Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Реферат
Выборочный метод, широко используемый в социологической практике, на сегодняшний день также становится уязвимым звеном в длинной цепочке от определени...полностью>>
Социология->Реферат
Знание и информация всегда были обязательными компонентами в жизнедеятельности людей. Знания являются средством завоевания свободы человека, средством...полностью>>
Социология->Реферат
Под консультированием и диагностикой организаций понимается профессиональная помощь со стороны специалистов по управлению хозяйственным руководителям ...полностью>>
Социология->Реферат
Будущее страны – в руках молодежи. Именно они будут вести страну по пути роста и процветания. Семья – это важная ячейка общества, а молодая семья важн...полностью>>

Главная > Реферат >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Механізм реалізації грошово-кредитної політики

Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки в рамках своїх повноважень здійснює комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної політики, що, як правило, єдині у переважній більшості країн (див. мал. 13.1.): 1) забезпечення високого рівня зайнятості робочої сили; 2) стабілзація цін і, відповідно, вартості грошей; 3) постійний економічний ріст; 4) врівноважений платіжний баланс та підтримання стабільності валютного курсу. Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо господарюючих субєктів, можливості його впливу на економічні процеси та грошовий обіг значною мірою зумовлюються взаємодією з комерційними банками, депозитно-позичкові операції яких є головним джерелом емісії та визначають обсяг і структуру грошової маси. Тому механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку передбачає насамперед вплив на кредитну діяльність комерційних банків. Усі методи такого впливу поділяються на загальні та селективні (вибіркові). Загальні методи забезпечують вплив центрального банку на кредитний ринок в цілому, а селективні дозволяють регулювати окремі види кредитної діяльності комерційних банків.

До загальних методів реалізації грошово-кредитної політики належать:

 1. політика облікової ставки;

 2. операції на відкритому ринку;

 3. зміна норм обовязкових резервів.

Політика облікової ставки являє собою проценту за позиками, які центральний банк надає комерційним банкам, що впливає на їх здатність розширювати кредитні операції.

Комерційні банки при необхідності можуть отримувати кредити центрального банку в процесі рефінансування  шляхом переобліку векселів або під заставу цінних паперів. Центральний банк змінює облікову ставку залежно від типу грошово-кредитної політики, яку необхідно реалізувати в даний період.

При проведенні політики “доргих грошей” центральний банк має на меті подорожчання процесу рефінансування кредитних установ, а тому піднімає облікову ставку. Це ускладнює для комерційних банків можливість отримати позику в центральному банку і одночасно підвищує ціну кредитів, що надаються комерційними банками. В результаті скорочуються кредитні вкладення в економіку і, відповідно, гальмується зростання виробництва.

При політиці “дешевих грошей” метою центрального банку є полегшення доступу комерційних банків до рефінансування шляхом переобліку векселів, у звязку з чим облікова ставка знижується. Це у свою чергу стимулює розширення кредитних операцій банків, що сприяє прискоренню темпів економічного росту (мал. 2).

Рівень облікової ставки впливає не лише на грошовий ринок, а й на ринок капіталів, оскільки підвищення ставок центрального банку зумовлює зниження попиту на цінні папери і відповідно їх ринкової вартості, а пониження ставок спричиняє зворотні процеси. Крім того, підвищення ставки сприяє притоку в країну іноземних капіталів, що призводить до зростання обмінного курсу національної валюти.

Зміна офіційної облікової ставки є також свого роду орієнтиром для комерційних банків, що означає перехід центрального банку до нової грошово-кредитної політики і стимулбє банки вносити корективи у процентні ставки за власними кредитами. У той же час даний метод грошово-кредитної політики є недостатньо ефективним, оскільки охоплює лише ті комерційні банки, які мають потребу в кредитах центрального банку. Тому зміна облікової ставки частіше застосовується центральним банком у поєднанні з іншими методами грошово-кредитного регулювання.

Операції на відкритому ринку полягають у купівлі або продажу центральним банкам цінних паперів з метою впливу на ресурси комерційних банків. Основними видами цінних паперів, з якими проводяться операції на відкритому ринку, є: казначейські векселі, безпроцентні казначейські зобовязання, облігації державних позик уряду і місцевих органів влади, облігації окремих приватних компаній, допущені до біржової торгівлі, а також деякі інші першокласні короткострокові цінні папери. Найбільш часто центральні банки використовують державні боргові зобовязання.

Зміна облікової ставки

центрального банку
Політика “дорогих”

грошей

Політика “дешевих” грошейЗбільшення ставки

Зменшення ставкиЗниження обсягів кредитування комерційних банків

Зростання процентних ставок за кредитами комерційних банків

Збільшення попиту на кредити зі сторони комерційних банків

Зниження процентів за кредитами комерційних банківЗростання обсягів кредитування економікиЗменшення кредитних вкладень в економіку


Мал. 13.2. Реалізація політики офіційної облікової ставки центрального банку

Проводячи рестрикційну кредитну політику, центральний банк продає на ринку цінні папери, списуючи відповідні суми з резервних або кореспондентських рахунків комерційних банків, що купують ці папери. При цьому скорочується обсяг ресурсів, які банки можуть використовувати для кредитування економіки, що відображається на величині грошової маси. Експансіоністська грошово-кредитна політика, навпаки, передбачає купівлю центральним банком цінних паперів у комерційних банків, що збільшує обсяг їхніх ресурсів та стимулює розширення кредитних операцій (мал. 3).

