Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The rights of animals have long been a highly controversial issue. Humans have always seen themselves as being superior to animals, and as having the ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the seventh grade I began to smoke cigarettes with my brother and a friend who introduced me to cigarettes. We smoke cigarettes in the morning befo...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It is quiet a big problem to forbid words only because the government is afraid that it s own language could die. The spread of English all over the w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
For almost five decades Dr. John Bonica worked to define pain as a clinical field and a worthwhile subject for multidisciplinary neuroscience. He foug...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Ідеальні типи в концепції Макса Вебера

  Реферат >> Астрономия
  Макс Вебер є одним з найбільш видатних соціологів кінця ХІХ-початку ХХст., що здійснив великий вплив на розвиток цієї науки. Він належить до числа тих універсально освічених вчених, яких стає все менше по мірі росту спеціалізації в галузі суспільних наук; він однаково добре орієнтувався в політекономії, правовій сфері, соціології та філософії, виступав як історик господарства, політичних інститутів і політичних теорій, релігії і науки, нарешті, як логік і методолог, що розробив принципи пізнання соціальних наук.
 2. Предмет соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  По-перше, наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства Важливі і швидкі соціально-політичні зміни відбуваються сьогодні в багатьох інших країнах у світовому масштабі У цих умовах особливо актуально і практично значуще ретельне вивчення, а також використання тенденцій, закономірностей розвитку і функціонування суспільства як цілісного організму, механізму їх дії і взаємодії, що, як відомо, зв'язано, перш за все, з соціологією Сьогодні не підлягає сумніву, що якби реформи, що проводяться у нас, були б науково (у тому числі і соціологічно) солідно обгрунтован
 3. Філософія і культура

  Реферат >> Астрономия
  "Кожна людина - у душі філософ" - це майже риторичне твердження все ж має в собі глибокий зміст. Оскільки уявляти або мислити про речі, які містяться поза межами безпосереднього сприйняття, за явищами навколишнього світу, є незаперечною властивістю людської природи, не залежною від її волі.
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 5. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн Виявлено вплив позаекон
 6. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 7. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 8. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 9. Социология как наука об обществе. Общество и его структурные компоненты

  Конспект >> Социология
  Понятие «социология» происходит от латинского слова «societas» (общество) и греческого «logos» (слово, учение). В этом смысле слово «социология» означает науку об обществе. Понятие «социология» появляется в 1842 г. XIX столетия в работе «Курс положительной философии» французского философа и социолога О.
 10. Розвиток та сучасний стан соціології

  Шпаргалка >> Социология
  В цей час іде постійний інтерес до знань, пов’язаних з буттям людини Ідейними натхненнями соціології були консервативна та ліберальна доктрини Консерватори стверджували, що людина існує заради держави Ліберали думали навпаки Крім того, поштовхом стали просвітницькі ідеї Шарля Л Монтеск’є, котрий досліджував суспільство через призму географічної концепції
 11. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 12. Практичні питання філософії

  Шпаргалка >> Философия
  Кант піддає нищівній критиці метафізику, так само як і діалектику, за її догматизм, вказує на те, що всі спроби побудувати систему такої науки зазнали поразки. Вони руйнувалися власними суперечностями, а філософи, які створювали ці системи, навіть не замислювалися над їхніми причинами, не спробували з’ясувати пізнавальні можливості розуму у досягненні метафізичного знання.
 13. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  Метою курсу “Культурологія” є дати загальне поняття студентам-першокурсникам про існування не тільки багатьох культур в історії світової цивілізації, а й довести їхню унікальність. Таке завдання ставить низку проблем: який зв’язок між людиною, природою і культурою,
 14. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 15. Ринкова поведінка

  Курсовая работа >> Экономика
  Трансформація української економіки обумовила підвищений інтерес суспільства до проблем економічної активності суб’єктів господарських відносин Відтак перед економічною психологією постає низка актуальних питань, пов’язаних з формуванням економічної свідомості, ставленням до приватної власності як центральної категорії економіко-психологічного аналізу господарської діяльності в соціумі, вивченням тенденцій зміни поведінки під впливом ринкових перетворень Зокрема, вчені зосереджують увагу на такому феномені, як економічна свідомість – системній складовій свідомості, найвищому рівні психічного
 16. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 17. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 18. Гносеологічні проблеми історії в XX ст

  Реферат >> Философия
  Розчарування в ідеях Просвітництва, німецької класичної філософії привело західних мислителів вже у другій половині XIX ст до теми «Критика історичного розуму» її утвердження в західноєвропейській філософії історії пов’язане з відмовою від віри у можливість зрозуміти глобальний смисл історії людства, трактувати її як прогресивно сформований процес, що веде до утвердження гуманізму і розуму в суспільному житті «Критика історичного розуму», ставши лозунгом «філософії життя» і неокантіанства на межі XIX - XX ст , у нашому столітті знайшла найбільш послідовних продовжувачів у прихильниках таких н
 19. Основи менеджменту. Формування місії, цілей та стратегій організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  Цільова функція починається із встановлення загальної мети підприємства, яка показує причину його існування. В літературі вона позначається такими поняттями, як «політика», «філософія», «місія». В ній деталізується статус підприємства, декларуються принципи його роботи, заяви і справжні наміри керівництва, дається визначення найважливіших характеристик організації.
 20. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.20133399963379