Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Авиация и космонавтика
Для формирования систем качества как инструмента управления качеством, отвечающего потребностям предприятий и их заказчиков созданы международные стан...полностью>>
Авиация и космонавтика
Практика авиационного двигателестроения свидетельствует, что основными целями совершенствования двигателя являются: повышение надежности и ресурса, ул...полностью>>
Авиация и космонавтика
Основой эффективной деятельности в современных условиях хозяйствования является сертификация производства, цель которой обеспечение производства и рем...полностью>>
Авиация и космонавтика
Техническая эксплуатация призванная обеспечить летную пригодность ВС, то есть работоспособность, надежность и исправность АТ, своевременную и полную п...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


За допомогою заходів, що проводяться в процесі технічної експлуатації, забезпечуються безпека і регулярність польотів, надійність і справність ПС, підготовка їх до польотів, правильна льотна експлуатація. Технічна експлуатація направлена на збереження характеристик ПС, їх функціональних систем і виробів впродовж установлених ресурсів і термінів служби в тих допусках, які вимагають норми льотної придатності. Технічна експлуатація забезпечує також ефективне використання ПС при економних витратах трудових, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

Технічна експлуатація є складним динамічним процесом, який включає: підготовку ПС до польотів; управління роботою функціональних систем; вибір і підтримку найвигідніших режимів роботи двигунів у польоті; технічне обслуговування і ремонт; зберігання і транспортування.

Система технічної експлуатації ПС в даний час є за своєю суттю планово-запобіжною і будується на основі таких принципів: дотримання строгої плановості при проведенні форм ТО; своєчасного попередження відмов функціональних систем і їх найбільш важливих виробів; забезпечення економічності технічної експлуатації.

Під принципом плановості розуміється дотримання перш за все встановленої періодичності відходу ПС на ту або іншу форму ТО, а також об'ємів частини стандартних регламентних операцій і операцій з технічного діагностування і дефектації об'єктів ТО.

Попереджувальний характер системи технічної експлуатації забезпечується за рахунок організації постійного спостереження при експлуатації за рівнями надійності, а у ряді випадків і за технічним станом функціональних систем і окремих виробів з метою своєчасного виявлення стану передвідмови останніх з подальшою заміною виробів або регулюванням їх параметрів. Висока економічна ефективність системи технічної експлуатації досягається за рахунок якнайповнішого використання індивідуальних можливостей кожного конкретного виробу відносно його працездатності.

Показники, за якими повинна оцінюватись якість технічної експлуатації, тісно пов'язані з основними показниками авіаційної транспортної системи, такими, як безпека, регулярність і економічність польотів. Так, безпека польотів ПС значною мірою визначається безвідмовністю роботи функціональних систем і виробів ПС, регулярність - показниками справності і готовності ПС до польотів, економічність експлуатації - витратами, необхідними для проведення ТО ПС. Економічність тісно пов'язана з безпекою і регулярністю, які вимагають для свого забезпечення певних витрат, що зростають у міру ускладнення конструкції ПС.

Основними цілями ТЕ AT є забезпечення:

- безпеки і регулярності польотів парку ПС, що експлуатуються;

- підтримання льотної придатності ПС у процесі їх експлуатації;

- найбільш ефективного використання AT при економічно доцільних витратах трудових, фінансових, матеріальних, енергетичних інформаційних та інших ресурсів.

3.3. Процеси технічної експлуатації повітряних суден

Функціонуюча система технічної експлуатації ПС являє собою процес, який зручно зобразити як послідовну у часі зміну різних станів експлуатації.

Залежно від поставлених завдань дослідження процес технічної експлуатації ПС можна представити скільки завгодно великим числом станів.

Стан «політ». Час, який проводить ПС у польоті за маршрутом, визначається характеристиками: повітряної траси (її протяжністю, топологією, радіозабезпеченням, метеоумовами і ін.), аеропортів вильоту і посадки (розкладом польотів, пропускною спроможністю і ін.), ПС (режимом польоту, величиною комерційного завантаження, запасом палива і ін.).

Стани очікування початку обслуговування. Простої ПС в стані очікування початку технічного обслуговування пояснюються багатьма причинами і перш за все відсутністю вільних обслуговуючих бригад, недоліками в організації робіт, змінами планів повітряного руху і тому подібне В цьому випадку знов прибуле ПС стає в чергу на обслуговування.

