Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В этой работе рассматриваются основы того, что в целом принято называть производными инструментами. По сути, к ним относятся любые ценные бумаги, цена...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровн...полностью>>
Экономика->Реферат
-(англ. free market economy) - идеальная модель функционирования рыночной экономики (классический рынок, чистый рынок). Характеризуется господством ча...полностью>>
Экономика->Реферат
Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально- экономичес кой системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Объек...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

47


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи:

44 сторінки;

1 таблиця;

1 малюнок;

25 джерел літератури;

2 додатка.

Об’єкт дослідження – стан ринку праці в Україні.

Мета дослідження – аналіз стану ринку праці в Україні в сучасному економічному становищі України та розробка пропозицій щодо його дієздатності.

Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народного господарства в робочій силі та розвиток структури зайнятості; створення інститутів інфраструктури ринку праці.

Умовами виникнення вільного ринку в цілому і ринку праці зокрема є: суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробництва; конкуренція та повна самостійність і незалежність покупців і продавців.

Ринок праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, втіленню нових технологій, що покращують умови праці. Він дає людині економічну свободу, змогу обрати на лише місце роботи, а й спосіб життя. Ринок праці сприяє узгодженню особистих, колективних і загальнонаціональних інтересів при суспільному поділі праці, надає необхідну гнучкість підготовці та розподілу робочої сили.

РИНОК ПРАЦІ, РОБОЧА СИЛА, ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА.

ЗМІСТ

ВСТУП 6

Розділ 1. Ринок праці загальна характеристика об’єктів та суб’єктів 8

1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 8

1.2. Особливості робочої сили як товару 10

1.3. Функції і види ринку праці 14

РОЗДІЛ 2 Стан ринку праці в Україні 20

2.1.Попит та його структура 20

2.2. Пропозиція робочої сили та її характеристика 24

2.3. Загальні показники зайнятості 27

РОЗДІЛ 3. Державне регулювання зайнятості в Україні 31

3.1. Державні гарантії зайнятості населення в Україні 31

3.2. Види та розміри допомоги 34

ВИСНОВОК 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ

Додаток А. Формування ринку робочої сили на ринку праці.

Додаток Б. Загальна чисельність населення, трудових ресурсів та зайнятих в Україні в1990-1997 рр.

ВСТУП

Праця – це цілеспрямована діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ, необхідність для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Категорія „праця” і „робоча сила” не тотожні. Але в зв’язку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник „авансує” її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) поняття „ринок праці” і „ ринок робочої сили” можна використовувати паралельно.

Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Ринкова система – це система ринків, серед яких виділяють ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, ринок фінансів, ринок послуг, ринок технологій, ринок інформації, тощо. Вказані типи ринків не однакові за своєю значимістю. Існує думка, що на чолі ринкової системи стоїть ринок капіталів, оскільки останній є грошовим еквівалентом усіх ресурсів, і визначає кон’юктуру всіх товарних ринків.

різні типи ринків, що входять до ринкової системи, слід ранжирувати у такому порядку:

 1. Ринок праці;

 2. Ринок засобів виробництва;

 3. Ринок предметів споживання;

 4. Фінансовий ринок;

 5. Ринок послуг;

 6. Ринок технологій тощо.

Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи, є однією з найважливіших ланок ринкової системи. Він функціонує лиш у взаємозв'язку з іншими типами ринків, забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів.

Отже, ринок праці - є самостійною, комплексною системою в ринковій економіці, яка, з одного боку, залежить, від інших ринків, з іншого - сама впливає на них. Ринок праці в сфері зайнятості не може бути саморегулюючою системою. Більш повна і ефективна зайнятість досягається завдяки її державному регулюванню. Зайнятість тут повинна розглядатися як один із головних орієнтирів розвитку економічної системи, який визначає перегрупування фінансових, матеріальних і трудових ресурсів в народному господарстві, пріоритетних напрямків НТП, розміщення продуктивних сил, шляху підвищення якості і рівня життя.

Державна політика зайнятості населення України базується на таких принципах:

 • забезпечення рівних можливостей усім громадянам в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки;

 • сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіття, створенню нових робочих місць;

 • координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямками соціально-економічної політики;

 • забезпечення контролю профспілок, спілок підприємців, власників підприємств за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення;

 • міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення.

Політика зайнятості має макрорівень (загальнодержавний) і мікрорівень (регіональний і локальний), перший з яких є визначальним.

Основи соціального захисту населення в сфері трудових відносин закладені в Конституції України і в законі України „Про зайнятість населення”.

