Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Шпаргалка
Необходимость финансов обусловлена наличием гос-ва, тов-денежным характером произв-ва, действием экономических законов Необходимость выражается: - без...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность темы данного курсового исследования обусловлена тем, что в настоящее время активно изучается порядок открытия и ведения лицевых счетов, о...полностью>>
Финансовые науки->Доклад
Открытие частного предприятия по оказанию платных медицинских услуг – «гинекологический кабинет» по адресу Амурская область, Михайловский район, с Поя...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В любой стране существует множество видов налогов, которые составляют налоговую систему, иногда существенно отличающуюся от налоговых систем других ст...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Період 1: сума боргу на початок періоду 50 тис. грн.; сума нарахованих за період відсотків 50 * 14% / 100% = 7 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 – 7 = 10,16 (тис. грн.).

Період 2: сума боргу на початок періоду 50 – 10,16 = 39,84 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 39,84 * 14% / 100% = 5,58 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 - 5,58 = 11,58 (тис. грн.).

Період 3: сума боргу на початок періоду 39,84 – 11,58 = 28,26 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 28,26 * 14% / 100% = 3,96 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 - 3,96 = 13,2 (тис. грн.).

Період 4: сума боргу на початок періоду 28,26 – 13,2 = 15,06 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 15,06 * 14% / 100% = 2,11 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 - 2,11 = 15,05 (тис. грн.).

Таблиця 2.7 Графік погашення кредиту (схема "Загальний борг рівними частинами")

Період

Сума боргу на початок періоду, тис. грн

Сума нарахованих за період відсотків, тис. грн

Сума погашення основного боргу за період, тис. грн

Сума погашення загального боргу, тис. грн. (Пкр)

1

50,00

7,00

10,16

17,16

2

39,84

5,58

11,58

17,16

3

28,26

3,96

13,20

17,16

4

15,05

2,11

15,05

17,16

Усього

18,64

50,00

68,64

Аналіз доцільності проекту при використанні даної схеми погашення кредиту наведемо у табл. 2.8. Проведемо розрахунки, аналогічно до попередньої схеми погашення.

Визначимо прибуток до оподаткування:

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,16 = 13,83 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,16 = 138,02 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,16 = 318,34 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,16 = 413,9 (тис. грн.)

Визначимо податок на прибуток (П) та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,83*0,25 = 3,46 (тис. грн.)

П2 = 138,02*0,25 = 35,2 (тис. грн.)

П3 = 318,34*0,25 = 81,18 (тис. грн.)

П4 = 413,9*0,25 = 105,5 (тис. грн.)

ЧПр1 = 13,83-3,46=10,37 (тис. грн.)

ЧПр2 = 138,02-35,2=102,82 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,34-81,18=237,16 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,9-105,5= 308,4(тис. грн.)

Визначимо чистий дохід(ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту:

ЧДПt = ЧПрtt-∆ОКt (2.29)

ЧДП1 = 10,37+25-8,067 = 27,3 (тис. грн.)

ЧДП2 = 102,82 +25-14,11 = 113,71 (тис. грн.)

ЧДП3 = 237,16 +25-20,49 = 241,67 (тис. грн.)

ЧДП4 = 308,4 +25-10,86 = 322,54 (тис. грн.)

Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.30)

ЧПДП1 = 27,3 /(1+0,254)1 =21,77 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 113,71 /(1+0,254)2 = 72,3 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 241,67 /(1+0,254)3 =122,55 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 322,54 /(1+0,254)4 = 130,43 (тис. грн.)

Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR):

NPV = ΣЧПДПtKB (2.31)

PI = ΣЧПДПt / KB (2.32)

РР = КВ/(ΣЧПДПt/n) (2.33)

IRR = d1+[f(NPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2)) ] *(d2-d1) (2.34)

d1 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

d2 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2) < 0 та (f(d2) > 0).

NPV = 21,77+72,3+122,55+130,43-100= 247,05 (тис. грн.)

