Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык
Глагол - это часть речи (класс слов), называющая действие (to run бежать, to read читать, to speak говорить) или представляющая в виде действия различ...полностью>>
Иностранный язык
Зачем нужна культура речи? В наше время общение является одним из основных факторов взаимопонимания между людьми. Для правильного и грамотного общения...полностью>>
Иностранный язык
Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) - это устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, которые определяют...полностью>>
Иностранный язык
Публично, мнением большинства собравшихся в полисах (городах-государствах) решались важнейшие политические и государственные вопросы, совершался суд. ...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Винник О.П. Зооморфічна метафора у фінансовій термінології // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. – Харків: ОВС, 2002. – Вип. 8. – С. 7 10.

 • Вербенєц М. Принципи творення сучасного двомовного словника юридичної термінології // Вісник Міжнародного слов’янського університету: Серія „Філологічні науки”. – Харків, 2003. – Т. 6, № 3. – С. 5-7.

 • Вербенєц М. Розвиток юридичної термінології періоду становлення НТШ: українсько-польські паралелі. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Вип. VIII. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2003. – С. 90-99.

 • Вербенєц М. Комісія з юридичної термінології слов’янських мов 1849 року в історії становлення українського термінознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Вип. VII. – К.: ВПЦ Київський університет, 2003. – С. 64-76.

 • Вередін Г.Ю. Передумови вироблення українських термінологічних стандартів // Мова і духовність націй. – К., 1992. – С.157–164.

 • Вінокур Н.А. Внутрішня форма і мотивованість термінів // Історія, стан і перспективи розбудови української термінології. – К.: Наука, 1992. – С.57–65.

 • Вийнюк О.Ю. Відтворення англійської юридичної лексики в українських наукових перекладах. − Київ: нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: 2003. — 20 с. — укp.

 • Ворошилов Р.Л. Іншомовні слова в сучасній технічній термінології // Укр. правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. Матеріали засідань мовознавчої комісії та комісії всесвітньої л–ри НТШ у Львові 1994–1995 рр. – Львів, 1996.– С.129–135.

 • Ворошилов О.Д. З історії української термінографії // Мова і духовність нації. – К., 1992.– С.141–157.

 • Воробйова Р.Л. Вторинна номінація у технічній термінології // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Львів: Літопис, 1999.– С. 120 – 125.

 • Гармаш О.Л. Утворення телескопійних лексичних інновацій в англійській мові та особливості їх перекладу // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – Суми, 2004. – № 3 (62). – С. 111-116

 • Гудманян А.Г. Відтворення власних назв у перекладі юридичних текстів. — К.: 2000. — 40 с. — укp.

 • Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / І.М. Гумовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 312 с.

 • Давіденко А.Л. До проблеми терміна “ділове українське мовлення” // Мова та її функціонування. – Вісник ЛДУ. – Вип.25. 1996. – С. 38–41.

 • Давіденко А.Л. Дериваційні процеси правничої термінології в економічних текстах // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Мовознавство. – 2000.– №1. – С.99–104.

 • Давіденко А.Л. До питання про становлення лінгвістичного аналізу тексту як наукової і навчальної дисципліни // Семантика мови і тексту: Збірник статей 1У Міжнародної конференції. – Івано–Франківськ, 2000.– С. 266 – 273.

 • Давідов К.Г. До проблеми статусу міжнародних терміноелементів // Вісник Львів. нац. у–ту ім. Івана Франка, Серія: Філологія. – 2003. – С. 232–242.

 • Дерді Е. Т. Юридичні терміни-композити в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу. — К., 2000. — 470 c.

 • Закревська П.Б. Запозичені слова в українській технічній термінології: Тези допов VI Міжнар. наук. конф. – Львів, 1996.– С.236.

 • Завадько Е.Г. Засади вироблення української термінології // Тези І Міжнародн. наук. конф. Львів, 1992.– С.22–25. Українське термінознавство 30–х років і місце у ньому інженера Івана Шелудька // ІІ Міжнародний конґрес МАУ, Львів, 1993.– С. 233–238.

