Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Способности понимаются как индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в различных видах деятель­ности. Темперамент включает к...полностью>>
Психология->Реферат
Темперамент (лат. temperamentum — надлежащее соотношение частей) — устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическ...полностью>>
Психология->Реферат
Нормальное состояние человека, если только он не спит,— активное, деятельное состояние. Пока человек живет, он постоянно действует, что-то делает, чем...полностью>>
Психология->Курсовая работа
На протяжении всей жизни человек проявляет различные эмоции: страха, гнева, неуверенности, обиды, радости, печали. Негативные состояния присущи тем лю...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Не можна, розглядаючи зв'язку людини із суспільством говорити про особистості взагалі й про суспільство взагалі, тому що кожна людина належить до певної соціальної спільності (нації, місто, клас і т.д.). Все це істотно впливає на структуру спілкування між людьми. Наприклад, спосіб життя жителів міста і їхніх відносин відрізняються від способу життя й відносин жителів села, і вони мають більше можливостей для подальшого розвитку й твердження особистості.

Звертають увагу соціологи й на процес становлення особистості, на те, як проходить його соціалізація. Адже перетворення дитини в дорослого відбувається завдяки впливу на нього двох соціальних інститутів: родини й системи суспільного виховання (у цьому випадку соціальним інститутом можуть виступати не тільки якісь установи, а навіть вулиця, що робить певний вплив на виховання людини).

Термін «соціальна роль» почали розробляти на початку XX століття Э.Дюркгейм, М.Вебер, а пізніше - Т.Парсонс, Т.Шибутани, Рлинтон й ін. Надалі свій розвиток він знайшов у різних соціологічних теоріях, у першу чергу функціоналістських й інтеракціоністських. У нашій країні розробці концепції рольової теорії особистості багато уваги приділяли у своїх роботах такі вчені, як И.С.Кін, В.А. Отрут й інших.

«Соціальна роль, - пише И.С.Кін, - це щось безособове, не зв'язане ні... із чиєю індивідуальністю, це те, що очікується в даному суспільстві від усякої людини, що займає певне місце в соціальній системі» . Таким чином, соціальна роль - це сукупність вимог (приписання, побажання й очікування відповідного поводження), які суспільство пред'являє особам, що займають певні соціальні позиції. Дані вимоги знаходять своє вираження в конкретних соціальних нормах. Належне виконання вимог, пов'язаних із соціальною роллю, забезпечує система соціальних санкцій як позитивного, так і негативного характеру.

Соціальна роль, виникаючи у зв'язку з конкретної займаної індивідом соціальною позицією, що має місце в суспільній структурі, одночасно із цим - конкретний (нормативно схвалюваний) спосіб поводження, що обов'язковий для всіх індивідів, що виконують подібні соціальні ролі.

Але слід зазначити, що жодна роль не є жорстко фіксованою моделлю поводження. Хоча суспільство й нав'язує індивідові соціальну роль, характер індивіда впливає на те, якою мірою його поводження буде відповідати очікуванням інших.

Термін «соціальний статус» (від лат. status - стан справ, положення) уперше в соціологічному змісті вжив англійський історик Г.Д.С.Мейн (Ancient law. N.Y., 1885). Спочатку в Древньому Римі даний термін означав правове положення юридичної особи. Із середини 30-х рр. XIX в. розробкою теорії соціального статусу займалися Р.Линтон, Ф.Мерилл, Т.Шибутани, Р.Тернер й ін. У цей час цей термін використається соціологами у двох основних змістах: а) позначення соціальної позиції індивіда або групи в соціальній системі; б) позначення рангу, престижу цієї позиції.

У широкому змісті соціальний статус - це положення індивіда в суспільстві, що він займає відповідно до віку, підлогою, походженням, професією, родиним станом. Учені розрізняють природжений (приписаний) статус - національність, соціальне походження й т.д. і досягнутий (придбаний) статус - утворення, заслуги, кваліфікація й т.д.

Соціальний статус не визначаться довільно, а залежить від пануючої в даному суспільстві системи цінностей і культури. Наприклад, для дослідження стратифікаційної структури сучасного американського суспільства використають наступні критерії: рід занять, величина доходу, рівень утворення, етнічна пналежність.

У рольовій теорії (У.Томас, Р.Дарендорф), починаючи з 40-х рр., всі частіше замість терміна «соціальний статус» використається термін «позиція», як більше нейтральний, вільний від ціннісного підходу, тому що поняття «соціальна роль» всі частіше асоціюється із сукупністю певних прав й обов'язків, як із запропонованим або очікуваним поводженням. У цьому випадку соціальна структура розглядається як різні типи відносин між позиціями. Соціальний статус, здобуваючи якість рангу, престижу позицій індивіда або групи, стає елементом теорії соціальної стратифікації.

