Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Межбюджетные отношения – это отношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российско...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансовая политика представляет собой совокупность целенаправленных мер государства в области управления финансами в целях определения наиболее эффек...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В условиях бурного развития экономики и перехода на рыночные отношения, роль финансовой системы становится первоочередной В этой сфере экономики наибо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Приступая к подготовке данного реферата, для начала следует определиться с некоторыми вопросами, во-первых необходимо показать актуальность выбранной ...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота на тему:

Грошова система та її елементи”

Зміст

Вступ

1. Історія виникнення, поняття та призначення грошової системи

2. Загальна характеристика елементів грошової системи

3. Грошова реформа та становлення грошового ринку України

4. Проблеми функціонування грошової системи України

5. Шляхи зміцнення грошової системи України

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Всі ми поступово звикаємо до стабільної національної грошової одиниці — малопомітних коливань її валютного курсу та незначних змін цінової динаміки. Наскільки міцна ця стабільність? Це питання, поза сумнівом, турбує не лише кожного пересічного громадянина та суб’єктів господарювання, а й фахівців, безпосередньо причетних до грошово-кредитної політики, зокрема членів Ради Національного банку, які разом з правлінням НБУ опікуються вищезазначеною проблемою.

Контрольна робота на тему „Грошова система та її елементи” присвячена проблемам функціонування грошової системи України, а також її елементів зокрема.

Об'єктом дослідження контрольної роботи є грошова система.

Предметом контрольної роботи є функціонування грошової системи в Україні.

Метою даної контрольної роботи є дослідження її предмету.

Для досягнення мети контрольної роботи необхідно виконати такі завдання, як:

 • аналіз теоретичних основ функціонування грошової системи;

 • дослідження функціонування елементів грошової системи в Україні;

 • аналіз проблем та перспектив функціонування грошової системи, та її елементів зокрема, в Україні.

Методами досягнення поставлених у контрольній роботі завдань є аналітичні, порівняльні, спостережні, статистичні, дослідницькі.

В результаті наведених у контрольній роботі досліджень має бути зрозумілий сучасний стан функціонування грошової системи та її елементів в Україні.

1. Історія виникнення, поняття та призначення грошової системи

Безперервний рух товарів і послуг, який відбувається в економіці, опосередковується відповідним рухом грошей. Грошовий обіг - це сукупність усіх грошових платежів та розрахунків, що обслуговують відносини еквівалентного обміну. Грошовий обіг поділяється на дві взаємопов'язані частини: сферу безготівкового та сферу готівкового обігу. Грошовий обіг у цілому перебуває в складному взаємозв'язку з товарним, який є тут вихідним, базовим. Саме заради здійснення обміну товарів історично і логічно виникли гроші.

Грошовий обіг з'явився одночасно з виникненням грошей, тобто у період розкладу первіснообщинного ладу. В умовах рабовласницького та феодального устроїв розширенню грошового обігу перешкоджали панування натурального господарства та обмеженість товарних зв'язків. Значного розвитку грошовий обіг набув при капіталізмі, коли сформувалися національні та світові товарні ринки (XVI-XVII ст.), хоча окремі їх елементи з'явилися значно раніше.

Саме в той час грошовий обіг складається у систему. Це було зумовлено тим, що у період утвердження капіталізму виникла об'єктивна необхідність зведення різних елементів грошового обігу в систему для побудови єдиної, стабільної та еластичної грошової системи. Національна буржуазія для успішного ведення торговельних операцій була заінтересована в єдиній грошовій одиниці зі стабільним масштабом. Із розвитком капіталізму та його кредитної системи з'являються банкноти. Для обслуговування дрібного товарообігу та розміну повноцінних монет і банкнот виникла потреба в розмінних монетах. Усе це потребувало впорядкування грошового обігу, регулювання його законодавчими нормами. Буржуазна держава була саме тим органом, який міг забезпечити таке регулювання.

