Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Курсовая работа
При выработки электрической и тепловой энергии чаще всего в качестве теплоносителя используется водяной пар. Агрегаты, предназначенные для выработки в...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Протокол занимает особое место в системе организацион­но-распорядительных документов. С одной стороны, его мож­но отнести к информационным документам ...полностью>>
Промышленность, производство->Отчет о прохождении практики
Дата отчета истории ЛПУ МГ принято считать 23 февраля 1983 года – именно эта дата стоит в регистрационном номере приказа № 132 по «Горькийтрансгаз» о ...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО, ПРИЕМКА И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ, ОЧИСТКА И ОХЛАЖДЕНИЕ МОЛОКА, НОРМАЛИЗАЦИЯ ИСХОДНОЙ СМЕСИ, ПАСТЕРИЗАЦИЯ, СГУЩЕНИЕ, ГОМОГЕНИЗАЦИЯ, ВНЕСЕНИ...полностью>>

Главная > Лекция >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.9. Ціни на енергію

Ціна завжди є важливим фактором при будь - якому процесі прийняття рішень. Наведений на рис. 2 графік показує середню ціну різних палив у Великобританії та в Україні, рис.3, протягом 1997 року.


Рис.2. Ціни на паливо у Великобританії.


Рис.3. Ціни на паливо в Україні.

Найбільш дорогі палива - це ті, що вже пройшли етапи певного перетворення, наприклад, кокс отримується з вугілля, а прикладом кінцевої енергії може служити електрична енергія. Ціна електроенергії у чотири - вісім разів вища від ціни інших палив. Це пояснюється низьким ККД трансформації електроенергії з первинного палива та втратами при її передачі.

Ціни на первинні палива набагато нижчі, але для більшості випадків їх застосувань потрібний процес перетворення, перед тим як вони будуть використані. Втрати при таких перетвореннях та всі подальші розподілення енергії будуть означати, що ціна корисної енергії зростає.

У більшості випадків ціна корисної енергії буде залежати від використаних технічних засобів її трансформації і, приймаючи рішення щодо джерела енергії, необхідно орієнтуватися саме на ціну кінцевої енергії, а не на ціну палива. При зіставленні необхідно звести ціни до єдиної одиниці.

Такою узагальненою ціною є теплотворна здатність палива, виражена у кВт∙год, як це показано на рис. 2. Приблизна теплотворна здатність різних видів палива, які використовуються у Великобританії, наведена нижче:

1 тонна вугілля = 7 300 кВт∙год;

1 тонна коксу = 7 800 кВт∙год;

1 тонна важкого дизельного палива = 11 800 кВт∙год;

1 тонна газойлю = 12 700 кВт∙год;

1000 м3 природного газу = 10 800 кВт∙год.

Коли ви вимагатимете у постачальників назвати ціни на паливо, необхідно запитати про середню теплотворну здатність палива і вимагати, щоб вони вказали її величину у кВт∙год або у Дж.

2. Шкідливі викиди, що супроводжують використання палива

Вплив на планету в цілому та на довкілля є предметом постійно зростаючої турботи світової громадськості. Достатньо згадати Кіотський протокол країн – членів ООН щодо обмеження викидів парникових газів. У законодавстві більшості країн ( в т.ч. України) передбачена відповідальність за негативний вплив діяльності підприємств та організацій на навколишнє середовище.

Основними негативними впливами, що виникають при використанні палив, є газові викиди: СО2, SO2, NOx, CO; важкі метали, сажа (продукти неповного згоряння вуглеводнів), HCl, тверді відходи та можливі техногенні небезпеки, наприклад, витоки з танкерів, ядерні катастрофи, процеси ерозії та суфозії ґрунтів. Іншими несприятливими впливами є викиди у поверхневі та підземні води, шумове та теплове забруднення довкілля.

Вплив на довкілля, що створюється викидами, в основному залежить від використовуваного палива та техніки трансформації енергії палива. Вид палива впливає на склад викидів, оскільки, в залежності від його якості, процес горіння супроводжується небажаними домішками, такими як сірка та азот.

Природний газ є дуже чистим паливом. Він переважно не містить забруднюючих домішок. Газойль теж чисте паливо, він майже (за винятком сірки) не дає шкідливих викидів. Топковий мазут (ТМ) марки HFO, торф та вугілля містять сірку та інші домішки, див. табл.1.

Таблиця 1.

Викиди при перетворенні енергії .

SO2

ППил

NNOx (O3)

CCO

Радіоактивність

ІIнші

Кліматоакт.

гази

Природний газ

СO2, CH4

Нафта

СO2 , CH4

Вугілля

СO2 , CH4

Уран

Сонце, вітер, гідроресурси.