При цьому необхідно розрізняти соціальний статус й особистий статус індивіда. Якщо соціальний статус пов'язаний із приналежністю індивіда до певної групи й із престижем групи, то особистий статус, навпаки, з положенням усередині первинної групи, як правило, малої, і особистісними якостями, що викликають повага (неповага) навколишніх. На закінчення необхідно відзначити, що як статус не може існувати без ролі, так і роль не може існувати без статусу.

У цей час інтерес соціології до особистості знову зріс. Це пов'язане з тим, що процеси взаємодій у малих групах роблять велике значення на процеси, що відбуваються в макроструктурах.

1.7 Поняття социометрического статусу

Поняття "социометрический статус" увів Я. Морено, розуміючи під ним - положення людини в соціальній групі, а саму систему міжособистісних відносин виділяв з емоційних, ділових й інтелектуальних зв'язків членів цієї групи. Статус - положення людини в системі внутрішніх відносин, що визначає ступінь його авторитету в очах інших учасників групи. На відміну від позиції, статус індивіда в групі - це реальна соціально - психологічна характеристика його положення в системі внутрігрупових відносин, ступінь дійсної авторитетності для інших учасників.

Внутрішня установка людини в системі внутрігрупових відносин - це особисте, суб'єктивне сприйняття їм свого власного статусу, те, як він оцінює своє реальне положення, свій авторитет, ступінь впливу на інших членів групи. Дійсний статус і його сприйняття людиною може збігатися або розходитися .

Кожен конкретний учасник групи оцінює інших й оцінюється ними. Згодом виникають переваги й установлюється шаблон потягів і відкидань. Різні комбінації міжособистісних ролей розвиваються з реакцій окремих особистостей один на одного. Вивчення показує, що шаблони домінування не обов'язково приймають порядок рангів, як в «порядку клевания» серед курчат. А домінує над Б, що домінує над У и Г, але В и Г домінують над А. Чим триваліше період контакту, тим отчетливее оформляються такі шаблони. У кожному випадку виникає унікальна мережа взаємин.

Між учасниками групи може виникати взаємне притягання або взаємне відштовхування; можливо, що людина приваблива для одних і неприємний для інших; він може бути привабливий або неприємний для одних або байдужний для інших; можливо також взаємна байдужність.

Социометрический статус характеризує індивідуальні властивості особистості як член групи. Це кількість виборів (переваг) яке одержує кожен член групи за результатами социометрического опитування. Позитивний социометрический статус характеризує лідерську позицію члена групи .Лідери - це люди або соціальні ролі, здатні робити більше чим інші вплив на колектив. Як правило вони займають центральне місце в комунікаційній структурі групи, і ініціативи, що проявляють ними, більше ефективні, чим ініціативи інших членів групи, тобто вони намічають план дій, направляють їх і керують членами своєї групи, які випливають по наміченому ними шляхи й виконують їхньої рекомендації. Їм належить найважливіша роль у виборі напрямку руху групи, у збереженні її традицій і звичаїв, і вони вселяють в інших членів групи впевненість у досягненні вартих перед ними цілей. Функціями лідерів є функція фахівця в конкретній області (експерта), довгостроково ініціюючу структуру відповідно до вартої перед нею завданню й функція фахівця в області міжособистісних відносин, що регулює психологічний мікроклімат у групі. Негативний социометрический статус характеризує дезорганізуючі тенденції в поводженні члена групи. Найпростіший прийом визначення социометрического статусу - процедура таємного голосування за того або іншого кандидата при виборах по конкурсі. Спеціальною методикою виміру социометрического статусу є соціометрія .У процесі вибору можуть виявлятися такі внутрігрупові утворення, як диады (виникають щораз, коли існує обопільний вибір) і тріади (можуть виникати коли всі три чоловіки подобаються один одному, коли один залучає двох інших, які не особливо подобаються один одному або коли два чоловіки залежать від третього, котрий експлуатує їх). Морено говорить також про утворення, зірок, які складаються із природного лідера і його послідовників.

Значення статусу для людини велико, отже й важливість вивчення даного феномена переоцінити не можна. Неофіційні кодекси, що існують у багатьох закритих групах ефективні тому, що дії більшості людей спрямовані на збереження або підвищення свого особистого статусу в групі. Люди досить чутливі до думок тих, кого вони знають як індивідів, і, щоб зберегти їхню довіру, вони приносять значні жертви, іноді ризикуючи викликати на себе збурювання офіційних осіб або навіть смерть (людина не має права зробити нічого такого, що не відповідало б персоніфікації, що створили про нього інші, тому що будь-яке порушення викличе зміна взаємин).