Грошова система – це форма організації обігу грошей у даній країні, що склалася історично та закріплена законом1. Вона не є довільним витвором державної влади, а залежить від реально існуючих економічних відносин. Закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб'єктами грошового обороту. Враховуючи надзвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, в усіх країнах, незалежно від їх устрою, формування грошових систем здійснюють центральні органи влади. Місцеві органи влади, навіть у країнах з федеративним устроєм, по суті усунені не тільки від формування грошових систем, а й від контролю за функціонуванням їх окремих елементів.

З огляду на те, що організація грошового обороту здійснюється за участі банків, а забезпечення нормального функціонування кредитних грошей є одним з основних завдань банківської системи, грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як складова останньої. Тому в багатьох країнах правові норми, що формують грошову систему, визначаються безпосередньо в банківському законодавстві, насамперед у законах, що регламентують діяльність центральних банків. Більше того, відповідно до цих законів центральним банкам надаються широкі повноваження з регулювання грошового обороту. Тому є всі підстави вважати центральний банк інституційним центром грошової системи2. Йому належить вирішальна роль у забезпеченні ефективного функціонування грошової системи країни.

За сферою охоплення економічних відносин грошова система - явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обороту3. Усі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку вони обслуговують, та форми, в якій здійснюються, є об'єктами регулятивного впливу грошової системи. Тому є підстави для виділення в складі грошової системи окремих, відносно самостійних підсистем: системи безготівкових розрахунків; валютної системи; системи готівкового обігу. Кожна із названих підсистем має свій особливий об'єкт регулятивного впливу, який обмежується певною формою чи сферою грошового обороту.

Оскільки грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи постає на поверхні як суто національне. Кожна держава формує свою власну грошову систему, намагаючись надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім впливам, коли вони загрожують інтересам національної економіки. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної та економічної самостійності держави. Національно-державна обумовленість та призначення грошової системи повинні враховуватися урядами країн, коли вони приймають рішення про реконструкцію своїх грошових систем у напрямі їх об'єднання. Таке об'єднання неминуче означає втрату істотного захисного механізму для національної економіки, яким є грошова система. Відмова від такого механізму економічно можлива лише за умови, що ці країни мають однакові за рівнем розвитку і структурою економіки та високо-демократичні політичні устрої. Інакше виникне загроза втрат як для економічно слабких, так і економічно сильних країн, що об'єднуються4.

Загальнонаціональне призначення та особлива місія грошової системи у функціонуванні держави зумовлюють важливу роль історичного чинника, традицій, національних особливостей, економічного розвитку країни в її формуванні. Це проявляється не тільки в зовнішньому вигляді грошових знаків та монет, а й у більш складних і відповідальних елементах грошової системи, таких як масштаб цін, купюрність грошових знаків, організація розрахунків тощо. Завдяки цьому грошова система кожної країни має свої специфічні ознаки, які відрізняють її від грошових систем інших країн, забезпечують їм імунітет проти зовнішнього втручання. Разом з тим у грошових системах різних країн є багато спільного. Це виявляється насамперед у однотипності методів регулювання грошових потоків та маси грошей в обігу, ідентичності інструментів регулювання грошового ринку тощо. Ця спільність деяких рис грошових систем різних країн зумовлена однотипністю їх економічних систем, побудованих на ринкових засадах. Коли економічний розвиток забезпечив достатні умови для демонетизації золота, країни з ринковою економікою досить одностайно відмовилися від системи золотого монометалізму і запровадили грошові системи, що базуються на кредитних грошах. Нині ці країни так само дружно запроваджують у своїх грошових системах обіг електронних грошей у вигляді платежів на основі сучасних електронних технологій.

2. Загальна характеристика елементів грошової системи

Грошова система містить низку елементів, їх визначає законодавство кожної країни.

Загальними для грошових систем усіх без винятку країн є такі елементи5:

 1. найменування грошової одиниці;

 2. масштаб цін;

 3. види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу;

 4. регламентація безготівкових грошових розрахунків;

 5. регламентація готівкового грошового обороту;

 6. регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями;

 7. державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.