 • Зорівчак А.Ю. З приводу деяких термінологічних нововведень у сучасній технічній термінології // Матеріали наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано–Франківськ, 1993.– С. 59–60.

 • Золотова Г.А. З історії вироблення загальнограматичної концепції в українському мовознавстві // Функціональна граматика: Тези доповідей Міжнародної конференції. – Донецьк, 1991.– С. 89–90.

 • Иванова И., Чахоян Л., Беляева Т. Інтернаціоналізми: "щирі чи "нещирі" друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Іноземна філологія. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2001. - Вип. 31. - С. 61-65.

 • Иртеньєва Н.С. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Мова і культура нації: Зб. Наукових праць. – Львів, 2001. – С. 151 – 157.

 • Иртеньєва Н.С. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Міжнародна поліцейська енциклопедія. – Київ: Видавничий дім, 2003.– Т. 1. с. 264 –265

 • Ильиш Б.А. Іменний словотвір в системі українських технічних термінів / на матеріалі радіотехніки: Автореферат дис... канд. філол. наук. – К., 1987.– 17 с.

 • Ильиш Б.А. Інтернаціональні компоненти у структурі слів-термінів // Вивчаємо українську мову і літературу. Харків, 2007. − № 15 (127). − С.2-5

 • Квитко И.С. Термин в научном документе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – М., 1979.

 • Клименко Л.В. Паронімія в юридичних сентенціях англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - Вип. 7. – С. 97-100.

 • Клименко Л.В. Семіотичні аспекти юридичних сентенцій англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Прайм-М, 2002. – Вип. 6. - Кн. 1. – С. 186-194.

 • Клименко Л.В. Утвердження юридичного статусу англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2000. – С. 169-175.

 • Клименко Л.В. Сталі словосполучення в юридичній мові // Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство: Зб. наук. пр. К.: Логос, 2000. - С. 125-128.

 • Казакова Т.А. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мов Проблеми української термінології: Вісник національного у–ту “Львівська політехніка. – № 503. – 2004. – с. 34 – 38.

 • Коцюба З.Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема при перекладі юридичних текстів (на матеріалі англійської та української мов): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / З.Г. Коцюба / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: 2001. — 21 с. — укp.

 • Крыжановская А.В., Симоненко Л.А. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – К.: Наукова думка, 1987. – 164 с.

 • Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1996. – 379 с.

 • Лекант П.А. Лінгвістика тексту в інтерпретації І.І.Ковалика // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано–Франківськ, 1995 С.81–82.

 • Лях І. Деякі аспекти взаємодії номінативних одиниць синтаксису та словотвору (на матеріалі англійської термінології гірничої справи) // Нова філологія. – Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 2002. - № 2. – С. 60-66.

 • Ляшук А.М. Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 [Електронний ресурс] / А.М. Ляшук; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 470 с.

 • Марузо Ж. Р. Міжмовна інтерференція як психолінгвістична універсалія // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. - С. 371-375.

 • Мишланова С.Л. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема прикладного мовознавства //Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. − Київ: Київський державний лінгвістичний університет, 2001. − Вип. 5. - С. 139-143.

 • Моргун В.В. Міжнародні терміноелементи в системі науково–технічних термінів // Проблеми української термінології: Вісник державного у–ту “Львівська політехніка”. – № 402. – Львів, 2000. – С. 54 – 59.

 • Мостовий М.І. Мовна особистість українського генія крізь призму сучасної лінгвістики (Тетяна Космеда. Комунікативна компетенція Івана Франка. − Львів: ПАІС, 2006. - 328 с.) // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук, праць Харківського націон. педагогічного ун-ту ім. Г. Сковороди. − Вип. 20. Харків. − 2006. − С.168-173.

 • Макєєва С.О. Мовна картина світу. Взаємодія мов. – Харків: Основа, 1998. – 169 с.

 • Непийвода Н.Ф. Наукові поступи в технічній термінології 30–х років // Проблема укр. науково–технічної термінології: Тези допов. VI Міжнар. наук. конф. – Львів, 1996.– С.38.