Подання кожної людини пр самому себе підтримується переважно реакціями людей, яких він знає особисто. Кожне переживання людини якимсь образом пов'язане з іншими людьми, і його Я-концепція чітко уплетен у цю тканину взаємин.З вітчизняних психологів питаннями статусу займалися Т.А. Рєпіна, Я.Л. Коломинский, В.В. Абраменкова.

2. Дослідження спрямованності особистості та статусу у міжгрупових відносинах

2.1 Загальна характеристика методыв та груп випробуваних

Дослідження особливості спрямованості особистості з її статусом у системі міжособистісних відносин курсантському колективі. У дослідженні взяли участь 22 чоловік із групи ИПТ 07-5. Був застосований метод тестування, у рамках якого застосовувалися дві методики:

 1. Социометрический метод,

2) Методика діагностики спрямованості (Басс)

У складі групи переважна більшість дівчин (19 чоловік),група характеризується начальством з позитивної сторони.Має високий рівень успішності й достатній рівень дисципліни.Вік учасників дослідження від 19 до 23 років.

Методи й методики дослідження

Методика социометрического виміру (Дж. Морено)

Термін «соціометрія» означає вимір міжособистісних взаємин у групі. Основоположник соціометрії відомий американський психіатр і соціальний психолог Дж. Морено не випадково так назвав цей метод. Сукупність міжособистісних відносин у групі становить, по Дж. Морено, ту первинну соціально-психологічну структуру, характеристики якої багато в чому визначають не тільки цілісні характеристики групи, але й щиросердечний стан людини.

Впровадження цього методу в дослідження радянських психологів пов'язане з іменами Е.С. Кузьміна, Я.Л. Коломинского, В.А. Ядова, И.П. Волкова й ін.

Социометрическая техніка застосовується для діагностики міжособистісних і межгрупповых відносин з метою їхньої зміни, поліпшення й удосконалювання. За допомогою соціометрії можна вивчати типологію соціального поводження людей в умовах групової діяльності, судити про соціально-психологічну сумісність членів конкретних груп.

Разом з офіційною або формальною структурою спілкування, що відбиває раціональну, нормативну, обов'язкову сторону людських взаємин, у будь-якій соціальній групі завжди є психологічна структура неофіційного або неформального порядку, що формується як система міжособистісних відносин, симпатій й антипатій. Особливості такої структури багато в чому залежать від ціннісних ориентаций учасників, їхнього сприйняття й розуміння один одного, взаимооценок і самооцінок. Як правило, формальних структур у групі виникає трохи, наприклад, структури взаимоподдержки, взаємовпливу, популярності, престижу, лідерства й ін. Неформальна структура залежить від формальної структури групи в тім ступені, у якій індивіди підкоряють своє поводження цілям і завданням спільної діяльності, правилам рольової взаємодії. За допомогою соціометрії можна оцінити цей вплив. Социометрические методи дозволяють виразити внугригрупповые відносини у вигляді числових величин і графіків й у такий спосіб одержати коштовну інформацію про стан групи.Похожие страницы:

 1. Роль міжособистісних відносин у становленні колективу

  Курсовая работа >> Психология
  ... і міжособистісних відносин, характерних для колективу, а також положення (статусу) людини в системі відносин групи. 3.1 Методика діагностики міжособистих відносин Т. Лірі Методика ...
 2. Конфлікт у міжособистісних відносинах

  Реферат >> Психология
  ... , особливості та основні сигнали конфлікту………………………ст. 1 Причини виникнення конфліктів у міжособистісних відносинах вчителя та ... в школі та поза нею; - відносин, що виникають у сфері емоційно-особистісних відносин учнів і вчител ...
 3. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

  Реферат >> Психология
  ... та підлітків 1.3 Психологія юнацтва 1.4 Психологія міжособистісних стосунків Розділ 2. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин ... в системі ... особливості свого внутрішнього світу, рівня інтелекту та ерудиції, статусу ... іональна спрямованість”, ...
 4. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

  Дипломная работа >> Психология
  ... ’я дитини та її батьків, їхній психофізичний статус, оці ... стану дитини з нормальним розвитком та дитини з особливими потребами в системі міжособистісних відносин і характер комунікацій в ... може говорити про егоцентричну спрямованість особистості, а розміщення ...
 5. Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

  Курсовая работа >> Психология
  ... систему функцій, які виконує сім’я, особливостей їх реалізації в сучасних умовах; проаналізувати та ... соціальний статус членам родини ... ів і дітей у системі міжособистісних відносин, що має регулююче значення ... насамперед особисті потреби (розвита спрямованість " ...

Хочу больше похожих работ...