Стани оперативного обслуговування. Під оперативним технічним обслуговуванням розуміється обслуговування передполітне, післяполітне і при короткочасній стоянці. Стани оперативного обслуговування є найбільш часто відвідуваними станами процесу технічної експлуатації ПС .

Час обслуговування, відлічуваний між моментами початку і закінчення обслуговування, містить в собі постійну і змінну складові. Постійна складова визначається об'ємами стандартних регламентних робіт, що виконуються на кожному ПС, змінна - об'ємами робіт по пошуку і усуненню пошкоджень і відмов елементів систем ПС, що виникли у польоті. Звичайно змінна складова характеризується помітною непостійністю об'ємів робіт, а, через те і тривалістю їх виконання на тому або іншому ПС .

Стани періодичного обслуговування. При періодичному обслуговуванні на ПС виконується комплекс обов'язкових робіт, пов'язаних з дефектацією елементів конструкції планера, силових установок і шасі, а також з оглядом і визначенням працездатності функціональних систем і виробів. Крім того, на ПС виконуються роботи з пошуку і усуненню виявлених відмов і пошкоджень виробів і елементів конструкції. Тут так саме, як і при оперативному обслуговуванні, в наявності дві складові об'єму робіт - постійна і змінна. Але на відміну від оперативного обслуговування частка змінної складової в загальному об'ємі періодичного обслуговування помітно падає. Постійна складова визначається переліком обов'язкових регламентних робіт, що виконуються при тій або іншій формі обслуговування, оснащеністю АТ засобами механізації, організацією виконання робіт, кваліфікацією персоналу.

Стани ремонту. Капітальний ремонт або ремонтні форми характеризуються ще більшим, ніж при періодичному обслуговуванні, проникненням робіт в конструкцію і системи ПС . Всі роботи, починаючи з обов'язкового демонтажу значної частини устаткування, виконуються за стандартними технологіями. При цьому питома вага робіт, що виконуються з дефектації, порівняно з періодичним обслуговуванням істотно зменшується.

Стани готовності до польотів. Після виконання оперативного обслуговування ПС відповідно до матриці переходів переводиться в стан польоту, або готовності.

У стан готовності переводяться, як правило, всі ПС, на яких виконувалося періодичне обслуговування або ремонт.

До станів технічної експлуатації, через які проходити ПС, можуть бути віднесені: використання за призначенням (політ); різні види і форми ТО; діагностування; готовність до польотів;транспортування; зберігання і очікування надходження ПС у кожен з виділених станів експлуатації.

Всі можливі стани, в яких перебуває ПС, показані у вигляді графа на (рис. 3.3).

3.4. Система технічного обслуговування ПС

Необхіднім елементом ТЕ складних об'єктів AT, до яких безперечно слід віднести як ПС, так і більшість його складових частин (комплектуючих), є потреба у виконанні робіт з ТО. Це викликано наявністю процесів деградації технічного стану AT при її експлуатації. Зазначені процеси мають неоднорідну природу (знос, старіння, втомленість, корозію і т. ін.). Швидкість їх протікання за календарним часом обумовлюється особливостями конструктивно-експлуатаційних властивостей об'єктів AT і залежить від умов експлуатації. Для керування цими процесами з метою підтримання льотної придатності ПС і їх безпечної експлуатації необхідна адекватна система ТО, яка є однією із важливих складових частин системи технічної експлуатації.


Технічне обслуговування — це комплекс операцій з підтримки працездатності, забезпечення справності і готовності до польотів ПС.

Система ТО є сукупністю взаємодіючих об'єктів і засобів ТО, виконавців, відповідних програм і документації (рис. 3.4)


Об’єктом ТО є АТ, що характеризується не тільки рівнем надійності, але і рівнем експлуатаційної та ремонтної технологічності, які показують її пристосованість до виконання передбачених експлуатаційною та ремонтною документацією робіт в умовах експлуатації. Ця пристосованість обумовлюється, зокрема, прийнятими при проектуванні схемно-конструктивними і компонувальними рішеннями.

Інженерно-технічний персонал характеризується номенклатурою спеціальностей, кваліфікацією фахівців і кількістю виконавців кожної спеціальності та кожного кваліфікаційного рівня.

Засоби ТО, до яких відносяться засоби наземного обслуговування загального та спеціального застосування, засоби контролю, засоби експлуатаційного ремонту та інструмент, характеризуються номенклатурою, потужністю або продуктивністю, потрібною кількістю і зручністю застосування. Останній чинник, являючись якісним, часто виявляється одним з найважливіших, який визначає практичну можливість застосування засобу.

