическом показат...полностью>>
Физика->Реферат
Зараз, як ніколи раніш, гостро постало питання: що чекає на людство – енергетичне голодування чи енергетичний достаток? Очевидно, що зараз людство пер...полностью>>
Государство и право->Реферат
С 15 сентября по 5 октября я проходила ознакомительную практику в Долинском городском суде. Во время практики я изучала уголовные и гражданские дела, ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Black Boy: A Record of Childhood and Youth is hailed in the genre of American literature as one of the most important non-fiction works documenting no...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні етапи еволюції економічної думки

  Шпаргалка >> Экономика
  Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії Вони досліджували проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей тощо
 2. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія

  Контрольная работа >> Экономика
  У XIX ст доктрина Адама Сміта користувалася загальним визнанням, залишаючи далеко позаду інші економічні теорії Хоча послідовники класичної школи пропонували власні корективи та доповнення до класичної теорії, різноманітні трактування її, кілька фундаментальних принципів, декларованих Смітом, залишалися недоторканними протягом тривалого часу — це, зокрема, методологія (філософія) дослідження, принцип невтручання держави в економіку та свобода міжнародної торгівлі
 3. Формування організаційної структури підприємства, пошук шляхів її удосконалення

  Реферат >> Менеджмент
  У даній роботі була обрана для дослідження тема «Організаційна структура управління підприємством», оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію ії стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації.
 4. Історія економічних вчень (1)

  Контрольная работа >> Экономика
  Меркантилізм – перша в історії економічної думки школа, яка виникла наприкінці XV ст в епоху первісного нагромадження капіталу в Англії, Італії, Франції та інших європейських країнах і проіснувала до XVIII ст Це перша система економічних поглядів, на основі якої формувалася економічна політика європейських держав – політика державного протекціонізму
 5. Економічні теорії національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Засновником теорії національної економіки вважається німецький економіст Фрідріх Ліст (1789-1846) Він жив у ті часи, коли на європейському континенті домінувала доктрина Адама Сміта Послідовники (Ж -Б Сей, Т Мальтус, Д Рікардо) вносили в неї деякі доповнення та виправлення Так, Д Рікардо доповнив принцип абсолютних переваг у теорії міжнародної торгівлі, розглянувши випадок відносних (порівняльних) переваг Але сама ідея вільної торгівлі була прийнята економістами більшості країн як догма - відносно неї панувала майже повна одностайність
 6. Соціологічні погляди Е Дюркгейма

  Реферат >> Астрономия
  У своїй реферативній роботі я намагався якомога точно і об’єктивно розкрити обрану мною тему:”Соціологічні погляди Е.Дюркгейма”. Я вважаю Еміля Дюркгейма одним із творців соціології як науки, як професії та предмету викладання, який лишив після себе велику кількість наукових праць.
 7. Семінар (1)

  Реферат >> Астрономия
  У Німеччині в цей час на перший план виступила проблема пізнання. Філософія перетворилась в епістемологію, і то в дуже винятковий спосіб. Висувалась теза, що філософія, котра не розпочинає з аналізу пізнання, некритична, бо про жодне явище, допоки не буде встановлено, чи і як його можна пізнати, нічого не можна сказати критично.
 8. Натуралізм і суб'єктивізм у соціальній психології

  Реферат >> Психология
  Для історії соціології в капіталістичних країнах характерно періодичне чергування двох теоретичних орієнтацій - натуралізму й суб'єктивізму Відповідно до першого з них, соціальний мир - явище об'єктивне, незалежне від людської діяльності й свого відбиття у свідомості людей Відмітні риси натуралізму - недооцінка й ігнорування ролі суб'єктивного фактора в суспільних процесах, ігнорування творчого відношення людини до миру, ролі природної об'єктивності Учені, що коштують на цій позиції, бачать у природничих науках зразок науки взагалі, проповідують нейтралітет і неупередженість академічного наук
 9. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 10. Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Обрана для дослідження тема «Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні »,тому що є актуальною, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації.
 11. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Світова економічна криза, що болюче вразила виробничий та особливо фінансовий сектор України, має, на думку переважної більшості експертів, свої корені у занадто високій та ризикованій активності банків на фондовому ринку Втілення такого сценарію стало можливим, вочевидь, через неадекватне управління діяльністю банків на ринку цінних паперів, що призвело до фундаментальної недооцінки ризиків і як наслідок – вибору невірної стратегії поведінки банку на фондовому ринку, а сучасним результатом – банкрутством чи значними фінансовими труднощами банків
 12. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  Свою назву соціологія отримала завдяки відомому французькому вченому Огюсту Конту Він утворив її (назву) поєднанням латинського слова societas (суспільство) та грецького logos (вчення) Відбулося це у 30-х роках ХІХ століття
 13. Менеджмент як наука і мистецтво управління організацією

