Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Россия переживает сегодня трудности не только в области государственного устройства, но и в сфере экономики и финансов Успешное осуществление экономич...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Цель курсовой работы – рассмотрение теоретических основ финансовых ресурсов и денежных средств организации, изучение механизма их формирования и испол...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Объектом исследования в работе выступает ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная дея...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

5


ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 7

1.1Основні положення бюджетної системи України 7

1.2 Особливості формування місцевих бюджетів 15

1.3 Особливості та суть програмно-цільового методу складання бюджету 22

1.4 Нормативно-правова база 40

2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2005-2007 РОКИ 54

2.1 Аналіз виконання бюджету за доходами 54

2.2 Аналіз виконання бюджету за видатками 63

2.3 Основні проблеми формування та виконання бюджету Менського району 84

3 ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МЕНСЬКОГО РАЙОНУ 88

3.1 Удосконалення формування доходної частини бюджету 88

3.2 Удосконалення формування видаткової частини бюджету 93

ВИСНОВКИ 101

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 104

ДОДАТКИ 109

ВСТУП

Місцевий бюджет – основна фінансова база органів місцевого самоврядування. Йому належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації. Також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

Дипломна робота досліджує основні аспекти, шляхи і методи забезпечення ефективного формування та виконання місцевого бюджету.

Обрана тема є досить актуальною, оскільки існують важливі проблеми у формуванні доходної частини бюджету та спостерігається нераціональне використання бюджетних коштів.

Актуальність і важливість питання удосконалення формування та виконання місцевого бюджету в сучасних умовах обумовлюють вибір теми дипломної роботи, мету і послідовність наукового дослідження.

Об’єктом дослідження є економічний аналіз стану доходів та видатків бюджету Менського району за 2005-2007 роки.

Метою роботи є вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів та розробка заходів щодо його вдосконалення.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • дослідження економічного змісту бюджетної системи України та місцевих бюджетів, їх роль у соціально-економічних процесах;

 • розгляд особливостей та суті програмно-цільового методу формування та виконання бюджету;

 • розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів;

 • дослідження проблем формування і виконання бюджету Менського району;

 • розробка пропозицій щодо вдосконалення механізму розробки бюджету Менського району.

Теоретичною і методологічною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів, дані фінансового відділу Менської РДА, праці О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.

Предметом дослідження є запровадження програмно-цільового методу формування та виконання бюджету.

Дипломна робота складається з трьох розділів. Перший розділ розкриває теоретичні основи програмно-цільового методу формування та виконання бюджету. В межах розділу розглянуто основні положення бюджетної системи України, висвітлено основні її принципи та структуру. Також розглянуто особливості формування місцевих бюджетів та суть програмно-цільового методу. Даний розділ містить інформацію про нормативно-правову базу, якою керується Менська районна державна адміністрація при розробці бюджету району на відповідний рік.

В другому розділі проводиться аналіз формування та виконання бюджету Менського району за 2005-2007 роки. Аналіз містить кілька підрозділів: аналіз виконання бюджету за доходами, аналіз виконання бюджету за видатками. Також в другому розділі висвітлено основні проблеми, які виникли при формуванні та виконанні бюджету Менського району за останні 3 роки.

На основі аналізу, проведеного у другому розділі, в третьому розділі розроблено основні заходи щодо покращення формування та виконання бюджету Менського району. Вони пов’язані з запровадженням програмно-цільового методу та переглядом податкової політики держави. На основі цих заходів розроблено бюджет Менського району на 2009 рік.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

  1. Основні положення бюджетної системи України

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [3].

Бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим.

Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, є:

 1. введення воєнного стану;

 2. оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

 3. оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф [3].

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави [10].

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

 • принцип єдності бюджетної системи України – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

 • принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

 • принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними;

 • принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади;

 • принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

 • принцип ефективності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

 • принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

 • принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

 • принцип справедливості і неупередженості – бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

 • принцип публічності та прозорості – Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідними радами;

 • принцип відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу [3].

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.Похожие страницы:

 1. Сталий розвиток Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... методології і моделей сталого розвитку; розробка програмно-цільових програм і механізмів їх реал ... заходи по розчистці водойм на території Менського району, екологічне покращання р. ... ресурсів до державного та місцевих бюджетів у 2009 році наведені в табл. 4.2. ...

Хочу больше похожих работ...