Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Доклад
Этот протокол для передачи файлов использует два ТСР соединения, одно - для передачи команд (порт 21 на стороне клиента) и второе - для передачи данны...полностью>>
Информатика, программирование->Доклад
Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) является базовым для службы WWW (World Wide Web) доступа к документам с гипертекстовым ссылками [4, с. 56...полностью>>
Информатика, программирование->Доклад
По умолчанию в Telnet используется 23 порт. На удалённом компьютере должна быть запущена серверная часть, а на компьютере пользователя – клиентская. К...полностью>>
Информатика, программирование->Доклад
Несмотря на короткое с исторической точки зрения время существования компьютерных сетей и наличие разнообразны стеков, разработанных отдельными фирмам...полностью>>

Главная > Реферат >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інтернет як джерело банківської, фінансової і підприємницької інформації

1. Вступ. Банківська і підприємницька інформація

як підсистеми економічної інформації

1. Загальна характеристика дисципліни, її місце в системі підготовки бакалаврів зі спеціальності Документознавство.

2. Банківська, фінансова та підприємницька інформація як підсистеми економічної інформації.

У теорії інформаційних систем обробки даних (ІСОД) інфор­мація ототожнюється з будь-якими відомостями (даними), тобто тлу­мачиться як сукупність відомостей про будь-що або будь-кого. При кібернетичному підході інформацією є лише нові, корисні, вагомі для користувача відомості, і задача полягає в їх здобутті. Природно, що така інформація має потенційно міститися в згаданих відомостях. В іншому випадку ніякої інформації одержати не вдасться. При підході до інформації з позиції теорії автоматизованої обробки даних задачі надається інший відтінок: із «сирої» інформації здобути «готову».

Розглянуті підходи до поняття інформації можна використовувати не ли­ше при аналізі різних об'єктів, а й при дослідженні однієї загальної пробле­ми, наприклад, управління народним господарством. Необхідно лише чітко визначити, який зміст вкладається в інформацію. Залежно від того чи іншого тлумачення інформації застосовується відповідний до нього апарат аналізу.

Кожна наукова галузь, а також людська практика пов'язані зі «своєю» інформацією. Економічна наука, господарська діяльність суспільства пов'язані з інформацією, яка називається економічною. Поняття економічної інформації (ЕІ) є центральним в економічній кібернетиці і слугує основним предметом теорії інформаційних систем обробки даних. Економічна інформація як поняття, з одного боку, належить до категорії «інформація», а з іншого, - нерозривно пов'язана з економікою та управлінням народним господарством. Тому на економічну інформацію можна поширити різні тлумачення, притаманні інформації, але водночас підкреслити її особливості, які випливають з економічних категорій. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів, її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації, яка забезпечує розв'язування задач організаційно-економічного управління народним господарством. Отже, економічна інформація - сукупність відомостей (даних), які відображають стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства та його ланок. В управлінні виробництвом вирізняють інформаційні процеси, в яких інформація виконує роль предмета праці («сира інформація») і продукту праці («оброблена інформація»). Якщо підійти до поняття економічної інформації з кібернетичних позицій, то інформаційний процес управління можна кваліфікувати як перетво­рення первинних відомостей (вхідних даних) на економічну інформацію, необхідну для прийняття рішень, які спрямовані на забезпечення заданого стану народного господарства й оптимального його розвитку.

Економічна інформація невіддільна від інформаційного процесу управління, який відбувається у виробничій або невиробничій сфері. Тому економічна інформація використовується в усіх галузях народного господарства й у всіх органах загальнодержавного управління.

Економічній інформації притаманні деякі особливості, що випливають із її сутності. Найважливішими з них є:

• залежність від об'єкта управління;

• переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із зображенням числових величин у дискретному вигляді:

• провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних (арифметич­них і логічних) при забезпеченні високої точності результатів обчислень:

• необхідність оформлення таких результатів у формі, зручній для сприйняття людиною, значне поширення документів як носіїв вхідних даних та резуль­татів обробки даних:

• значні розміри оброблюваної інформації у випадку використання її в процесах обробки поряд зі змінними і сталими (постійними) даними:

• необхідність одержання значної кількості підсумків при обробці одних і тих самих даних за різними критеріями:

• необхідність стиснення розмірів при передачі з нижчої ланки управління до вищої:

• необхідність нагромадження й тривалого зберігання тощо.