Розділ 1 Ринок праці, загальна характеристика об’єктів та суб’єктів

1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки

Україна зараз перебуває на етапі переходу до ринку. Під перехідним періодом слід розуміти ті часові межі переходу від адміністративно-командної економіки до ринкових відносин, у яких у державі відбуваються докорінні перетворення в економічному базисі, в зміні виробничих відносин, в упорядкуванні власності, адаптації суспільства до цих відносин, у запровадженні та розвитку ділової конкуренції виробників і відносної стабілізації економічних і соціальних процесів з переструктурезацією суспільства. Ринок праці охоплює всі категорії працездатного населення, яке готове працювати за наймом або в режимі само зайнятості, підприємництва. Він є механізмом розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства з урахуванням професійної підготовки та кваліфікації працівників. Водночас ринок є складовою системи відносин, що формуються в суспільстві з питань купівлі-продажу робочої сили. Суб'єктами, які входять до ринкових відносин, є роботодавці, наймані працівники, безробітні, різні посередники.

Аналіз показує, що в Україні ринкові реформи до цього часу майже не реалізовані, а соціально-економічна криза поглиблюється, про що свідчать:

Різкий спад реального ВВП, промислового і сільськогосподарського виробництва;

Розбалансованість бюджетних доходів і витрат;

Поглиблення руйнівних інфляційних процесів, які деформують систему грошово-кредитного обігу та підривають валютно-фінансову і економічну стабільність держави;

Темпи зростання індексі споживчих цін;

Зростання негативних тенденцій у демографічних процесах, які призводять до скорочення населення України;

Безробіття, зростання кількості безробітних за статусом, зміни соціально-класової структури суспільства за рахунок формування мафіозно-номенклатурної еліти суспільства на тлі збіднення основної маси населення.

Ринок праці - це система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили. Ринок праці - це право кожного працівника вільно, на основі трудового найма за вибором, бажанням та ринковими цінами працевлаштуватись.

Економічно прийнятим і рівнозначним слід вважати використання двох термінологічних словосполучень - "ринок робочої сили" й "ринок праці", оскільки вони тісно поєднані та взаємно дорівнюються. При цьому товаром на них є робоча сила.

Він є механізмом розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства з урахуванням професійної підготовки та кваліфікації працівників.

Водночас ринок є складовою системи відносин, що формуються в суспільстві з питань купівлі-продажу робочої сили. Суб'єктами, які входять до ринкових відносин, є роботодавці, наймані працівники, безробітні, різні посередники.

Економічно прийнятим і рівнозначним слід вважати використання двох термінологічних словосполучень - "ринок робочої сили" й "ринок праці", оскільки вони тісно поєднані та взаємно дорівнюються. При цьому товаром на них є робоча сила.

Під працею розуміють цілеспрямовану діяльність людей на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда та суспільства загалом. Наведені формулювання дають право вважати рівнозначними термінологічні сполучення "ринок праці" та "ринок робочої сили". Характерною рисою ринку праці є те, що, з одного боку, він має ресурсний, товарний характер, а з іншого - породжує незрівнянно більше економічних і соціальних проблем, ніж інші, й вимагає посиленої уваги та фінансової підтримки з боку держави.

Ринок праці не регулює безпосередньо процесу купівлі-продажу, а створює умови для задоволення попиту і пропозиції на робочу силу.

Ринок праці - це система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили. Ринок праці - це право кожного працівника вільно, на основі трудового найма за вибором, бажанням та ринковими цінами працевлаштуватись. [1, c 96-100]Похожие страницы:

 1. Ринок праці в економічній системі

  Реферат >> Астрономия
  ... ії людей і визначають пропозицію праці на ринку праці. Отже, ринок праці — це ринок найманої праці. Він охоплює відно­сини від моменту ... наймання працівників на ...
 2. Ринок праці України

  Контрольная работа >> Экономика
  ... аспект функціонування ринку праці в сучасних умовах. 1.Теоритичні аспекти ринку праці Ринок праці посідає центральне ... ринку праці велика роль належить державі. Ринок праці в ринковій економіці – це ринок найманої праці, де роботодавець і найманий прац ...
 3. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  ... пропозиції на ринку праці або зростанню зайнятості. 2.2 Структура та функції ринку праці Ринок праці обмежується ... ічних розробок; фінансовий ринок: ринок інвестицій, ринок цінних паперів, валютний ринок; ринок праці. Кожен з названих ринк ...
 4. Ринок праці та Центр зайнятості

  Курсовая работа >> Экономика
  ... регулювання ринку праці 1.1 Саморегулювання ринку праці (за класиками) 1.2 Обгрунтування державного впливу на рівновагу ринку праці ... ІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 1.1 Саморегулювання ринку праці Під визначенням ринок розуміють інститут чи ...
 5. Ринок праці та його регулювання

  Реферат >> Экономика
  ... формується ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, фінансовий ринок, ринок послуг, ринок праці, ринок інформації тощо ... , де СР – сукупний ринок праці; ПР – поточний ринок праці. Поточний ринок праці утворюється за рахунок ...

Хочу больше похожих работ...