 • Непийвода Н.Ф. Нові тенденції розвитку української науково–технічної термінології // Матеріали Всеукраїнської конференції “Нові тенденції розвитку української мови: аспекти перекладу”, Львів, 2002.– с. 40 –44.

 • Непийвода Н.Ф. Новий підручник зі стилістики // Дивослово. – 2004. – № 4 – С. 73–74. (рецензія на підручник Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько. Стилістика української мови. – К., Вища школа, 2003.)

 • Наконечний Н.Б. Нові слова з міжнародними компонентами в газетному тексті // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Випуск 23. – Харків, 2007. – С. 18-24.

 • Овсяннік Р.П. Особливості англійської юридичної термінології в економічному дискурсі // Матеріали 2-ї західно-регіон. наук.-метод. конф. викладачів іноз. мов вищих навч. закладів “Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах”. – Тернопіль. – 1999. – С. 142–146

 • Павлов В.М. Питання уніфікації української технічної термінології // Міжнар. наукова конференція. – Чернівці, 1991.– С.112–114.

 • Павлов В.М. Перспективи комп’ютеризації науково–технічної термінології // Тези П Міжнародної наук. конф. ”Проблеми української науково–технічної термінології” – вересень 1993. – Львів, 1993. –С.302–304

 • Петрова Т.І. Подія у фінансово-економічній термінографії // Вища школа. − 2006 − № 4. − С.84-89.

 • Петрова Т.І. Повага до закону — важливе для майбутнього економіки України // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку”. – Ч. 1. – Тернопіль. – 1996. – С. 79.

 • Петрова Т.І. Про юридичну термінологію як відкриту систему // Матеріали міжвузівської науково–практичної конференції “Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС”, – Львів, 1997. – С.91 – 97

 • Пілецький В.І. Проблеми сучасної української наукової термінології // Фізико–хімічна механіка матеріалів: Міжнародний науково–технічний журнал. – 2000. – № 6. – С. 121 – 122.

 • Пілецький В.І. Проблема національної технічної термінології і лексикографічна практика. – К., НКМ ВО, 1991.– С.49–59 (у співавторстві).

 • Покровська О.А. Українська термінологія ринкових відносин: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1995. – 207 с.

 • Прохорова В.Н. Об эмоциональности термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – С.153 – 159.

 • Рихло О.П. Відтворення мовно-стилістичних особливостей англійських юридичних текстів в українських перекладах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.П. Рихло / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

 • Ростовецька Т.В. Англійські юридичні терміни та їх українські відповідники у сфері фіксації і в професійному використанні // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – № 1(25). – С. 104-107.

 • Сапожник І. Алгоритм перекладу англійських юридичних термінів українською мовою. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць Вип. 234: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.143-149.

 • Сазанова А.В. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. – Харків: Основа, 2000. – 330 с.

 • Сергєєва Г.А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Г.А. Сергєєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 370 с

 • Снігур С. Юридичні терміни як перекладознавча проблема // Вісник. — Львів, 2003. — N490: Проблеми української термінології. — 570 c.

 • Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – 243 с

 • Сусов І.П. Слова з міжнародними терміноелементами у сучасній українській мові. Слова з компонентом авто. − К.: Просвіта, 2001, s. 43–57.

 • Сусов І.П. Синонімія у термінології радіотехніки // Теорія і прагматика термінологічної лексики. – К., НКМ ВО, 1991.– С.47–48.

 • Сусов І.П. Словник лінгвістичних термінів Є Кротевича та Н. Родзевич у контексті аналогічних словників // Тези регіональної наук. конф. – Львів, 1991.– С.37–39.

 • Смирницкий Д. Ф. Системна організація української юридичної термінології // Стан кондифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація: Тези ІІІ Всеукраїнської конференції, К.: 1995. – С.136.

 • Смирницкий Д. Ф. Становлення системи українських технічних термінів // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукраїнської наук.конф. Львів, 1996.– С. 139–140.