PI = 347,05/100 = 3,47

РР = 100/(347,05/4) = 1,15 (лет)

IRR = 0,254+(247,05/(247,05-0))*(0,9-0,254) = 0,9

Таблиця 2.8 Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

Показник

Умовні позначення

Капітальні вкладення та сума кредиту, тис. грн

Рух грошових коштів при реалізації інвестиційного проекту за роками (t), тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

14

Погашення кредиту

Пкрt

-

17,16

17,16

17,16

17,16

15

Прибуток до оподаткування

Прt

-

13,83

138,02

318,34

413,9

16

Податок на прибуток

Пt

-

3,46

35,2

81,18

105,5

17

Чистий прибуток

ЧПрt

-

10,37

102,82

237,16

308,4

18

Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за роками

ЧДПt

-

27,3

113,71

241,67

322,54

19

Чистий приведений дохід від реалізації проекту за роками

ЧПДПt

-

21,77

72,3

122,55

130,43

20

Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.

NPV

247,05

21

Індекс рентабельності інвестицій, %

РІ

3,47

22

Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.

рр

1,15

23

Внутрішня норма доходності інвестицій, %

IRR

0,9

Як бачимо за даною таблицею, при використанні даної схеми погашення проект стає значно менш вигіднішим, оскільки незважаючи на досить високу внутрішню норму доходності інвестицій, чистий приведений дохід від реалізації проекту менший ніж за попередньою схемою, індекс рентабельності нижчий, хоча строк окупності інвестицій однаковий. Тому використання схеми "Загальний борг рівними частинами" є неефективним і недоцільним.

Висновки

Таким чином, за результатами розрахунків встановлені основні аспекти фінансових результатів функціонування ВАТ "Домашній текстиль". Згідно з отриманих аналітичних даних, слід відзначити покращення фінансового стану суб’єкта господарської діяльності у поточному році по відношенню до попереднього року. У підприємства збільшився чистий прибуток, і, звідси, покращилися показники рентабельності діяльності.

Таке зростання згідно з заявленою політикою розподілення прибутку дозволяє не тільки збільшити дивіденди засновникам і зарезервувати частину коштів задля їх подальшого використання за несприятливих умов зовнішнього середовища підприємства, як то економічних криз, коливань валютних курсів, зміну кон`юктури ринку (структури попиту та пропозиції), а й зберегти кошти у формі нерозподіленого прибутку, бо саме нерозподілений прибуток виступає гарантом оновлення та розвитку виробничо-господарської діяльності підприємства.

Збільшення фінансових результатів може свідчити про більш ефективне використання фінансових ресурсів, зростання швидкості обігу обігових коштів, використання більш ефективної схеми амортизації вартості основних фондів суб’єкта господарської діяльності. Такі компоненти покращення фінансової роботи свідчать про ефективність дій керівництва в оптимізації діяльності ВАТ "Домашній текстиль".

До того ж, відбулися зміни у структурі витрат підприємства, і, перш за все, знизилася доля матеріальних витрат. Це може свідчити про підвищення ефективності діяльності, а саме більш раціональне використання ресурсів, забезпечення закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів за більш вигідними цінами, а також про загальне поліпшення тактичного та оперативного менеджменту на підприємстві.

Окремо слід виділити і той факт, що відбувається зростання заробітної плати, бо це відповідає заявленим соціально-економічним задачам сучасного суспільства. Проте, порівнюючи структуру змін собівартості продукції та річні темпи інфляції, можна прийти до висновку, що інфляційні процеси випереджують темпи зростання заробітної плати, тобто, ВАТ "Домашній текстиль" слід рекомендувати поліпшити свою фінансову політику у галузі праці та заробітної плати. Аналізуючи агрегований пасив балансу підприємства, слід відзначити, що у поточному періоді відбулося зростання як довгострокових, так і короткострокових зобов’язань підприємства. Це свідчить про погіршення ліквідності активів ВАТ "Домашній текстиль", а також про втрату частки фінансової стійкості. У майбутньому керівництву підприємства слід рекомендувати більш інтенсивно використовувати наявні ресурси, і менш уваги приділяти зовнішнім джерелам фінансування, оскільки у разі подальшого зростання заборгованості прогноз подальшого розвитку з досить оптимістичного може змінитися на досить негативний.Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016911029815674