1. Грошова одиниця встановлюється законодавством кожної країни з урахуванням історичних особливостей її розвитку та національних традицій. Найменування грошової одиниці, як правило, пов'язується з історією країни. Коли молоді держави створюють нові грошові системи, назви для своїх грошових одиниць (національних валют) вони шукають у своїй історії чи в історії корінної нації відповідної країни. Так, зокрема, учинила й Україна. Нову національну валюту рішенням Верховної Ради України названо гривня. Таку назву мала грошова одиниця Київської Русі - високорозвинутої держави, яка існувала на території сучасної України в X-XI ст. Тим самим проведена своєрідна лінія зв'язку між сучасною і колишньою українськими державами, що підтверджує закономірний характер відновлення держави Україна.

2. Масштаб цін – це технічна функція грошей, спосіб вираження вартості (ціни) товарів у грошових одиницях. Масштаб цін установлюється і змінюється у законодавчому порядку. При металевому грошовому обігу масштаб цін являє собою вагову кількість металу, прийняту в даній країні за грошову одиницю. Ямайською валютною реформою 1976-1978 pp. було офіційно скасовано золотий вміст грошових одиниць. Нині масштаб цін складається стихійно та використовується для порівняння вартостей товарів через їх ціни.

Для держави невигідно мати дрібний масштаб, за якого ціни товарів визначаються великими сумами грошей з багатьма нулями. Тому іноді проводяться часткові грошові реформи, пов'язані з укрупненням масштабу цін - деномінацією. Наприклад, у 1996 р. деномінація була здійснена в Україні, у 1960р. - у Франції та ін.

Про наявність масштабу цін і сьогодні свідчать істотні відмінності в рівнях цін на одні й ті самі товари, виражені в грошових одиницях різних країн. Це є прямим свідченням того, що ціни визначені в різних масштабах, тобто в грошових одиницях різної величини. Більше того, ціни в одній і тій самій грошовій одиниці можуть істотно змінюватися, якщо остання знецінюється, тобто зменшується її величина як масштаб цін. У більшості випадків масштаб цін у сучасних умовах змінюється стихійно, незалежно від волі держави, під впливом інфляційних процесів в економіці. Тобто місце і роль масштабу цін у процесі ціноутворення істотно змінилися. Уже не держава свідомо змінює масштаб цін з метою впливу на їх рівень, а стихійні процеси в ціноутворенні змінюють масштаб цін, новий рівень якого в подальшому впливає на ціноутворення.Похожие страницы:

 1. Поняття грошової системи та її елементи

  Реферат >> Финансы
  Поняття грошової системи та її елементи. Грошова система  це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними ... розглянутих вище елементів грошової системи (найменування грошової одиниці, види та купюрність грошових знаків). Поск ...
 2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Контрольная работа >> Международное публичное право
  ... І ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Грошова система та її основні елементи 1.2. Еволюція грошових систем та їх типи 1.3. Еволюція сучасної валютної системи 1.4. Кредитна система та її основні елементи 1.5. Грошово ...
 3. Грошова система країни

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ішньому вигляді грошових знаків та монет, а й у більш складних і відповідальних елементах грошової системи, таких як ... розглядатися як її складова. Грошова система є надзвичайно важливим елементом стабільності та ефективності економіки ...
 4. Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни Вся багатогранність

  Реферат >> Астрономия
  ... грошової системи, коли реформуються окремі її елементи: назва і величина грошової одиниці, види грошових знаків, порядок їх емісії та ... іна масштабу цін; створення стабільної грошової системи та перетворення грошей на важливий стимулюючий ...
 5. Грошова маса та її показники

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... агрегат МЗ, який містив всі елементи, що впливали на розвиток інфляц ... національна грошова система України має перехідний характер та перебуває у стад ... ії становлення, система управління сукупним грошовим оборотом ма ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017139911651611