Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на экономику, важное место отводится налогам В условиях рыночной экономики лю...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальность темы Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики государства всегда были и продолжают оставаться налоги Особенно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
В обеспечении единства страны и развития экономической реформы велика роль местного самоуправления Его эффективности во многом зависит от того, какие ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Местное самоуправление является уровнем власти, наиболее приближенным к населению и призванным обеспечить удовлетворение его потребностей в общественн...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Фінансова діяльність суб′єктів господарювання

на тему: Розробка та використання механізму факторингових операцій

Виконала: студентка гр.4441

Перкова К.В.

Перевірив: к.е.н, доцент

Рогов Г.К.

Миколаїв 2007

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................................3

1. Економічні основи застосування та сутність факторингових операцій...............6

1.1. Сутність факторингових операцій................................................................6

1.2. Механізм проведення факторингових операцій та види факторингу.......10

1.3. Основні конкурентні переваги факторингу.................................................16

1.4. Оподаткування операцій факторингу……………………………………...21

2. Проведення факторингових операцій в системі АКБ «Укрсоцбанк»...............24

2.1. Характеристика банківської установи АКБ «Укрсоцбанк».......................24

2.2. Вимоги банку до постачальників і покупців (дебіторів)............................28

2.3. Аналіз масштабів і динаміки факториногових операцій …………...........35

2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій............................................37

3. Перспективи та проблеми здійснення факторингових операцій ........................39

3.1. Удосконалення операцій міжнародного факторингу: механізм і особливості проведення……………………………………………………39

3.2. Особливості та проблеми здійснення факторингових операцій в Україні. Шляхи їх вирішення..................................................................43

Висновок…………………………………………………………………………47.

Перелік використаної літератури………………………………………………48

Перелік додатків...................................................................................................49

Вступ

Процеси, які відбуваються в світовій економіці в теперішній час, - посилення інфляційних тенденцій, підвишення загальної економічної нестабільності, проблеми неплатежів. В тому числі за розрахунками комерційними векселями, призводять до зростання економічних ризиків при здійсненні розрахунків між суб′тами господарювання що приводить до необхідності застосування як для підприємств, так і для економіки в цілому факторингових операцій.

Застосування факторингу дозволяє постачальника того чи іншого товару отримати платіж одразу за фактом відвантаженням продукції (виконання рабіт, надання послуг) отримувачу, при цьому така схема розрахунків приводить до скорочення потреб у вільних зворотних коштах, а також дає можливість клиєнту – постачальнику в стислий термін отримати кредит шляхом перепоступання несплачених грошових вимог.

Факторингові операції дозволяють постачальнику мінімізувати або зовсім зняти з себе всі комерційні ризики, що дозволяє отримати постачальнику всі умови для нормальної комерційної діяльності, що сприяє ускоренню оборотності засобів і зростанню прибутку. Факторинг є більш ефективним засобом, ніж короткострокове кредитування шляхом фінансування зворотнього капіталу суб′єктів господарювання, забеспечує банкам розширення клієнтской бази і збільшення прибутку, а їх клієнтам – зниження ризику при здійсненні розрахунків, підвищення ліквідності активів, платоспроможності та рентабельності. Факторингові операції виступають засобом, що сприяє росту нових фірм, зміцненню зв′язківміж постачальниками і покупцями, насиченості товарних ринків конкурентоспроможної продукції.

Таким чином, вищесказані фактори визначають актуальність розглядаючої проблеми як для світової економіки в цілому, так і для України.

Головна мета курсової роботи – є аналіз особливостей проведення факторингових операцій в теоретичному аспекті, а також аналіз виникаючих проблем і особливостей механізму здійснення даних операцій в Україні.

Написання курсової роботи передбачає вирішення таких завдань:

 1. Виявлення сутності факторингових операцій та механізм проведення факторингових операцій;

 2. Визначення основних конкурентних переваг факторингу;

 3. Проведення аналізу факторигових операцій на прикладі АКБ «Укрсоцбанк»;

 4. Визначення особливостей та проблем здійснення механізму факторингових операцій в Україні.

Об'єкт дослідження – акціонерний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» .

Предмет дослідження – механізм проведення факторингових операцій.

При написанні курсової роботи я використовувала такі методи:

 • метод порівняння, метод приведення показників до порівнянного вигляду,

 • метод використання абсолютних і відносних показників,

 • метод групувань,

 • балансовий метод,

 • графічний метод,

 • метод табличного відображення аналітичних даних,

 • вертикальний та горизонтальний методи.