Операції центрального банку на відкритому ринку

Рестрикційна політика

Експасіоністська політикаКупівля цінних паперів у комерційних банків


Продаж цінних паперів комерційним банкам

Зменшення банківських ресурсів


Збільшення ресурсів банків


Скорочення кредитних вкладень в економіку


Зростання обсягів кредитів, наданих субєктам ринку


Мал. 13.3. Механізм операцій центрального банку на відкритому ринку

Даний метод грошово-кредитного регулювання вперше почав застосовуватись у 20-х рр. в США, а в 30-х рр. і в Англії, що було зумовлено високим рівнем розвитку ринку цінних паперів у цих країнах. На сьогодні у промислово розвинутих країнах операції на відкритому ринку вважаються найбільш гнучким інструментом стимулювання скорочення або розширення кредитних вкладень в економіку, оскільки обсяги операцій можуть змінюватись практично щоденно відповідно до напряму політики центрального банку.

Ефективні операції на відкритому ринку неможливі при відсутності у комерційних банків економічної зацікавленості у придбанні державних цінних паперів. Для створення цієї зацікавленості рівень доходу за ними не повинен бути нижчим за дохідність основних банківських операцій, повязаних насамперед з кредитуванням господарюючих субєктів. У звязу з цим центральний банк повинен запропонувати вигідні для комерційних банків проценти за цінними паперами, які він продає, а за безпроцентними цінними паперами  досить високу маржу між курсом їх продажу та номінальною вартістю. Аналогічно формуються вигідні умови і для продажу комерційними банками цінних паперів центральному банку. Виступаючи покупцем, центральний банк може оголосити курс, за досягнення якого він скуповує будь-який обсяг цінних паперів, що пропонуються на ринку, або скуповувати певну кількість цінних паперів даного типу незалежно від курсу пропозиції.

Купівля-продаж центральним банком цінних паперів у значній мірі впливає на динаміку процентних ставок на грошовому ринку. Так, продаж цінних паперів зумовлює дефіцит ресурсів у банків, що призводить до підвищення ринкових ставок проценту. Якщо ж центральний банк купує цінні папери, на ринок надходять додаткові кошти, що викликає зниження їх цін, тобто процентних ставок.

Найбільш широко операції на відкритому ринку використовуються в США, де вони складають основу регулярної діяльності Федеральної резервної системи і можуть займати в окремі періоди до 4/5 річного обороту ФРС. Політика відкритого ринку залишається також провідним інструментом регулювання і для Банку Англії.

Політика обовязкових резервів

Політика резервних вимог центрального банку щодо комерційних банків існує в багатьох країнах світу і застосовується з метою забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання. Необхідність проведення такої політики полягає в тому, що між розміром резервів і банківськими операціями прослідковується відповідний взаємозвязок, який може вплинути на діяльність комерційних банків, особливо на грошово-кредитну політику. Однак, цей інструмент ценгтрального банку потрібно розглядати не ізольовано, а тільки у взаємозвязку з іншими монетарними інструментами (операції на відкритому ринку, політика облікової ставки, політика рефінансування комерційних банків). Завдання центрального банку полягає в тому, щоб створити за цих умов зону рівної банківської конкуренції.

Обовязкові (мінімальні) резерви ­ це безпроцентні вклади комерційних в центральному банку, розмір яких встановлюється у визначеній пропрції до банківськихзобовязань (депозитів клієнтів). Резервні вимоги можуть виставлятись на всі банківські пасиви, або лише на окремі види банківських зобовязань.

Обовязкові резерви за своєю сутністю  показник кредитної мультиплікації, який визначає рівень “затухання” коливань депозитної емісії, що виникає в результаті переказу коштів з рахунків комерційних банків. За допомогою цього інструменту центральні банки обмежують можливості кредитної експансії та депозитної емісії. Обовязкові резерви виконують також функцію страхування депозитів.

Режим обовязкових резервів вперше був запроваджений в США, а потім в інших країнах, наприклад ФРН, Франції. Спочатку він був задуманий як засіб страхування ризику, щоб гарантувати виплати вкладникам, а пізніше він став інструментом грошово-кредитної політики. Застосовуючи процедуру обовязкових резервів, центральні банки зробили спробу більш тісно повязати емісію депозитних грошей з кредитними можливостями комерційних банків.Похожие страницы:

 1. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... грошово-кредитної політики та її механізми……………….……...5 1.1 Сутність грошово-кредитної політики………………………………………5 1.2 Інструменти та механізм реалізації грошово-кредитної політики…...........7 2. Взаємозв’язок фіскальної політики з грошово-кредитною пол ...
 2. Грошово-кредитна політика НБУ в поточному році

  Реферат >> Банковское дело
  ... трактуванні грошово-кредитна політика виступає як системний, організаційно оформлений регулятивний механізм зі своїми ... банк покладаються функції вироблення та реалізації монетарної політики; законодавче та фактичне забезпечення ...
 3. Грошово-кредитна політика держави

  Реферат >> Экономика
  ... ів та механізмів реалізації тактичних цілей грошово-кредитної політики держави. Якщо зміна грошової маси впливає на зміну ... реалізації грошово-кредитної політики. 3. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики ...
 4. Принципи функціонування грошово кредитної політики в транзитивній економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  ... розумінні грошово- кредитна політика являє собою організаційно оформлений регулятивний механізм зі своїми ... поступовість у основних принципах формулювання і реалізації грошово-кредитної політики в коротко- і в середньостроковій перспективі. Це насамперед ...
 5. Грошово-кредитна політика НБУ

  Реферат >> Астрономия
  ... коли працюють інструменти грошово-кредитної політики, то і грошова система функціонує нормально ... процесів, впровадження ринкових механізмів на грошово-кредитному ринку, реструктуризації ... від успішної реалізації програми реформування бухгалтерського ...

Хочу больше похожих работ...