Властивості економічної інформації слід брати до уваги при розробці комп'ютерних систем обробки даних, при визначенні вимог до всіх видів даних систем.

Економічна інформація налічує багато різновидів (типів), які виділяють­ся на основі відповідних класифікаційних схем за обраними критеріями.

Економічну інформацію розрізняють за належністю до сфери матері­ального виробництва і невиробничої сфери, за галузями народного господарства і підгалузями згідно з прийнятим групуванням господарства.

Різновиди економічної інформації розглядаються також за її належністю до галузей народного господарства і їх ланок. Із цих позицій значиться інформація за міністерствами та відомствами, за промисловими об'єднан­нями та підприємствами, цехами, дільницями та ін. Розглядаються також види інформації за належністю до органів регіонального управління та інших підрозділів народного господарства.

Розглянемо структуру економічної інформації, подану на рис 1.2 та дамо характеристику її складових.

Економічна інформація класифікується за стадіями відтворення та елементами виробничого процесу, що розглядаються як об'єкт управління. Тому виділяється інформація постачання і розподілу, за матеріальними і трудовими ресурсами тощо.

Економічну інформацію розглядають за стадіями управління, виділяючи   різновиди   прогнозованої,   планової,   облікової, нормативної інформації та інформації для аналізу господарської діяльності, оперативного управління.

Прогнозована інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова - з плануванням (перспективним, техніко-економічним, оперативно-виробничим), облікова - з бухгалтерським, фінансовим, господарським обліком, інформація аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу, оперативного управління і регулювання - з відповідними функціями.

Нормативна інформація використовується і виникає на стадіях технічної підготовки виробництва, а також в інших випадках, наприклад, при формуванні цін, тарифікації. Нормативна інформація містить всілякі норми і нормативи, ціни, розцінки, тарифи, а також деякі інші дані, наприклад, заздалегідь обумовлені табличні величини (ставки прибут­кового податку з громадян тощо).

Така інформація використовується переважно при виконанні будь-яких функціональних управлінських робіт: прогнозування, планування, облік та ін.

Такі ж властивості має частина економічної інформації, яка належить усім функціональним різновидам. Прикладом є назви підприємств, міністерств, відомств, перелік працівників на підприємстві чи в установі, перелік постачальників і покупців тощо. Цю інформацію називають довідковою. Як правило, її формують разом із нормативною, створюючи особливі фонди нормативно-довідкової інформації (НДІ), призна­чені для розв'язування різноманітних управлінських задач.

Економічна інформація за критерієм відповідності до відображуваних явищ поділяється на вірогідну та невірогідну.

З позицій стадій виникнення економічна інформація буває первинна та повторна. Первинна виникає під час дії джерел інформації, до яких належить діяльність народного господарства і його ланок, діяльність органів загальнодержавного управління та інших громадських організацій.

Тому первинна інформація за джерелами виникнення поділяється на виробничо-господарську та директивну, а також на колективну та індивідуальну залежно від характеру джерела інформації.

Повторна інформація виникає в результаті обробки первинної та іншої повторної, або лише первинної, або лише повторної. Безпосереднього зв'язку з джерелами інформації тут не вимагається. Серед повторної роз­різняють проміжну та результатну інформацію. Результатна інформація і є метою обробки даних. Проміжна інформація, роль якої значна, виникає під час досягнення цієї мети. Часто на базі такої інформації робиться вибір варіанта завершення обробки даних у тому чи іншому напрямку.

За повнотою економічна інформація поділяється на достатню, надмірну й недостатню. Для розв'язування задач потрібна досить конкретна за змістом мінімальна інформація - достатня. Надмірна - містить зайві дані, що або зовсім не використовуються при розв'язуванні конкретних задач, або виконують контрольно-дублюючі функції. При розмові доцільно позбутися інформації, що не використовується, та всіляко обмежувати розміри дублюючої надмірної інформації.