Структура роботи складається із трьох розділів. В першому розділі роботи визначаються сутність факторингових операцій, для чого розкривається поняття факторингу, виявляються суттеві відрізняючі риси факторингової операції від інших способів фінансування, визначаються об′єкти і суб′єкти факторингових операцій а також роздивляються механізм проведення типової факторингової операції, основні види факторингу.

В другому розділі проводиться аналіз факторингових операцій.

В третьому розділі визначаються особливості і проблеми здійснення факторингових операцій в Україні, шляхи їх вирішення, їх правове регулювання, а також направлення розвитку факторингу в економіці України в перспективі.

Для написання курсової роботи використовувала навчальні посібники з фінансового аналізу, періодичну літературу, інструкції банківської установи.

I. Економічні основи застосування та сутність факторингових операцій

1.1. Сутність факторингових операцій

Навіть якщо постачальнику здається, що сьогодні у нього достатньо людських і фінансових ресурсів для поточної діяльності,

при зростанні обігу без підтримки факторингової компанії дефіцит

ресурсів може перетвориться на головне гальмо розвитку”

ФАКТОРИНГ (в перекладі з Англійського — посередництво) — це різновид торгово-комісійних операцій, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, і пов'язана з інкасуванням його дебіторської заборгованості (неоплаченими рахівницями-фактурами клієнта в процесі реалізації ним товарів і послуг). Інакше кажучи, в основі факторингової (факторської) операції лежить купівля банком рахунків-фактур постачальника на відвантажену продукцію (надану послугу) і передача банку права вимоги платежу з покупця продукції (послуги). Тому факторингові операції називають також кредитуванням продажів постачальника або наданням факторингового кредиту постачальнику.

Дана операція передбачає прийняття Фактором ризику виконання таких вимог та надання послуг з інкасації цих вимог та надання послуг з адміністративного управління вказаними вимогами. Здійснення факторингу регламентується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», «Про податок на додану вартість», «Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг», Інструкцією Національного банку України «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України» та іншими нормативними актами.

Що в себе включає факторинг?

Фактор в рамках факторингового обслуговування надає Постачальнику наступний перелік послуг:

 • фінансування - під переуступку прав вимог, що є об’єктом договору факторингу;

 • додаткові послуги:

 • адміністрування дебіторської заборгованості;

 • інформаційно-аналітичне забезпечення;

 • консалтинг.

Під адмініструванням дебіторської заборгованості розуміється здійснення Фактором обліку і управління дебіторською заборгованістю за Контрактами, що знаходяться на факторинговому обслуговуванні у т.ч:

- ведення загального обліку прав вимог (накладних);

- щоденний контроль за станом дебіторської заборгованості;

- спеціальні процедури інформування (повідомлення) Дебітора про строки оплати його заборгованості за отриманий товар;

- інкасування платежів, що надходять в погашення дебіторської заборгованості;

- ведення реєстрів обліку розрахунків за відвантажений товар;Похожие страницы:

 1. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  ... операцій на ньому; б) порядок регулювання валютного курсу; . в) створення механізму формування та використання ... післякризової ситуації і розробку концепції нової світово ... факторингової операції формується з двох частин — з процента на виплачену клієнту суму та ...
 2. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... розробка економіко-математичної моделей та ... та значення фінансових ресурсів підприємства, існуючого механізму ... та простих векселів, здійсненні операцій з векселями та використанні ... 3.3 Ефективність використання факторингових схем прискорення обороту ...
 3. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

  Курсовая работа >> Экономика
  ... та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ... Розробка та вдосконалення технологій Витрати на розробку та вдосконалення ... для його нагромадження та використання суспільством. ... вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових ...
 4. Планування доходів та витрат в комерційному банку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факторингової операції. Оскільки комісія при факторингових операціях ... та ін.), то облік операцій щодо їх формування та використання ... івництво, 7,0% - дослiдження та розробки. Кошти населення в структурі ... ефективного використання капіталу, механізму керування ...
 5. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... меті ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та проведення фі ... використовується як основа для розробки механізму фінансової санації конкретних ... для крупномасштабних та ри-зикових лізингових чи факторингових операцій на ринках ...

Хочу больше похожих работ...