Нормативно-технічна документація характеризується повнотою змісту, який в значній мірі визначає ефективність і якість робіт з ТО, що залежить також від якості викладу, оформлення та зручності використання документації в процесі обслуговування.

Під програмою ТОіР в загальному випадку розуміється документ, який містить сукупність основних принципів і ухвалених рішень з застосуванням найбільш ефективних методів і режимів ТОіР, реалізованих в конструкції об'єктів при їх проектуванні і виготовленні і експлуатаційно-технічній документації з урахуванням заданих вимог і умов експлуатації. Даний документ повинен відображати прийняту для того або іншого об'єкту експлуатації стратегію (концепцію) ТОіР і виконувати роль матеріалу, який сполучає воєдино для досягнення поставленої мети об'єкт, засоби, персонал і документацію. Програма є важливою ланкою системи ТОіР, яка додає чітку ідеологічну спрямованість і конкретність дій на тривалий період експлуатації ПС.

Особливості і результативність функціонування системи ТО залежать як від властивостей елементів, що утворюють систему ТО (у першу чергу, від конструктивно-експлуатаційних властивостей ПС), так і від організації і забезпечення їхньої взаємодії, тобто керування процесами її функціонування.

У багатьох випадках характеристики однієї складової частини системи ТО визначають рівень характеристик інших складових частин системи і навіть всієї системи в цілому.

Мета системи ТОіР - управління технічним станом виробів протягом їх терміну служби або ресурсу до списання, що дозволяє забезпечити: заданий рівень готовності виробів до використання за призначенням і їх працездатність в процесі використання; мінімальні витрати часу, праці і засобів на виконання ТОіР виробів.

До основних завдань системи належать:

- встановлення вимог до програм ТОіР конкретних видів техніки;

- забезпечення виконання обслуговування і ремонту виробів із заданою якістю при мінімальних витратах часу, праці і засобів;

- підготовка і реалізація технологічних процесів обслуговування і ремонту виробів із заданою якістю;

- забезпечення умов для виконання ТОіР в тому числі створення і оснащення підрозділів необхідними засобами;

- підготовка необхідних трудових ресурсів;

- оптимізація розміщення виробничих баз і матеріальних ресурсів.

Ефективність системи ТОіР визначається ступенем її пристосованості до виконання функцій по управлінню надійністю і технічним станом ПС в процесі технічної експлуатації.

Будучи правильно побудованою, система ТОіР сприяє зменшенню потоку відмов і пошкоджень, збільшує довговічність ПС. Проте на проведення профілактичних заходів і поточного ремонту витрачається певний час, протягом якого ПС могли б використовувати за призначенням. І чим воно більше, тим гірше показники справності і використання ПС. Крім того, для виконання профілактики сучасних ПС потрібні великий штат фахівців, дороге устаткування і контрольно-перевірочна апаратура, що у свою чергу збільшує експлуатаційні витрати. Все це повинно враховуватися при розробці системи ТОіР.Похожие страницы:

 1. Повітряний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... державного реєстру повітряних суден у разі: зняття повітряного судна з експлуатації; передачі повітряного судна належним чином ... екіпажів повітряних суден зобов'язані при експлуатації повітряних суден на землі та в повітрі запоб ...
 2. Порушення правил водіння або експлуатації машин Порушення правил польотів або підготовки до них

  Реферат >> Астрономия
  ... ів; 2) підготовки до польотів; 3) експлуатації повітряних апаратів. Літальний апарат — це повітряне судно (апарат), що ... . - Порушення лровид експлуатації повітряних апаратів може ви-разитись в експлуатації несправних повітряних суден, або таких, що ...
 3. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту

  Реферат >> Астрономия
  ... правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, передбачена ... або повітряного транспорту (згідно з чинними правилами руху й експлуатації Залізничного, водного, повітряного ...
 4. Міжнародні повітряні перевезення

  Реферат >> Астрономия
  ... для придбання повітряних суден. Конвенція регулює право Заста­ви повітряних суден і порядок продажу суден з метою вико­нання ... прибуття або відправлення повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, їх екс­плуатації та нав ...
 5. Злочини що посягають на безпеку руху або експлуатацію залізничного водного чи повітряного тран

  Реферат >> Транспорт
  ... руху або експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту. Пошкодження ... безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст ... форм власності на них. Крім повітряних суден предметом злочину е аеропорти, аеродроми, ...

Хочу больше похожих работ...