  Реферат >> Банковское дело
  Перехід до ринкових віднощень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управлінняадеквотної тій, яка скалалась. Ринок потребує, як продуманої господарськох роботи, так і надійної теоретичної основи. Особоиву актуальність мають питання менеджменту теоретичні та практичні.
 14. Аналіз організаційної культури та структури управління на ВАТ ЛуАЗ (1)

  Реферат >> Астрономия
  Актуальність дослідження по управлінню промисловим підприємством і його соціально-економічними аспектами в нових умовах економічної реформи визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що, у свою чергу, вимагає перебудови не тільки форм і методів господарювання, але і мислення всіх категорій працівників, що беруть участь у процесі управління господарством.
 15. Шпаргалка по Административному праву (2)

  Шпаргалка >> Государство и право
  Усвідомивши закономірності організації функціонування організації Файоль розробив 14 принципів адміністративного управління, які й не втратили актуальності й досі. Його дослідження стали науковою основою побудови організаційних структур управління. Це такі принципи, як: розподіл праці, відповідальність, дисципліна, справедливість, порядок, єдиновладдя, єдність персоналу, ініціатива, підпорядкування особистих інтересів загальним, винагорода персоналу та інші.
 16. Розвиток груп Класи організаційних структур

  Задача >> Менеджмент
  Задача. Ви обговорюєте питання з молодим керівником свого підрозділу, який має принципове значення. Тон розмови постійно підвищується. З’явились різні закиди у висловлюваннях. На цьому засіданні присутні ще декілька рядових працівників. Чи повинен щось зробити в даній ситуації старший керівник.
 17. Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

  Дипломная работа >> Менеджмент
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ; 1 Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації; 1 1 Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів; 1 1 1 Основні принципи управління якістю; 1 1 2 Стандарти ІСО 9000 як інструмент виробничого партнерства; 1 1 3 Використання інформаційних технологій в управлінні організацією; 1 2 Процесні і системні підходи; 1 3 Основні етапи розробки системи менеджменту якості (СМЯ); 1 4 Принципи побудови системи управління якістю; Висновки; 2 Документація системи менеджменту якості; 2 1 Політика в області якості; 2 2 Мет
 18. Наука як соціальне явище

  Реферат >> Культура и искусство
  У сучасних умовах дослідження проблем суті науки, її гуманістичних, світоглядних, методологічних основ, шляхів розвитку і функціонування в різних соціальних системах, глибини і характеру впливу на суспільне життя і долю людства набула величезну актуальність, велику теоретичну і, особливо, практичну значущість.
 19. Соціальний аналіз особистості

  Реферат >> Социология
  Слово особистість ("personality") в англійській мові походить від латинського "persona" Спочатку це слово означало маски, що надягали актори під час театральної вистави в давньогрецькій драмі Раб не розглядався як персона, для цього треба бути вільною людиною Вираження "втратити обличчя", що є в багатьох мовах, означає утрату свого місця і статусу у визначеній ієрархії У російській мові здавна вживається термін "лик" для характеристики зображення обличчя на іконі
 20. Політика та релігія

  Реферат >> Астрономия
  Корінні зміни, що відбуваються сьогодні у світі, важко собі уявити без участі релігії, зокрема без її впливу на поглиблення тенденції політизації народів. Звичайно ж, масштабність і глибина прояву цієї тенденції в кожній країні має свої особливості, оскільки відомо, що загальне діалектично відтворюється через особливе і навпаки.
Generated in 0.14849615097046