Біомаса

N2O

Геотермальний

2S

2.1. Основні типи викидів при трансформації палива

Основні викиди шкідливих речовин, що супроводжують трансформацію палива при перетворенні його у кінцеву енергію, такі:

 • СО2 - головний газ, котрий викликає парниковий ефект. Паливо з високим вмістом водню, наприклад природний газ, створює менше СО2 на одиницю корисної енергії, ніж паливо з високим вмістом вуглецю, наприклад вугілля.

 • SO2 - виникає при згорянні сірки, яка міститься у паливі. Наступні реакції двоокису сірки з водою у атмосфері викликають появу кислотних з’єднань, котрі є головною причиною кислотних дощів. Тверді палива зв’язують деяку частину сірки у золі, але в загальному підвищений вміст сірки у твердих паливах призводить до її підвищеного викиду при згорянні таких палив.

 • NOx викликає утворення азотнокислих сполук над поверхнею землі, що дуже шкідливо для дихальної системи людини. Основні джерела NOx - це високотемпературні реакції N2 + O2, продукти яких залежать від максимальної температури, часу перебування палива у топці та присутні у паливі сполук NOx. Кількість перших сполук можна зменшити шляхом спеціальних умов горіння, а другі лише спеціальною обробкою палива перед спалюванням.

 • СО – чадний газ - це токсичний газ, який виникає при неповному згорянні. Великі викиди СО не тільки шкідливі, а й призводять до втрати енергії. Концентрація СО головним чином залежить від самого процесу горіння.

 • Тверді викиди утворюються в процесі горіння нафти, вугілля та інших твердих палив. Низькоякісне вугілля та неефективні умови згоряння можуть призвести до утворення аерозолів, які шкідливо впливають на дихальну систему людини. Необхідно видаляти золу, яка утворюється у процесі спалювання вугілля. Очевидно, що зі спалюванням вугілля та нафти зв’язані викиди мілких частинок важких металів та вуглеводнів, які є канцерогенами.

 • Топковий мазут (ТМ) марки HFO та вугілля містять сірку та інші шкідливі домішки, див. табл.2.

Таблиця 2.

Інформація про шкідливі викиди різних видів палива.

Паливо

СО2

SO2

NOx

CO

грам/кВт∙год теплов. виходу

грам/кг палива

Вугілля

262

3.31

6.1

5.2

ТМ

213

3.37

7.5

0.5

Газойль

199

0.17

2.6

0.2

Природний газ

144

-

2.6

0.1

2.2. Викиди енергетичних підприємств

Характеристики викидів для різних комбінацій технологій перетворення палива змінюються у широкому діапазоні внаслідок описаних вище факторів. Порівняння різних можливих варіантів процесу трансформації палива представлено у таблиці 3 . Бачимо, що стосовно виду палива найчистішими є газоспалюючі пристрої, а щодо виду технологічного процесу найчистішими є котли.

Зверніть увагу:

Викиди, показані для ТЕЦ, віднесені до кВт∙год електричної енергії. Для розрахунку питомих загальних викидів, які дає ТЕЦ, необхідно розрахувати теплову продуктивність ТЕЦ, тоді, визначивши величину грам/кВт∙год для повного виходу (теплового + електричного), ми можемо знайти питомі викиди.Похожие страницы:

 1. Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

  Дипломная работа >> Физика
  ... 2.1 Традиційні енергоносії 2.2 Відновлювальні джерела енергії 3. Проблеми та перспективи на сівтовому ... роки стимулом щодо розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення їхньої ролі у ... водню по масі. Зробити остаточний вибір на користь тієї або і ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... окремих країн та континентів у різні періоди їх історії. Та­ким чином, вибір вар ... колонію Австрії і стала ринком збуту та джерелом сировини для австрійської метропол ... ізації — "революції згори"; - вибіркове, а не системне запозичення та використання світо­вих ...
 3. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  ... розвитку є і європейський вибір, відданість України ... іть за відсутності енергоносіїв, корисних копалин та інших дарунків природи. ... більш нереальні інші джерела надходження позабюджетних коштів – оренда ... дитина не повинна витрачати свою енергію і свої розумові ...
 4. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї діяльності, формування виробничої програми, вибір джерел фінансування, доступу до ресурсів, збуту ... є витратами психічної, нервової енергії та входять складовими до управлінсько ... було б неможливе. Мільйони тонн енергоносіїв, акції та інші цінні папери на ...
 5. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

  Реферат >> Экономика
  ... двищення конкурентоспроможності та ослаблення залежності України від імпорту енергоносіїв, особливо з ... ів сприятиме диверсифікації джерел постачання енергії та стратегічної сировини і ... диного європейського простору. Європейський вибір ґрунтується на цивілі ...

Хочу больше похожих работ...