 • Смирницкий Д. Ф. Семантико-стилістичні аспекти функціонування юридичної термінології в економічному тексті // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів:Світ, 1998. – С. 136 –141.

 • Скороходько Э.Ф. Вопросы перевода английской научно-технической литературы. – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1963. – 92с

 • Ткачова І. В. Ткачова І. В. Порівняльний аналіз лексики банківського права (на прикладі російської, української та англійської мов) // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. — Сімферополь, 2004. — Вип.5. — С.214–220.

 • Тлапшакова А.Ж. Трактування терміноелемента у сучасній науці // Проблеми української термінології: Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2003. –№ 490.– с. 3–11.

 • Томілова Н.Б. Термінологічні словосполучення в лінгвістичній концепції В.В. Виноградова // Методологічні рекомендації, – Львів, 1989.– С. 12–13.

 • Томілова Н.Б. Термінологія 20–30–х років в оцінці І. Огієнка // Іван Огієнко: Тези допов. Всеукр.наук. конф. Львів, 1992.– Ч.І.– С.104–106.

 • Томілова Н.Б. Технічні терміни з постпозитивними іномовними компонентами в українській мові // Словотвір як вияв динаміки мови: наукова конференція, присвячена пам’яті проф. Возного Т., Львів. 1994. – С. 104–106.

 • Томілова Н.Б. Термінологія і сучасний правопис // Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, К., 1997, С.59–62.

 • Тимчук П.Ж. Терміни та професійна лексика кінця XX − початку XXI століття // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. − К., 2007. − С.69-73.

 • Тимчук П.Ж. "Термінологічний суржик" як вияв міжмовної інтерференції у спеціальних текстах //Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. − Київ: КНЕУ, 2001. − Вип. IV. − С. 289-292.

 • Ушакова М.Б. Українське термінознавство на сучасному етапі // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми і сучасність: Матеріали мовознавчої комісії НТШ, – Львів, 1997, С.101–108.

 • Ушакова М.Б. Українське термінознавство 1990–х років // Про український правопис і проблеми мови: Збірник 16-ої Річної Конференції Національного університету імені Т.Шевченка

 • Чуєшкова О.В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект): Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 189 с.

 • Шелов С.Д. Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы (к проблеме классификации специальной лексики) // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5. – С.76 – 87.

 • Шелов С.Д. Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы (к проблеме классификации специальной лексики) // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5. – С.76 – 87 • Похожие страницы:

  1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

   Книга >> История
   ... сторики, особливо ті, котрі зазнали впливу юридичної школи ... івер Кромвель в Англії та Валенштайн у Богемії. ... р.) порівнянню російських та українських народних пісень. Із ... було перекладено навіть слова українських пісень ... і терміни ув'язнення. Українських депутат ...
  2. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

   Книга >> Культура и искусство
   ... особливо в англомовній і франкомовній науковій традиції) практика використання терм ... юллінера, у російських та українських кубофутуристів, у супрематизмі ... чна протиставленню англійських слів ... коментарю, пояснення та перекладу. Розрі ... законами, юридичними нормами ...
  3. Історія України за О Субтельним

   Реферат >> Астрономия
   ... історики, особливо ті, кот- рі зазнали впливу юридичної школи ... тоді, коли термін слободи зак ... Олівер Кромвель в Англії та Валенштайн у Богемії. В ... р.) порівнянню російських та українських народних пісень. Із ... власну колекцію української поезії та перекладів як ...
  4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

   Конспект >> Экономическая теория
   ... термін "економі­ка" (або "ойкономія"), що у буквальному перекладі ... іршення матеріального та юридичного становища се­лян викликало ... залишилася без англійських машин та сировини, особливо бавовни, ... теоретич­них засад російських та українських народників. Відпові ...
  5. Історія української культури. Конспект лекцій

   Конспект >> Культура и искусство
   ... та інших. Особливе місце серед перекладів ... відомий із давньоруських часів термін “Україна”, передусім у зв ... -політичний (юридичний), фізико-математичний ... порівнянню російських та українських народних пісень. ... навчання ведеться українською та англійською мовами ...

  Хочу больше похожих работ...