Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Принцип визначення наявності і типу ОР полягає у примусовому, за допомогою всмоктувального насоса, прокачуванні крізь індикаторні трубки повітря. Змін...полностью>>
Астрономия->Реферат
У бойовій обстановці солдатові доводиться діяти на різній місцевості. Він повинен сам визначати ціль і від­стань для стрільби, напрям свого руху, місц...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим потерпілим {самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це — тимчасова зупинка к...полностью>>
Астрономия->Реферат
Необхідно пам'ятати, що зброю можна заряджати тільки на лінії вогню після команди керівника «Заряд­жай!». Патрони видаються за розпорядженням керівни­...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР
щодо надання юридичних послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ЮРИДИЧНА ФІРМА: ______________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов’язання надавати юри­дичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Даним Договором.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

2.1. ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи:

а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;

б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються ЗАМОВНИ­КОМ з іншими підприємствами та громадянами, візує їх, надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санк­цій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань;

в) організує та веде претензійну роботу за матеріалами, підготовленими ЗАМОВНИКОМ;

г) бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;

д) надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та активування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;

е) представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

є) узагальнює та аналізує розгляд судових, інших справ та спільно з іншими підрозділами ЗАМОВНИКА – результати розгляду претензій, практику укладання та виконання договорів – надає ЗАМОВНИКУ пропозиції з усунення виявлених недоліків;

ж) дає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;

з) за дорученням ЗАМОВНИКА бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;

и) готує за дорученням ЗАМОВНИКА матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ;

і) організує систематичний облік та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та видаються ним, створює бібліотеку юридичної літератури;

ї) інформує ЗАМОВНИКА про нове законодавство, організує спільно з іншими підрозділа­ми вивчення керівними працівниками та спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що сто­суються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА та кон­сультує їх з правових питань.

2.2. При виконанні зазначених у п.2.1 обов’язків ЮРИДИЧНА ФІРМА керується чинним законодавством і Даним Договором.

2.3. Для виконання доручень, зазначених у п.2.1 Даного Договору, ЮРИДИЧНА ФІРМА призначає _____________________________________________________________.

(посада, П. І. Б.)

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов’язується:

а) своєчасно забезпечувати ЮРИДИЧНУ ФІРМУ всім необхідним для виконання даних їй до­ручень, передбачених Даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, нормативними актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА, канцелярським приладдям, робочим місцем, транспортними засобами;

б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;

в) оплачувати послуги ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

4.1. За роботу, виконану ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИК щомісячно перерахо­вує ___________________________________________________________________.

(сума літерами)

4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ не пізніше _____ числа кожного місяця.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до ____________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один місяць.

Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим на невизначений термін, але кожна із сторін має право припини­ти його дію, попередивши про це другу сторону за один місяць.

Даний Договір укладений у двох примірниках: по одному примірнику для кожної сторони.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Похожие страницы:

 1. Договір щодо надання рекламних послуг

  Реферат >> Астрономия
  ДОГОВІР щодо надання рекламних послуг м. ____________ "____" ___________ ... реклами (спосіб) або послуги: __________________________________________. Дата надання послуги (проведення рекламної акц ... товару, що рекламується (послуг). Юридичні адреси, банківські ...
 2. Договір щодо надання брокерських послуг

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Назва реферату: Договір щодо надання брокерських послугРозділ: Цінні папери Договір щодо надання брокерських послуг ДОГОВІР щодо надання брокерських послуг м. ____________ "____" ... термін. 6.12. Додатки до договору. Юридичні адреси, банківські реквізити ...
 3. Організація процесу аудиторської перевірки та надання інших послуг

  Контрольная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... аудиторської фірми 2 Договір про надання аудиторських послуг 3 Коротка характеристика кліє ... звітності Бухгалтерські послуги Консультаційне обслуговування Юридичні послуги: - реєстрація, ... рка правильності оформлення документів щодо нарахування заробітної плати ...
 4. Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг

  Реферат >> Экономика
  ... надання посередницьких послуг. Техніко - юридична стадія виконання договору на надання посередницьких послуг ... наявності спору щодо самого факту укладення ... числі - договір на надання посередницьких послуг. Договір на надання посередницьких послуг може бути ...
 5. Юридична відповідальність аудитора перед клієнтом

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... передбачити договір про надання платних послуг, який відрегулював би зазначені проблеми. Міжнародний досвід юридично ... років в основному характеризувались відмовою в претензії щодо аудиторів. У США в 1931 р. в одній зі справ ...

Хочу больше похожих работ...