Економічна інформація поділяється за стабільністю на постійну (сталу), умовно-постійну та змінну. Постійна інформація не змінює своїх значень (наприклад, звітні дані); умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого періоду (наприклад, нормативи, норми), а змінна характеризується частою зміною своїх значень (наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). При цьому важливо підкреслити, що період стабільності має конкретний характер для певних задач, управлінських робіт. Так, стабільність можна, встановлювати за часовим періодом (наприклад, місяць) або за іншими факторами.

З позицій технології розв'язування економічних задач розрізняють інформацію вхідну, проміжну і вихідну. Інформація, яка підлягає оброб­ці (предмети праці), в управлінському процесі називається вхідною, або вхідними даними, наприклад: первинна і повторна інформація та константи - постійні величини. До вхідної інформації може належати не лише змінна, а й умовно-постійна інформація при особливо великій ролі умовно-постійної. Вхідна інформація є підсумком обробки (продуктом праці) вхідних даних, але вона містить, поряд із результатною інформацією, деякі первинні дані. Специфічного значення набуває проміжна інформація, яка потрібна для розв'язування цих же задач у наступних періодах.

Відомі й інші схеми класифікації економічної інформації: вхідна і вихідна, внутрішня і зовнішня, алфавітна, цифрова, алфавітно-цифрова, оперативна тощо.

Різновиди економічної інформації слід враховувати при організації обробки даних, побудові комп'ютерних інформаційних систем, виборі варіантів технології розв'язування тих чи інших економічних задач.

За останні роки інформація перетворилася з допоміжного фактора виробництва на фактор, який суттєво впливає на розвиток економіки. Особливо важливо це під час трансформаційних змін, коли своєчасність отриманих даних і їх достовірність зумовлює позитивний вплив на подальший розвиток нових економічних відносин. Передусім цей вплив виявляється в тому, що потоки інформації, задіяні в аналізі й обґрунтуванні економічних рішень, процесі господарської діяльності, тісно переплітаються з іншими видами потоків, зокрема з потоками вхідних ресурсів виробництва, потоками відповідних управлінських впливів, потоками товарів, продукції, послуг тощо.

Дослідження закономірностей розвитку економіки в сучасних умовах має якісно новий характер. Це спонукає до комплексного аналізу та розкриття сутності банківської, фінансової та підприємницької інформації й особливостей її розвитку в мережі Інтернет.

Останні десятиліття відмічені появою та стрімким розповсюдженням інтернет-технологій. Процес цей набув таких масштабів, що сучасне суспільство вже не уявляється без всесвітньої мережі Інтернет. Поступово інтернетизація охопила банки всіх рівнів, тепер саме вони формують змістовну основу фінансової інформації Інтернету.Похожие страницы:

 1. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... та недоліки Інтернету як джерела банківської, фінансової та підприємницької інформації. У системі основних джерел банківської, фінансової та підприємницької інформації особливо актуальною у використанн ...
 2. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ідною фінансовою інформацією [3, ... яких фінансових проблем з банком, його вкладник законодавчо захищений від фінансових втрат з вини банківсько ... невичерпними джерелами рі ... підприємницької та фінансової ... банків слід віднести Інтернет-банкінг (e-banking). Інтернет ...
 3. Перспективи та розвиток банківської справи в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... , а також щодо джерела коштів для за­значеної ... єморозрахунків між суб’єктами підприємницької діяль­ності. 2. Економічн ... глобальної інформаційної ме­режі Інтернет та забезпечення ... інан­сових банків чи небанківських інсти­тутів, які займаються банківською спра­вою ...
 4. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансових ресурсів як суми коштів, які перебувають у розпорядженні суб'єктів підприємницько ... як фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємств, як джерело ... нансових ресурсів використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову ... нтернет ...
 5. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  ... фінансового стану і його тенденцій. Як джерела інформац ... банківської системи і національної валюти як джерела накопичення коштів; збільшення кількості користувачів Інтернету, як ... ів, які займаються підприємницькою діяльністю, у міжнародних фінансових платежах ...

Хочу больше похожих работ...